പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ (പിഎഒ) ആണ് ജില്ലാതല തലവൻ. ഓരോ ജില്ലയിലും ഒരു പിഎഒ ഓഫീസ് ഉണ്ട്.
പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർമാരുടെ ജില്ലാതല ഓഫീസുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
SL No  District Name of Office Designation Mobile Number (Official) Landline Number e-mail id
1 തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം,തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383470700 0471-2733334 paotvpm.agri@kerala.gov.in
2 കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം,കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383470770 0474-2795082 paokollam.agri@kerala.gov.in
3 പത്തനംതിട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം,പത്തനംതിട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383470900 0468-2222597 paopta.agri@kerala.gov.in
4 ആലപ്പുഴ പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം,ആലപ്പുഴ പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383471108 0477-2251403 paoalpzha.agri@kerala.gov.in
5 കോട്ടയം പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം,കോട്ടയം പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383471300 0481-2562263 paoktym.agri@kerala.gov.in
6 ഇടുക്കി പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം,ഇടുക്കി പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383471400 0486-2222428 paoidukki.agri@kerala.gov.in
7 എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം,എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383471500 0484-2422224 paoekm.agri@kerala.gov.in
8 തൃശ്ശൂർ പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം,തൃശ്ശൂർ പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383471600 0487-2333297 paotsr.agri@kerala.gov.in
9 പാലക്കാട് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം,പാലക്കാട് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383471700 0483-2734916 paopalkad.agri@kerala.gov.in
10 മലപ്പുറം പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം,മലപ്പുറം പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383471800 0491-2505075 paomalprm.agri@kerala.gov.in
11 കോഴിക്കോട് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം,കോഴിക്കോട് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383471900 0495-2370897 paokozkd.agri@kerala.gov.in
12 വയനാട് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം,വയനാട് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383472442 0497-2706154 paowyanad.agri@kerala.gov.in
13 കണ്ണൂർ പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം,കണ്ണൂർ പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383472300 0493-6202506 paokannur.agri@kerala.gov.in
14 കാസർകോഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം,കാസർകോഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383472400 0499-4255346 paokasrgd.agri@kerala.gov.in

 

 

പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം- തിരുവനന്തപുരം
ഇ-മെയിൽ : paotvpm.agri@kerala.gov.in
Designation Mobile Number (Official)
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ആത്മ) 9383471980
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എൻ ഡബ്ലിയു ഡി പി ആർ എ) 9383470084
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഡബ്ലിയു എം) 9383470085
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(സി) 9383470086
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(വൈ പി) 9383470087
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഇ & റ്റി) 9383470089
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എച്ച്) 9383470090
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഡി ഡി-ഡി പി ഡി) 9383471995
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383470092
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് 9383470091

 

പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം- കൊല്ലം
ഇ-മെയിൽ: paokollam.agri@kerala.gov.in
Designation Mobile Number (Official)
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ആത്മ) 9383470102
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഡബ്ലിയു എം) 9383470316
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എൻ ഡബ്ലിയു ഡി പി ആർ എ) 9383470317
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(സി) 9383470318
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(വൈ പി) 9383470319
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഇ & റ്റി) 9383470320
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എച്ച്) 9383470313
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എ ഡി എ-ഡി പി ഡി) 9383470515
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383470230
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് 9383470330

 

പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം - പത്തനംതിട്ട
ഇ-മെയിൽ: paopta.agri@kerala.gov.in
Designation Mobile Number (Official)
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ആത്മ) 9383471982
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഡബ്ലിയു എം) 9383470497
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എൻ ഡബ്ലിയു ഡി പി ആർ എ) 9383470498
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(സി) 9383470499
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(വൈ പി) 9383470501
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഇ & റ്റി) 9383470502
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എച്ച്) 9383470503
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എ ഡി എ-ഡി പി ഡി) 9383472006
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383470507
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് 9383470504

 

പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം - ആലപ്പുഴ
ഇ-മെയിൽ : paoalpzha.agri@kerala.gov.in
Designation Mobile Number (Official)
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ആത്മ) 9383471983
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഡബ്ലിയു എം) 9383470559
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എൻ ഡബ്ലിയു ഡി പി ആർ എ) 9383470560
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(സി) 9383470561
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(വൈ പി) 9383470562
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഇ & റ്റി) 9383470563
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എച്ച്) 9383470564
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എ ഡി എ-ഡി പി ഡി) 9383472007
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383470566
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് 9383470565

 

പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം - കോട്ടയം
ഇ-മെയിൽ : paoktym.agri@kerala.gov.in
Designation Mobile Number (Official)
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ആത്മ) 9383471984
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഡബ്ലിയു എം) 9383470702
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എൻ ഡബ്ലിയു ഡി പി ആർ എ) 9383470703
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(സി) 9383470704
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(വൈ പി) 9383470705
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഇ & റ്റി) 9383470706
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എച്ച്) 9383470709
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383470711
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് 9383470710

 

പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം- ഇടുക്കി
ഇ-മെയിൽ : paoidukki.agri@kerala.gov.in
Designation Mobile Number (Official)
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ആത്മ) 9383471985
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഡബ്ലിയു എം) 9383470819
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എൻ ഡബ്ലിയു ഡി പി ആർ എ) 9383470820
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(സി) 9383470821
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(വൈ പി) 9383470822
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഇ & റ്റി) 9383470823
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എച്ച്) 9383470824
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഡി പി ഡി) 9383471996
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383470826
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് 9383470825

 

പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം - എറണാകുളം
ഇ-മെയിൽ : paoekm.agri@kerala.gov.in
Designation Mobile Number (Official)
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ആത്മ) 9383471986
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഡബ്ലിയു എം) 9383471148
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എൻ ഡബ്ലിയു ഡി പി ആർ എ) 9383471149
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(സി) 9383471150
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(വൈ പി) 9383471151
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഇ & റ്റി) 9383471152
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എച്ച്) 9383471153
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383471180
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് 9383471179

 

പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം - തൃശ്ശൂർ
ഇ-മെയിൽ : paotsr.agri@kerala.gov.in
Designation Mobile Number (Official)
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ആത്മ) 9383471987
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഡബ്ലിയു എം) 9383473223
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എൻ ഡബ്ലിയു ഡി പി ആർ എ) 9383473233
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(സി) 9383473242
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(വൈ പി) 9383473343
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഇ & റ്റി) 9383473435
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എച്ച്) 9383473443
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എ ഡി എ-ഡി പി ഡി) 9383473545
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383473536
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്

 

പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം - മലപ്പുറം
ഇ-മെയിൽ : paomalprm.agri@kerala.gov.in
Designation Mobile Number (Official)
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ആത്മ) 9383471604
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഡബ്ലിയു എം) 9383472108
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എൻ ഡബ്ലിയു ഡി പി ആർ എ) 9383472112
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(സി) 9383471618
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(വൈ പി) 9383471619
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഇ & റ്റി) 9383471620
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എച്ച്) 9383471621
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എ ഡി എ-ഡി പി ഡി) 9383471623
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383471622
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്

 

പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം- പാലക്കാട്
ഇ-മെയിൽ: paopalkad.agri@kerala.gov.in
Designation Mobile Number (Official)
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ആത്മ) 9383471406
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഡബ്ലിയു എം) 9383471454
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എൻ ഡബ്ലിയു ഡി പി ആർ എ) 9383471455
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(സി) 9383471457
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(വൈ പി) 9383471458
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഇ & റ്റി) 9383471459
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എച്ച്) 9383471460
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എ ഡി എ-ഡി പി ഡി) 9383471462
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383471461
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്

 

പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം- കോഴിക്കോട്
ഇ-മെയിൽ : paokozkd.agri@kerala.gov.in
Designation Mobile Number (Official)
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ആത്മ) 9383471990
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഡബ്ലിയു എം) 9383471776
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എൻ ഡബ്ലിയു ഡി പി ആർ എ) 9383471778
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(സി) 9383471779
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(വൈ പി) 9383471780
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഇ & റ്റി) 9383471781
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എച്ച്) 9383471782
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എ ഡി എ-ഡി പി ഡി) 9383471784
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383471783
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്

 

പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം- കണ്ണൂർ
ഇ-മെയിൽ: paokannur.agri@kerala.gov.in
Designation Mobile Number (Official)
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ആത്മ) 9383471993
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഡബ്ലിയു എം) 9383472026
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എൻ ഡബ്ലിയു ഡി പി ആർ എ) 9383472027
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(സി) 9383472028
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(വൈ പി) 9383472029
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഇ & റ്റി) 9383472031
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എച്ച്) 9383472032
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഡി പി ഡി- ആത്മ) 9383472003
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383472034
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് 9383472033

 

പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം- വയനാട്
ഇ-മെയിൽ : paowyanad.agri@kerala.gov.in
Designation Mobile Number (Official)
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ആത്മ) 9383471992
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഡബ്ലിയു എം) 9383471910
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എൻ ഡബ്ലിയു ഡി പി ആർ എ) 9383471911
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(സി) 9383471912
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(വൈ പി) 9383471913
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഇ & റ്റി) 9383471914
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എച്ച്) 9383471916
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എ ഡി എ-ഡി പി ഡി) 9383471915
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്

 

പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം- കാസർകോഡ്
ഇ-മെയിൽ: paokasrgd.agri@kerala.gov.in
Designation Mobile Number (Official)
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ആത്മ) 9383471994
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഡബ്ലിയു എം) 9383471959
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എൻ ഡബ്ലിയു ഡി പി ആർ എ) 9383471960
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(സി) 9383471961
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(വൈ പി) 9383471962
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഇ & റ്റി) 9383471963
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എച്ച്) 9383471964
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എ ഡി എ-ഡി പി ഡി) 9383471966
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 9383471965
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്