പ്രകൃതി ക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ച് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിലും വിള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിലും AIMS പോര്‍ട്ടല്‍ വഴി ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്

# Model DPR - AIF #    # E-brochure of AIF #    # Model DPRS of Different Eligibility #    # Workshop Calendar- AIF #    # GENERAL TRANSFER 2022 #    # കർഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്: BMFC യിൽ ഉല്പാദിപ്പിച്ച നേന്ത്രൻ, ചെങ്കദളി, ഗ്രാൻനെയ്ൻ ഇനങ്ങളുടെ ടിഷ്യുകൾച്ചർ വാഴതൈകൾ വില്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. വില 20.00 രൂപ. ഫോൺ: 0471-2413739 E-mail: bmfctvm@yahoo.co.in #    # ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ കേരളകർഷകൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ 2021 - 2022 മത്സരത്തിനായുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 18 ഫെബ്രുവരി 2022 #    # സബ്സിഡിയോടെ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് ജൂലൈ 1 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം #    # ഫാം ഗൈഡ് 2022 – കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക #    # പ്രകൃതി ക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ച് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിലും വിള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിലും അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. #    # AIMS പോര്‍ട്ടലിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക #
Njangalum Krishiyilekk
AIF
Keragramam
Aims Banner Mal
crop insurance
royalty
base price
karshakapension
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Pinarayi Vijayan

Hon Chief Minister

P. Prasad

Hon Agri Minister

Ishita Roy IAS

Agriculture Production Commissioner

Ali Asgar Pasha IAS

Secretary

T. V. Subhash IAS

Director

About the Department

The history of the Department of agriculture in Kerala also depicts the agrarian history of the State. The Department of Agriculture was started functioning in the erstwhile Travancore on 27th May 1908. The Department in its present set up started functioning from 1987 for the overall development of agriculture in the State.The department visions to Attain self sufficiency in food production through enhanced agricultural productivity of agricultural commodities so as to make agriculture a sustainable and viable vocation providing livelihood support.We aims at Safeguarding the interest of farmers, ensure food and nutritional security and support Kerala’s agricultural economy, achieve targeted growth rate for agriculture sector by successful implementation of various schemes, protect farmers from risk through risk management cover and from unfair and deceptive business practices, set up investment in agriculture, ensure the safety of agricultural products by ensuring supply of quality agricultural inputs, conserve and protect the state’s agricultural and natural resources by promoting environmentally safe agricultural practices. View More....

Photo Gallery

Video Gallery

AIMS

Agriculture Information Management System

40.24 L+

Farmers Registered

6.38 L+

Applications Received

6.03 L+

Applications Processed

18208 L+

Benefit Transferred