വാർഷിക പദ്ധതി 2021-22

സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാന്‍

₹ 516.14 Cr

Css സംസ്ഥാന ഷെയര്‍

₹ 103.31 Cr

Css കേന്ദ്ര ഷെയര്‍

₹ 156.97 Cr

സ്റ്റേറ്റ് നോണ്‍ പ്ലാന്‍

₹ 933.18 Cr

ആകെ

₹ 1709.60 Cr

STATE PLAN SCHEMES - 38 Nos

നെല്‍കൃഷി വികസനം
കാണുക

പ്രാദേശിക പ്രാധാന്യമുള്ള വിളകളുടെ വികസനം കാണുക

പച്ചക്കറി വികസനം
കാണുക 

പയർ, കിഴങ്ങുവിളകളുടെ വികസനം കാണുക

നാളികേര വികസനം കാണുക

സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന വികസനം
കാണുക

ഹൈ-ടെക് അഗ്രിക്കൾച്ചർ
കാണുക

സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി
 കാണുക

കവുങ്ങ് കൃഷിയ്കുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതി
കാണുക

കർഷക ക്ഷേമഫണ്ട് ബോർഡ്
കാണുക

വിള ആരോഗ്യ പരിപാലനം
കാണുക

ജൈവ കൃഷിയും ഉത്തമ കൃഷി മുറകളും
കാണുക

ഗുണമേൻമയുള്ള നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ
ഉൽപാദനവും വിതരണവും
കാണുക

ലാബോറട്ടറികളുടെ ആധുനീകരണം
കാണുക

പുനർജ്ജനി – പ്രളയാനന്തര
കാർഷിക മേഖലയുടെ പുനസ്ഥാപനം
കാണുക

കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനം
ശക്തിപ്പെടുത്തൽ
കാണുക

കാർഷിക വിവരവും വിനിമയവും
കാണുക

മാനവശേഷി വികസനം
കാണുക

കാർഷിക സേവന കേന്ദ്രങ്ങളും,
സേവന സംവിധാനവും
കാണുക

 

 

ഓഫീസ് ആട്ടോമേഷനും
ഐ റ്റി സാങ്കേതിക വിദ്യയും
കാണുക

 

 

കൃഷിപാഠശാല
കാണുക

 

 

കുട്ടനാട് മേഖലയിലെ കാർഷിക
വികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതി
കാണുക

 

 

പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, പൂക്കൾ, ഔഷധസസ്യങ്ങൾ
എന്നിവയുടെ വികസനം
കാണുക

 

 

മണ്ണിന്റേയും വേരിന്റേയും ആരോഗ്യ പരിപാലനവും
ഉത്പാദനക്ഷമത ഉയർത്തലും
കാണുക

 

 

വയനാട് ജില്ലയുടെ കാർഷിക
മേഖല പുനരുജ്ജീവനം
കാണുക

 

 

ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ
വികസന നിധി
(ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്)
കാണുക

ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അധികസഹായം
കാണുക

 

 

മൂല്യ വർദ്ധനവും വിളവെടുപ്പിന്
ശേഷമുള്ള പരിപാലനവും
കാണുക

 

 

കേരള ഫാംഫ്രഷ് – പഴം പച്ചക്കറി തറവില
കാണുക

 

 

കേരള സംസ്ഥാന വെയർ
ഹൗസിംഗ്കോർപ്പറേഷൻ
ഓഹരി മൂലധനം
കാണുക

 

 

പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും
കീടരോഗബാധ നിയന്ത്രണത്തിനുമുള്ള അടിയന്തിര പരിപാടി
കാണുക

 

 

നാടൻ വിത്തിനങ്ങളുടെ ജൈവവൈവിദ്ധ്യ സംരക്ഷണവും പ്രോത്സാഹനവും
കാണുക

 

 

ഇന്റർനാഷണൽ റിസർച്ച് ആന്റ് ട്രെയനിംഗ് സെന്റർ ഫോർ ബിലോ സീ ലെവൽ ഫാമിംഗ്
കാണുക

 

 

AGRICULTURE MARKETING AND POST HARVEST MANAGEMENT

Read More

Assistance to Kerala State Warehousing Corporation for computerisation

Share capital to Horticorp

Market Development

Market Intervention Support for Price Stabilization

Assistance to Kerala State Warehousing Corporation for construction of godown cum Agri complex

CENTRAL SECTOR SCHEMES - 13 Nos

Umbrella Scheme on Krishi Unnathi Yojana & other CSS (40% State Share)
Find out more

Umbrella Scheme on Krishi Unnathi Yojana & other CSS (60% Central Share)
Find out more

National Biogas Development Project - 100 % CSS
Find out more

Click here to view Centrally Sponsored & Central Sector Schemes(CSS)
Sl No Scheme Name Abbreviation State
share %
Central Share %
1 National Food Security Mission – Rice & Pulses NFSM 40 60
2 Mission on Integrated Development of Horticulture-Soil Health Card MIDH 40 60
3 National Mission for Sustainable Agriculture Rainfed Area Development NMSA-RAD 40 60
4 National Mission for Sustainable Agriculture State Horticultural Mission NMSA-SHC 40 60
5 National Mission on Edible Oils-Oil Palms NMEO 40 60
6 National Mission on Agriculture Extension and Technology Management-ATMA & SMAM NMAET ATMA&SMAM 40 60
7 Rashtriya Krishi Vikas Yojana RKVY 40 60
8 Paramparagath Krishi Vikas Yojana PKVY 40 60
9 Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana PMKSY 40 60
10 Bharatiya Prakruthik Krishi Padhathi-Subhiksham Surakshitham BPKP 40 60
11 GOI supported Crop Insurance scheme PMFBY 50 50
12 CDB Schemes CDB Various Various
13 National Biogas Development Project NBDP 0 100

NON PLAN SCHEMES- 4 Nos

SM Farmers Pension
2401-00-115-98 Rs.38399.86 Lakhs

Free Electricity
2401-00-115-99 Rs. 3550.00

Production Bonus 2401-00-198-50, 2401-00-192-50, 2401-00-191-50 Rs.1368.00Lakhs

Rubber Production Incentive Scheme
2435-01-101-80 Rs. 50000.00 Lakhs