ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഫാമുകൾ
സംസ്ഥാനത്ത് 64 അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫാമുകളാണുള്ളത്. ഇതിൽ 51 ഫാമുകൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.. 
ഈ ഫാമുകളെ ഇനിപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളായി വിശാലമായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
Sl No. Category Number
1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഫാമുകൾ 10
2 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാമുകൾ 33
3 കോക്കനട്ട് നഴ്സറികൾ 8
4 സ്പെഷ്യൽ ഫാമുകൾ 13
Total 64

 

Sl No. Address Contact Number E mail id
1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഫാം, പെരിങ്ങമല, തിരുവനന്തപുരം 0472-2846488 dafpngmltvm.agri@kerala.gov.in
2 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഫാം, അഞ്ചൽ, കൊല്ലം 0475-2270447 dafanclklm.agri@kerala.gov.in
3 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഫാം, മാവേലിക്കറ, ആലപ്പുഴ 0479-2357690 dafmvlkralp.agri@kerala.gov.in
4 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഫാം, കോഴ, കോട്ടയം 0482-2234016 dafkzaktm.agri@kerala.gov.in
5 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഫാം, അരീക്കുഴ, ഇടുക്കി 0486-278599 dafarkzaidk.agri@kerala.gov.in
6 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഫാം, നേരിയമംഗലം, എറണാകുളം 0485-2554416 dafnrmgmekm.agri@kerala.gov.in
7 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഫാം, ചേലക്കര, തൃശ്ശൂർ 0484-2526636 dafchlkrtsr.agri@kerala.gov.in
8 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഫാം, ചുങ്കത്തറ, മലപ്പുറം 04931-230104 dafcngramlp.agri@kerala.gov.in
9 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഫാം, കൂത്താളി, കോഴിക്കോട് 0496-2662264 dafkothlkzd.agri@kerala.gov.in
10 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഫാം, തളിപ്പറമ്പ, കണ്ണൂർ 0460-2203154 daftlpmbknr.agri@kerala.gov.in
11 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, ഉള്ളൂർ, തിരുവനന്തപുരം 0471-2530035 ssfulortvm.agri@kerala.gov.in
12 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, ചിറയിൻകീഴ്, തിരുവനന്തപുരം 0470-2644291 ssfcrnkztvm.agri@kerala.gov.in
13 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം 0474-2045235 ssfktkraklm.agri@kerala.gov.in
14 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, കരുനാഗപ്പള്ളി, കൊല്ലം 0476-2620290 ssfkgplklm.agri@kerala.gov.in
15 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, കടയ്ക്കൽ, കൊല്ലം 0474-2426666 ssfkdklklm.agri@kerala.gov.in
16 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, അടൂർ, പത്തനംതിട്ട 04734-227868 ssfadoorpta.agri@kerala.gov.in
17 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, പുല്ലാട്, പത്തനംതിട്ട 0469-2661917 ssfpuldpta.agri@kerala.gov.in
18 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, പന്തളം, പത്തനംതിട്ട 04734-252500 ssfpndlmpta.agri@kerala.gov.in
19 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, അറുനൂറ്റി മംഗലം, ആലപ്പുഴ 0479-2358700 ssfarmgmalp.agri@kerala.gov.in
20 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, വീയാപുരം, ആലപ്പുഴ 0479-2318490 ssfvyprmalp.agri@kerala.gov.in
21 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, കോഴ, കോട്ടയം ssfkzaktm.agri@kerala.gov.in
22 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, വാലച്ചിറ, കോട്ടയം 0482-9283306 ssfvlcraktm.agri@kerala.gov.in
23 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, കരിമാനൂർ, ഇടുക്കി 04862-263560 ssfkrmnridk.agri@kerala.gov.in
24 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, ആലുവ, എറണാകുളം ssfaluvaekm.agri@kerala.gov.in
25 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, ഒക്കൽ എറണാകുളം  0484-2464941  ssfokkalekm.agri@kerala.gov.in
26 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, മണ്ണുത്തി, തൃശ്ശൂർ 0487-2371678  ssfmntytsr.agri@kerala.gov.in
27 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, കോടശ്ശേരി, തൃശ്ശൂർ  0480-2743834  ssfkdsrytsr.agri@kerala.gov.in
28 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, നടവരമ്പ്, തൃശ്ശൂർ ssfndvmbtsr.agri@kerala.gov.in
29 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, എടത്തിരുത്തി,തൃശ്ശൂർ ssfedtrytsr.agri@kerala.gov.in
30 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, പഴയന്നൂർ, തൃശ്ശൂർ 0488-4226260 ssfpznrtsr.agri@kerala.gov.in
31 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, പാണാഞ്ചേരി, തൃശ്ശൂർ 0487-228336 ssfpncrytsr.agri@kerala.gov.in
32 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, ആലത്തൂർ, പാലക്കാട് 0492-2223313 ssfalthrpkd.agri@kerala.gov.in
33 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, കുന്നന്നൂർ, പാലക്കാട് 0491-2572224 ssfkunnrpkd.agri@kerala.gov.in
34 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, കൊങ്ങാട്, പാലക്കാട് 0492-2102121 ssfkongdpkd.agri@kerala.gov.in
35 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, അനങ്ങനാടി, പാലക്കാട് ssfangndpkd.agri@kerala.gov.in
36 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, മുതലമട, പാലക്കാട് ssfmtmdpkd.agri@kerala.gov.in
37 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, ചൊക്കാട്, മലപ്പുറം 04931-212144 ssfchkdmlp.agri@kerala.gov.in
38 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, തവന്നൂർ, മലപ്പുറം ssftvnrmlp.agri@kerala.gov.in
39 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, ആനക്കയം, മലപ്പുറം 0483-2848126 ssfankymmlp.agri@kerala.gov.in
40 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, പേരാമ്പ്ര, കോഴിക്കോട് 0496-2614221 ssfpbrakzd.agri@kerala.gov.in
41 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, പുതുപ്പാടി, കോഴിക്കോട് 0496-2512340 ssfpdikzd.agri@kerala.gov.in
42 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, വെങ്ങാട്, കണ്ണൂർ 0490-2308047 ssfvgdknr.agri@kerala.gov.in
43 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, കാൻകോൽ, കണ്ണൂർ 0498-5280050 ssfkanklknr.agri@kerala.gov.in
44 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, കാസർകോഡ് 04994-230510 ssfksrgd.agri@kerala.gov.in
45 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, പുല്ലൂർ, കാസർകോഡ് 0467-2268808 ssfpulrksd.agri@kerala.gov.in
46 കോക്കനട്ട് നഴ്സറി, വലിയതുറ, തിരുവനന്തപുരം cnvlytratvm.agri@kerala.gov.in
47 കോക്കനട്ട് നഴ്സറി, കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം 0471-2508222 cnkzmtvm.agri@kerala.gov.in
48 കോക്കനട്ട് നഴ്സറി, കരുനാഗപ്പള്ളി, കൊല്ലം cnkrnglyklm.agri@kerala.gov.in
49 കോക്കനട്ട് നഴ്സറി, വൈറ്റില, എറണാകുളം cnvytlekm.agri@kerala.gov.in
50 കോക്കനട്ട് നഴ്സറി, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട, തൃശ്ശൂർ cnijktsr.agri@kerala.gov.in
51 കോക്കനട്ട് നഴ്സറി, പരപ്പനങ്ങാടി, മലപ്പുറം cnprpngdmlp.agri@kerala.gov.in
52 കോക്കനട്ട് നഴ്സറി, തിക്കൊടി, കോഴിക്കോട് cntkdykzd.agri@kerala.gov.in
53 കോക്കനട്ട് നഴ്സറി, പാലയാട്, കണ്ണൂർ cnpldknr.agri@kerala.gov.in
54 ബനാന നഴ്സറി, പെരിങ്ങമല, തിരുവനന്തപുരം 0472-2846622 bnpmlatvm.agri@kerala.gov.in
55 ഷുഗർകയിൻ സീഡ് ഫാം, പന്തളം, പത്തനംതിട്ട 04734-252500 ssfpndlmpta.agri@kerala.gov.in
56 സ്റ്റേറ്റ് വെജിറ്റബിൾ ഫാം, വണ്ടിപെരിയാർ, ഇടുക്കി 04869-253543 svfvpridk.agri@kerala.gov.in
57 ഹോർട്ടികൾച്ചർ ഡെവലപിമെന്റ് ഫാം, മലമ്പുഴ, പാലക്കാട് 0491-2815331 hdfmlmpzpkd.agri@kerala.gov.in
58 ഓറണഞ്ച് ആന്റ് വെജിറ്റബിൾ ഫാം, നെല്ലിയാമ്പതി, പാലക്കാട് 0492-3246225 ovfnpypkd.agri@kerala.gov.in
59 ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സീഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫാം, എരുത്തിയാമ്പതി, പാലക്കാട് 0492-3236007 isfepypkd.agri@kerala.gov.in
60 സെൻട്രൽ ഓർച്ചാഡ്, പട്ടാമ്പി, പാലക്കാട് 0466-2212009 coppkd.agri@kerala.gov.in
61 റ്റി x ഡി ഫാം, ചാലോട്, കണ്ണൂർ txdchldknr.agri@kerala.gov.in
62 കാഷ്യൂ പ്രോഗെനി ഓർച്ചാഡ്, ആടൂർ, കാസർകോഡ് 04994-262272 cdpoadorksd.agri@kerala.gov.in
63 സീഡ് ഗാര്‍ഡന്‍ കോംപ്ലക്സ്, മുണ്ടേരി, മലപ്പുറം sgcmndrmlp.agri@kerala.gov.in
64 മോഡല്‍ ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ ഫാം, കണ്ണാറ, തൃശ്ശൂര്‍
സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം, പാണാഞ്ചേരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക
Sl No. Category Number
1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബുകൾ 14
2 മൊബൈൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബുകൾ 9
3 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബുകൾ 2
4 സ്റ്റേറ്റ്  ബയോകൺട്രോൾ ലാബ് 1
6 സ്റ്റേറ്റ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ് 1
7 സ്റ്റേറ്റ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ലാബുകൾ 1
8 ഫെർട്ടിലൈസർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ലാബുകൾ 2
9 സ്റ്റേറ്റ് അഗ്മാർക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ലാബുകൾ 10

 

Sl No. Address Contact Number E mail id
1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ലാബ്, തിരുവനന്തപുരം 9383471516 dstltvm.agri@kerala.gov.in
2 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ലാബ്, കൊല്ലം 9383470348 dstlklm.agri@kerala.gov.in
3 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ലാബ്, പത്തനംതിട്ട 9383470511 dstlpta.agri@kerala.gov.in
4 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ലാബ്, ആലപ്പുഴ 9383470573 dstlalp.agri@kerala.gov.in
5 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ലാബ്, കോട്ടയം 9383470715 dstlktm.agri@kerala.gov.in
6 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ലാബ്, ഇടുക്കി 9383470830 dstlidk.agri@kerala.gov.in
7 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ലാബ്, എറണാകുളം 9383471185 dstlekm.agri@kerala.gov.in
8 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ലാബ, തൃശ്ശൂർ 938347410 dstltsr.agri@kerala.gov.in
9 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ലാബ്, പാലക്കാട് 9383471466 dstlpkd.agri@kerala.gov.in
10 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ലാബ്, മലപ്പുറം 9383471630 dstlmlp.agri@kerala.gov.in
11 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ലാബ്, കോഴിക്കോട് 9383471791 dstlkzd.agri@kerala.gov.in
12 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ലാബ്, വയനാട് 9383471926 dstlwyd.agri@kerala.gov.in
13 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ലാബ്, കണ്ണൂർ 9383472038 dstlknr.agri@kerala.gov.in
14 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ലാബ്, കാസർകോഡ് 9744961357 dstlksd.agri@kerala.gov.in
15 മൊബൈൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ്, തിരുവനന്തപുരം 9383471213 mstltvm.agri@kerala.gov.in
16 മൊബൈൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ്, കൊല്ലം 9383470339 mstlklm.agri@kerala.gov.in
17 മൊബൈൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ്, ആലപ്പുഴ 9383470575 mstlalp.agri@kerala.gov.in
18 മൊബൈൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ്, തൃശ്ശൂർ 9383471412 mstltsr.agri@kerala.gov.in
19 മൊബൈൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ്, പാലക്കാട് 9383471469 mstlpkd.agri@kerala.gov.in
20 മൊബൈൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ്, മലപ്പുറം 9383471628 mstlmlp.agri@kerala.gov.in
21 മൊബൈൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ്, കോഴിക്കോട് 9383471792 mstlkzd.agri@kerala.gov.in
22 മൊബൈൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ്, കണ്ണൂർ 9383472040 mstlknr.agri@kerala.gov.in
23 മൊബൈൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ്, കോട്ടയം 9383470716 mstlktm.agri@kerala.gov.in
24 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ്, ആലപ്പുഴ 9383470578 sstlalp.agri@kerala.gov.in
25 സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ്, തിരുവനന്തപുരം 9383470262 sstltvm.agri@kerala.gov.in
26 സ്റ്റേറ്റ് ബയോ കൺട്രോൾ ലാബ്, മണ്ണുത്തി, തൃശ്ശൂർ 9383471417 sbclmntytsr.agri@kerala.gov.in
27 സ്റ്റേറ്റ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ്, പാറോട്ടുകോണം, തിരുവനന്തപുരം 9383471008 sptltvm.agri@kerala.gov.in
28 സ്റ്റേറ്റ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ലാബ്, പാലക്കാട് 9383471474 sbflpkd.agri@kerala.gov.in
29 ഫെർട്ടിലൈസർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ലാബ്, തിരുവനന്തപുരം 9383471771 fqcltvm.agri@kerala.gov.in
30 ഫെർട്ടിലൈസർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ലാബ്, പാലക്കാട് 9383471474 fqclptbpkd.agri@kerala.gov.in
31 സ്റ്റേറ്റ് അഗ്മാർക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ലാബ്, തിരുവനന്തപുരം 9383470297 sagltvm.agri@kerala.gov.in
32 സ്റ്റേറ്റ് അഗ്മാർക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ലാബ്, കൊല്ലം 9383470332 saglklm.agri@kerala.gov.in
33 സ്റ്റേറ്റ് അഗ്മാർക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ലാബ്, പത്തനംതിട്ട 9383470512 sagltpta.agri@kerala.gov.in
34 സ്റ്റേറ്റ് അഗ്മാർക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ലാബ്, ആലപ്പുഴ 9383470577 saglalp.agri@kerala.gov.in
35 സ്റ്റേറ്റ് അഗ്മാർക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ലാബ്, കോട്ടയം 9383470718 saglktm.agri@kerala.gov.in
36 സ്റ്റേറ്റ് അഗ്മാർക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ലാബ്, എറണാകുളം 9383471186 saglekm.agri@kerala.gov.in
37 സ്റ്റേറ്റ് അഗ്മാർക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ലാബ്, തൃശ്ശൂർ 9400075775 sagltsr.agri@kerala.gov.in
38 സ്റ്റേറ്റ് അഗ്മാർക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ലാബ്, പാലക്കാട് 9383471473 saglpkd.agri@kerala.gov.in
39 സ്റ്റേറ്റ് അഗ്മാർക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ലാബ്, കോഴിക്കോട് 9383471794 saglkzd.agri@kerala.gov.in
40 സ്റ്റേറ്റ് അഗ്മാർക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ലാബ്, കണ്ണൂർ 9496702638 saglknr.agri@kerala.gov.in

 

Sl No. Address Contact Number E mail id
1 പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ

ഓഫീസ് ആത്മ, തിരുവനന്തപുരം

9383471980 atmatvm.agri@kerala.gov.in
2 പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ

ഓഫീസ് ആത്മ, കൊല്ലം

9383470102 atmaklm.agri@kerala.gov.in
3 പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ

ഓഫീസ് ആത്മ, പത്തനംതിട്ട

9383471982 atmapta.agri@kerala.gov.in
4 പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഓഫീസ്

ആത്മ, ആലപ്പുഴ

9383471983 atmaalp.agri@kerala.gov.in
5 പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ

ഓഫീസ് ആത്മ, കോട്ടയം

9383471984 atmaktm.agri@kerala.gov.in
6 പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ

ഓഫീസ്ആത്മ, ഇടുക്കി

9383471985 atmaidk.agri@kerala.gov.in
7 പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ

ഓഫീസ് ആത്മ, എറണാകുളം

9383471986 atmaekm.agri@kerala.gov.in
8 പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഓഫീസ്

ആത്മ, തൃശ്ശൂർ

9383471987 atmatsr.agri@kerala.gov.in
9 പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഓഫീസ്

ആത്മ, പാലക്കാട്

9383471408 atmapkd.agri@kerala.gov.in
10 പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഓഫീസ്

ആത്മ, മലപ്പുറം

9383471604 atmamlp.agri@kerala.gov.in
11 പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ

ഓഫീസ് ആത്മ, കോഴിക്കോട്

9383471990 atmakzd.agri@kerala.gov.in
12 പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഓഫീസ്

ആത്മ, വയനാട്

9383471992 atmawyd.agri@kerala.gov.in
13 പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഓഫീസ്

ആത്മ, കണ്ണൂർ

9383471993 atmaknr.agri@kerala.gov.in
14 പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ

ഓഫീസ് ആത്മ, കാസർകോഡ്

9383471994 atmaksd.agri@kerala.gov.in
Sl No Address Contact number E mail id
1 എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ്, ആലപ്പുഴ 9383470693 eealp.agri@kerala.gov.in
2 എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ്, കോഴിക്കോട് 9383471797 eekzd.agri@kerala.gov.in
3 റിസർച്ച് ടെസ്റ്റിംഗ് & ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ, വെള്ളായണി, തിരുവനന്തപുരം 9383470314 rttcvlyntvm.agri@kerala.gov.in
4 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം 9383472010 aeetvm.agri@kerala.gov.in
5 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ്,കൊല്ലം 9383470241 aeeklm.agri@kerala.gov.in
6 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ്, പത്തനംതിട്ട 9383470518 aeepta.agri@kerala.gov.in
7 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ്, ആലപ്പുഴ 9383470694 aeealp.agri@kerala.gov.in
8 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ്,കോട്ടയം 9447344143 aeektm.agri@kerala.gov.in
9 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ്,ഇടുക്കി 9446740469 aeeidk.agri@kerala.gov.in
10 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ്,എറണാകുളം 9383470962 aeeekm.agri@kerala.gov.in
11 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ്,തൃശ്ശൂർ 9383471422 aeetsr.agri@kerala.gov.in
12 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ്,പാലക്കാട് 9383471479 aeepkd.agri@kerala.gov.in
13 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ്,മലപ്പുറം 9383471643 aeemlp.agri@kerala.gov.in
14 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ്,കോഴിക്കോട് 9496572709 aeekzd.agri@kerala.gov.in
15 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ്,വയനാട് 9383471924 aeewyd.agri@kerala.gov.in
16 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ്,കണ്ണൂർ 9383472050 aeeknr.agri@kerala.gov.in
17 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ്,കാസർകോഡ് 9495032155 aeeksd.agri@kerala.gov.in
Sl No. Address Contact Number E mail id
1 അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ അർബൻ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ്, ആനയറ, തിരുവനന്തപുരം 9383470309 auwmanyrtvm.agri@kerala.gov.in
2 അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ റൂറൽ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ്, നെടുമങ്ങാട്, തിരുവനന്തപുരം 9383470311 rawmnddtvm.agri@kerala.gov.in
3 അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ അർബൻ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ്, മരട്, എറണാകുളം 9383471190 auwmmaradu.agri@kerala.gov.in
4 അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ റൂറൽ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ്, മൂവാറ്റുപുഴ, എറണാകുളം 9383471187 rawmmvpzekm.agri@kerala.gov.in
5 അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ റൂറൽ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ്,വേങ്ങേരി, കോഴിക്കോട് 9383471795 rawmvngrkzd.agri@kerala.gov.in
6 അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ റൂറൽ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ്,സുൽത്താൻബത്തേരി, വയനാട് 9383471922 rawmbtrywyd.agri@kerala.gov.in
Sl No. Address Contact Number E-mail id
1 പി.ബി.എസ്, ആനയറ മാർക്കറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം 9383470298 pbstvm.agri@kerala.gov.in
2 പി.ബി.എസ്, സ്റ്റേറ്റ് അഗ്മാർക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ലാബ്, കൊല്ലം 9383470332 pbsklm.agri@kerala.gov.in
3 പി.ബി.എസ്, കളാർകോഡ്, സദാനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ 9383472018 pbsalp.agri@kerala.gov.in
4 പി.ബി.എസ്, കോട്ടയം 9383470715 pbsktm.agri@kerala.gov.in
5 പി.ബി.എസ്, വൈറ്റില, എറണാകുളം 9383472022 pbsekm.agri@kerala.gov.in
6 പി.ബി.എസ്,  ഇരിഞ്ഞാലക്കുട, തൃശ്ശൂർ 9383471432 pbstsr.agri@kerala.gov.in
7 പി.ബി.എസ്, പരപ്പനങ്ങാടി, മലപ്പുറം 9383471639 pbsmlp.agri@kerala.gov.in
8 പി.ബി.എസ്, തിക്കൊടി, കോഴിക്കോട് 9383472025 pbskzd.agri@kerala.gov.in
9 പി.ബി.എസ്, സ്റ്റേറ്റ് സീഡ്ഫാം, കാസർകോഡ് 9383472375 pbsksd.agri@kerala.gov.in

 

 

 

Farm Information Bureau (FIB)

Farm Information Bureau was established in 1969. It acts as a single nodal agency to provide active and complete information support to accelerate the extension and developmental activities of the department of Agriculture, Animal Husbandry and Dairy Development.
The Bureau takes up the propaganda works of the departments to help the farming community in availing various benefits offered by the Government.
It works as a link between research stations and farming community by disseminating right scientific knowledge to the right person at the right time and providing feed back to research stations. The FIB has its head office at Kowdiar, Thiruvananthapuram with two Regional Offices at Ernakulam and Kozhikkode.

Sl No Address Contact number E mail id
1 എഫ്.ഐ.ബി, കവടിയാർ, തിരുവനന്തപുരം
കേരളം – 695 003
0471-2318186
0471-2314358
0471-2317314
fibtvm.agri@kerala.gov.in
fibtvm@gmail.com
editorkkfib@gmail.com
mediadivisionfib@gmail.com
2 എഫ്.ഐ.ബി, റീജിയണൽ ഓഫീസ്, കാക്കനാട്, എറണാകുളം 0484-2429017 fibekm@yahoo.co.in
3 എഫ്.ഐ.ബി, റീജിയണൽ ഓഫീസ്, വെള്ളിമാട്കുന്ന്, കോഴിക്കോട് 0495-2370368 adafib@gmail.com
Sl No Address Contact number E mail id
1 ഡബ്ലിയു.റ്റി.ഒ സെൽ, നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം 0471-2327039 wtocellkerala@gmail.com
2 സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ മാനേജ്മെന്റ് & എക്സ്റ്റൻഷൻ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്(സമേതി), ആനയറ, തിരുവനന്തപുരം 0471-2446840 sametikerala@gmail.com
3 ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി, തൃശ്ശൂർ-20, 0487-2360299, Fax: 0487-2365042 jdakkssda@hotmail.com
4 സീഡ് ഗോഡൗൺ കോംപ്ലക്സ്, കെ.എസ്.എസ്.ഡി.എ, ആലപ്പുഴ 0477-2268613 seedauthorityalappuzha@gmail.com
5 സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം 0471-2330856 mdshm@kerala.nic.in, mdshmkerala@yahoo.co.in, mdshmkerala@gmail.com
6 വി.എഫ്.പി.സി.കെ, കാക്കനാട്, കൊച്ചി 0484-2427560, 0484-2427544
0484-2427455, Fax:0484-2427570
mail@vfpck.org
vfpckorg@gmail.com
7 നടുക്കര അഗ്രോ-പ്രോസസിംഗ് ഫാക്ടറി, എറണാകുളം napcjive@gmail.com, fmnapc@gmail.com
8 എസ്.എഫ്.എ.സി, തിരുവനന്തപുരം 0471-2322113, Fax: 0471-2322110 sfackerala123@gmail.com
9 കെ.എസ്.എച്ച്.പി.ഡി.സി, പൂജപ്പുര,തിരുവനന്തപുരം 0471-2359477, Fax: 0471-2359399 hortocorpho@yahoo.com
Sl No Address Contact number E mail id
1 സി.എസ്.പി.എച്ച്.സി പാറോട്ടുകോണം,തിരുവനന്തപുരം 0471-2533043 csphcpkmtvm.agri@kerala.gov.in
2 ബി.എം.എഫ്.സി, കഴക്കൂട്ടം,തിരുവനന്തപുരം 0487-2374605 bmfckzkmtvm.agri@kerala.gov.in
3 കെ.സി.പി.എം, മങ്കൊമ്പ്,ആലപ്പുഴ 0477-2702683 kcpmmncualp.agri@kerala.gov.in
Sl No. Address Contact Number E mail id
1 ആർ എ റ്റി റ്റി സി, കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം 9383471415 rattckzmtvm.agri@kerala.gov.in
2 ആർ എ റ്റി റ്റി സി, കോഴ,കോട്ടയം 9383470816 rattckzaktm.agri@kerala.gov.in
3 ആർ എ റ്റി റ്റി സി, വൈറ്റില,എറണാകുളം 9383470960 rattcvtlekm.agri@kerala.gov.in
4 ആർ എ റ്റി റ്റി സി, മലമ്പുഴ,പാലക്കാട് 9383471493 rattcmpzpkd.agri@kerala.gov.in
5 ആർ എ റ്റി റ്റി സി, തളിപ്പറമ്പ, കണ്ണൂർ 9383472390 rattctpaknr.agri@kerala.gov.in
Sl No. Address Contact Number E mail id
1 എഫ് റ്റി സി,പന്തളം, പത്തനംതിട്ട 9383470513 ftcpdlmptb.agri@kerala.gov.in
2 എഫ് റ്റി സി,വേങ്ങേരി, കോഴിക്കോട് 9383471793 ftcvgrikzd.agri@kerala.gov.in