ഡൌണ്‍ലോഡുകള്‍

Downloads
നം
അപേക്ഷാ ഫോം
കാണുക/ ഡൌണ്‍ലോഡ്
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
1 ഒരു കോടി ഫലസസ്യങ്ങൾ- വിതരണവും പരിപാലനവും - അപേക്ഷാ ഫോറം കാണുക
2 പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി (PMKISAN) - അപേക്ഷാ ഫോം കാണുക കാണുക
3 ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷക ക്ഷേമ പെൻഷൻ (കർഷക പെൻഷൻ)- അപേക്ഷാ ഫോറം കാണുക കാണുക
4 കേരള കാർഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ - അപേക്ഷാ ഫോറം കാണുക
5 പൊതുവായ അപേക്ഷാ ഫോറം - അനുബന്ധം I കാണുക
6  കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് (കെസിസി) - പൊതുവായ അപേക്ഷാ ഫോം കാണുക
7  പ്രകൃതി ദുരന്ത നിവാരണ സഹായം - ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം കാണുക കാണുക
8 പ്രകൃതി ദുരന്ത നിവാരണ സഹായം - ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കാണുക
9. സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള എൻറോൾമെന്റ് - ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കാണുക
10 സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം - ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കാണുക
11 സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം - ഓഫ്‌ലൈനായി ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത വിളകൾക്ക് മാത്രം ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷ. കാണുക കാണുക
12 അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്നോളജി മാനേജ്മെന്റ് ഏജൻസി (ATMA) - സ്കീം സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ കാണുക
13. നാളികേര വികസന ബോർഡ് (സിഡിബി) - പുതിയ കൃഷിക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ (ഒന്നാം വർഷം) കാണുക
14 സൗജന്യ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ - അപേക്ഷാ ഫോം കാണുക കാണുക
15 സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ മിഷൻ (എസ്എച്ച്എം) - സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ കാണുക കാണുക
16 ഒരു ലക്ഷം യുവാക്കൾ-പ്രത്യേക തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ കാണുക
17 നഴ്സറി ലൈസൻസ് - അപേക്ഷാ ഫോം കാണുക