സംസ്ഥാനതല ഭരണനിര്‍വ്വഹണം

Directorate
കാര്‍ഷിക വികസന കര്‍ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങള്‍

Email : cru.agridir@kerala.gov.in

DESIGNATION Intercom OFFICE(0471-) MOBILE (Official) E-mail FAX
ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ 403 2304480 9383470100 krishidir.agri@kerala.gov.in 2304230
പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ 221 2304481 9383470030
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് 402 2304480 9383470026 krishidir2017@gmail.com
പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് 2304480 9383470082
കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് 2304480 9383470083
അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(പ്ലാനിംഗ്) 404 2304741 9383470200 addldirplg.agri@kerala.gov.in
അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(സി പി) 9383470300 addldircp.agri@kerala.gov.in
അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ബയോഗ്യാസ്,ഫാംസ്) 9383478900 addldirfarms.agri@kerala.gov.in
അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എക്സ്റ്റൻഷൻ) 9383470500 addldirext.agri@kerala.gov.in
അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(മാർക്കറ്റിംഗ്) 9383470600 addldirmkt.agri@kerala.gov.in
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ( ഡബ്ലിയു എം) 410 2305019 9383470013
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(പി പി) 409 2305019 9383470014
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(എ ആർ & റ്റി) 408 2305019 9383470015
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(വി സി) 9383470016 jdavcdir.agri@kerala.gov.in
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഫാംസ്) 9383470017
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(പ്ലാനിംഗ്) 106 2304739 9383470018 ddplgdir.agri@kerala.gov.in
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(സി ഡി) 120 2305019 9383470019
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(ഒ എഫ്) 9383470020
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(പി പി ഒ) 9383470021
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(മാർക്കറ്റിംഗ്) 9383470023
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ(സ്റ്റാറ്റ്) 9383470024
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ (മാനേജര്‍ ഐ റ്റി) 2303990 9383470025 ddait.agri@kerala.gov.in 2304230
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (പ്ലാനിംഗ്) റ്റി പി 1 107 2304739 9383470027 adaplg1.agri@kerala.gov.in
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (പ്ലാനിംഗ്) റ്റി പി 2 105 2304739 9383470028
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (പ്ലാനിംഗ്) റ്റി പി 3 9383470029 adaplg3.agri@kerala.gov.in
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (പ്ലാനിംഗ്) റ്റി പി 4 110 2304739 9383470031
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (പ്ലാനിംഗ്) റ്റി പി 5 9383470032
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (റ്റി ആർ) 114 2304739 9383470034
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (റ്റി എ) 9383470035
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (റ്റി ഡി) 9383470036
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (റ്റി ബി) 9383470037
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (റ്റി ക്യു) 9383470038
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (റ്റി എഫ്) 9383470039
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (സീഡ്) 9383470040 adats.agri@kerala.gov.in
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (വി സി) 9383470041 adavc.agri@kerala.gov.in
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (വി സി) 9383470042 saovc.agri@kerala.gov.in
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (ഫാംസ്) 9383470043
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (ഫാംസ്) 9383470045
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (ബയോഗ്യാസ്) 9383470046
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (ആത്മ) 9383470047
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (റ്റി വി) 9383470048
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (ഒ എഫ്) 115 9383471011
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (മാർക്കറ്റിംഗ്) 9383470049
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (മാർക്കറ്റിംഗ്) 9383470051
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (എം &ഇ) 9383470052
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ (സ്റ്റാറ്റ്) 9383470053
ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജര്‍ 1 (ഐ റ്റി) 2303990 9383472662
ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജര്‍ 2 (ഐ റ്റി) 2303990 9383470060
ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജര്‍ 3 (ഐ റ്റി) 2303990 9383470061
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (പ്ലാനിംഗ്) റ്റി പി 2 132 2304739 9383470054
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (പ്ലാനിംഗ്) റ്റി പി 3 2304739 9383470056
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (റ്റി ആർ) 130 2304739 9383470057
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (റ്റി എ) 2304739 9383470058
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (റ്റി ക്യു) 133 2304739 9383470059
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ആത്മ) 9383470062
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (റ്റി കെ) 9383470064
സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ 9383470065
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 2306748 9383470067
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 9383470068
സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ 2304463 9383470069 saodir.agri@kerala.gov.in 2304463
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്- 1 2304481 9383470070
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്- 2 2304481 9383470071
സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ 413 2301348 9383470072
അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ -1 103 2304481 9383470073
അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ -2 101 2304481 9383470074
അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ -3 200 9383470075
അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ -4 9383470078 aco4audit.agri@kerala.gov.in
അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ -5 201 9383470077
ലാ ഓഫീസർ 414 2304686 9383470079
വിജിലൻസ് ഓഫീസർ 401 2303809 9383470080
ലേബർ വെൽഫയർ ഓഫീസർ 212 9383470081
പി എം യു - പി എം കിസാന്‍ 2304022, 2964022 9383470040 pmkisan.agri@kerala.gov.in