പഞ്ചായത്ത് തല ഭരണനിർവ്വഹണം

കൃഷിഭവനുകൾ

ബ്ലോക്ക്: ആര്യൻകോട്
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അമ്പൂരി 9383470109 kbamboortvm.agri@kerala.gov.in
ആര്യങ്കോട് 9383470112 kbarycodtvm.agri@kerala.gov.in
കള്ളിക്കാട് 9383470113 kbkalkadtvm.agri@kerala.gov.in
കൊല്ലയിൽ 9383470114 kbkolayltvm.agri@kerala.gov.in
കുന്നത്തുകാൽ 9383470115 kbkunkaltvm.agri@kerala.gov.in
ഒറ്റശേഖരമംഗലം 9383470116 kbotsmgmtvm.agri@kerala.gov.in
പെരുംകടവിള 9383470117 kbpmkvlatvm.agri@kerala.gov.in
പെരുമ്പഴുതൂർ 9383470118 kbprmpzrtvm.agri@kerala.gov.in
വെള്ളറട 9383470119 kbvlardatvm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ആറ്റിങ്ങൽ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അഞ്ചുതെങ്ങ് 9383470179 kbanchgutvm.agri@kerala.gov.in
ആറ്റിങ്ങല്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383470180 kbattngltvm.agri@kerala.gov.in
അഴൂർ 9383470181 kbazhoortvm.agri@kerala.gov.in
ചിറയിൻകീഴ് 9383470182 kbchykiltvm.agri@kerala.gov.in
കടക്കാവൂർ 9383470183 kbkdkkvrtvm.agri@kerala.gov.in
കിഴുവിലം 9383470184 kbkzhvlmtvm.agri@kerala.gov.in
മുദാക്കൽ 9383470185 kbmdakaltvm.agri@kerala.gov.in
വക്കം 9383470186 kbvakkomtvm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കാട്ടാക്കട
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആര്യനാട് 9383470160 kbarynadtvm.agri@kerala.gov.in
കാട്ടാക്കട 9383470161 kbkatkdatvm.agri@kerala.gov.in
കുറ്റിച്ചൽ 9383470162 kbkutchltvm.agri@kerala.gov.in
പൂവച്ചൽ 9383470163 kbpovchltvm.agri@kerala.gov.in
തൊളിക്കോട് 9383470164 kbtholcdtvm.agri@kerala.gov.in
ഉഴമലയ്ക്കൽ 9383470165 kbuzhmkltvm.agri@kerala.gov.in
വെള്ളനാട് 9383470166 kbvlnadutvm.agri@kerala.gov.in
വിതുര 9383470167 kbvthuratvm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കഴക്കൂട്ടം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അണ്ടൂർക്കോണം 9383470169 kbadrknmtvm.agri@kerala.gov.in
ആറ്റിപ്ര 9383470170 kbatipratvm.agri@kerala.gov.in
കടകംപള്ളി 9383470171 kbkdkmlytvm.agri@kerala.gov.in
കഠിനംകുളം 9383470172 kbkdnklmtvm.agri@kerala.gov.in
കഴക്കൂട്ടം 9383470173 kbkzhktmtvm.agri@kerala.gov.in
മംഗലാപുരം 9383470174 kbmglpmtvm.agri@kerala.gov.in
പോത്തൻകോട് 9383470175 kbpthncdtvm.agri@kerala.gov.in
ശ്രീകാര്യം 9383470176 kbsrkyamtvm.agri@kerala.gov.in
ഉള്ളൂർ 9383470177 kbulloortvm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: നെടുമങ്ങാട്
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആനാട് 9383470151 kbanadtvm.agri@kerala.gov.in
അരുവിക്കര 9383470152 kbavkrtvm.agri@kerala.gov.in
കരകുളം 9383470153 kbkrkklmtvm.agri@kerala.gov.in
കുടപ്പനക്കുന്ന് 9383470154 kbkdpknutvm.agri@kerala.gov.in
നെടുമങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383470155 kbnddtvm.agri@kerala.gov.in
പനവൂർ 9383470156 kbpnvoortvm.agri@kerala.gov.in
വട്ടിയൂർക്കാവ് 9383470157 kbvtyrkvtvm.agri@kerala.gov.in
വെമ്പായം 9383470158 kbvmbyamtvm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: നെയ്യാറ്റിൻകര
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അതിയന്നൂർ 9383470121 kbathynrtvm.agri@kerala.gov.in
കാഞ്ഞിരംകുളം 9383470122 kbknjklmtvm.agri@kerala.gov.in
കരുംകുളം 9383470124 kbkmklmtvm.agri@kerala.gov.in
കോട്ടുകാൽ 9383470125 kbkotkaltvm.agri@kerala.gov.in
നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383470126 kbnytkratvm.agri@kerala.gov.in
തിരുവല്ലം 9383470127 kbthrvlmtvm.agri@kerala.gov.in
വെങ്ങാനൂർ 9383470128 kbvngnrtvm.agri@kerala.gov.in
വിഴിഞ്ഞം 9383470129 kbvzhnjmtvm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പള്ളിച്ചൽ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ബാലരാമപുരം 9383470131 kbblmprmtvm.agri@kerala.gov.in
കല്ലിയൂർ 9383470132 kbkalyortvm.agri@kerala.gov.in
മലയിൻകീഴ് 9383470133 kbmlynkztvm.agri@kerala.gov.in
മാറനല്ലൂർ 9383470134 kbmrnlortvm.agri@kerala.gov.in
നേമം 9383470135 kbnemomtvm.agri@kerala.gov.in
പള്ളിച്ചൽ 9383470136 kbpalchltvm.agri@kerala.gov.in
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ 9383470137 kbtvmcrptvm.agri@kerala.gov.in
വിളപ്പിൽ 9383470138 kbvilppltvm.agri@kerala.gov.in
വിളവൂർക്കൽ 9383470139 kbvlvrkltvm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്:  പാറശ്ശാല
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചെങ്കൽ 9383470097 kbchnkaltvm.agri@kerala.gov.in
കാരോട് 9383470098 kbkarodetvm.agri@kerala.gov.in
കുളത്തൂർ 9383470103 kbkltrtvm.agri@kerala.gov.in
പാറശ്ശാല 9383470104 kbpraslatvm.agri@kerala.gov.in
പൂവാർ 9383470105 kbpoovartvm.agri@kerala.gov.in
തിരുപുറം 9383470106 kbthrprmtvm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്:  പുളിമാത്ത്
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കരവാരം 9383470197 kbkarvrmtvm.agri@kerala.gov.in
കിളിമാനൂർ 9383470198 kbklmnortvm.agri@kerala.gov.in
മടവൂർ 9383470199 kbmdavortvm.agri@kerala.gov.in
നഗരൂർ 9383470201 kbngarortvm.agri@kerala.gov.in
നാവായിക്കുളം 9383470204 kbnviklmtvm.agri@kerala.gov.in
പള്ളിക്കൽ 9383470205 kbplckaltvm.agri@kerala.gov.in
പഴയകുന്നുമ്മൽ 9383470206 kbpzykmltvm.agri@kerala.gov.in
പുളിമാത്ത് 9383470207 kbplmttvm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: വാമനപുരം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കല്ലറ 9383470141 kbkalaratvm.agri@kerala.gov.in
മാണിക്കൽ 9383470142 kbmanckltvm.agri@kerala.gov.in
നന്ദിയോട് 9383470143 kbnanydetvm.agri@kerala.gov.in
നെല്ലനാട് 9383470144 kbnelnadtvm.agri@kerala.gov.in
പാങ്ങോട് 9383470145 kbpangdetvm.agri@kerala.gov.in
പെരിങ്ങമല 9383470146 kbpngmltvm.agri@kerala.gov.in
പുല്ലമ്പാറ 9383470147 kbpulpratvm.agri@kerala.gov.in
വാമനപുരം 9383470148 kbvmnprmtvm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: വർക്കല
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചെമ്മരുതി 9383470188 kbchmrtitvm.agri@kerala.gov.in
ചെറുന്നിയൂർ 9383470189 kbchrnyrtvm.agri@kerala.gov.in
ഇടവ 9383470190 kbedavatvm.agri@kerala.gov.in
ഇളകമൺ 9383470191 kbelkmntvm.agri@kerala.gov.in
മണമ്പൂർ 9383470192 kbmnmportvm.agri@kerala.gov.in
ഒട്ടൂർ 9383470193 kbottoortvm.agri@kerala.gov.in
വർക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383470194 kbvrkalatvm.agri@kerala.gov.in
വെട്ടൂർ 9383470195 kbvettortvm.agri@kerala.gov.in

ബ്ലോക്ക്:അഞ്ചൽ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അലയമൺ 9383478954 kbalymonklm.agri@kerala.gov.in
അഞ്ചൽ 9383478962 kbanchalklm.agri@kerala.gov.in
ആര്യങ്കാവ് 9383478912 kbarykavklm.agri@kerala.gov.in
ഇടമുളയ്ക്കൽ 9383478956 kbedmcklklm.agri@kerala.gov.in
കരവാളൂർ 9383478910 kbkrvlorklm.agri@kerala.gov.in
കുളത്തുപ്പുഴ 9383478952 kbkulpzaklm.agri@kerala.gov.in
തെന്മല 9383478958 kbthnmlaklm.agri@kerala.gov.in
യേരൂർ 9383478950 kbyeroorklm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ചടയമംഗലം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചടയമംഗലം 9383470322 kbchymlmklm.agri@kerala.gov.in
ചിതറ 9383470323 kbchthrklm.agri@kerala.gov.in
ഇളമാട് 9383470324 kbelamadklm.agri@kerala.gov.in
ഇട്ടിവ 9383470325 kbittivaklm.agri@kerala.gov.in
കടയ്ക്കൽ 9383470326 kbkdakalklm.agri@kerala.gov.in
കുമ്മിൾ 9383470327 kbkummilklm.agri@kerala.gov.in
നിലമേൽ 9383470328 kbnilmelklm.agri@kerala.gov.in
വെളിനെല്ലൂർ 9383470329 kbvlnlorklm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ചാത്തന്നൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആദിച്ചനല്ലൂർ 9383470217 kbadcnlrklm.agri@kerala.gov.in
ചാത്തന്നൂർ 9383470215 kbchtnrklm.agri@kerala.gov.in
ചിറക്കര 9383470213 kbchrkraklm.agri@kerala.gov.in
കല്ലുവാതുക്കൽ 9383470210 kbkalvklklm.agri@kerala.gov.in
നെടുമ്പന 9383470208 kbndmpnaklm.agri@kerala.gov.in
പറവൂർ 9383470224 kbpravorklm.agri@kerala.gov.in
പൂതക്കുളം 9383470219 kbpotklmklm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ചവറ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചവറ 9383470346 kbchavraklm.agri@kerala.gov.in
നീണ്ടകര 9383470344 kbnedkraklm.agri@kerala.gov.in
പൻമന 9383470341 kbpanmnaklm.agri@kerala.gov.in
തെക്കുംഭാഗം 9383470342 kbtkmbgmklm.agri@kerala.gov.in
തേവലക്കര 9383470340 kbtvlkraklm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ഇരവിപുരം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ഇളമ്പള്ളൂർ 9383470239 kbelmplrklm.agri@kerala.gov.in
ഇരവിപുരം 9383470242 kbervprmklm.agri@kerala.gov.in
കിളികൊല്ലൂർ 9383470243 kbklklorklm.agri@kerala.gov.in
കൊല്ലം 9383470244 kbkollamklm.agri@kerala.gov.in
കൊറ്റങ്കര 9383470245 kbktmkraklm.agri@kerala.gov.in
മയ്യനാട് 9383470246 kbmaynadklm.agri@kerala.gov.in
ശക്തികുളങ്ങര 9383470247 kbsklgraklm.agri@kerala.gov.in
തൃക്കോവിൽവട്ടം 9383470248 kbtrkvtmklm.agri@kerala.gov.in
വടക്കേവിള 9383470249 kbvdkvlaklm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കൊട്ടാരക്കര
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
എഴുകോൺ 9383470356 kbezhkneklm.agri@kerala.gov.in
കരീപ്ര 9383470352 kbkarpraklm.agri@kerala.gov.in
കൊട്ടാരക്കര 9383470354 kbktrkraklm.agri@kerala.gov.in
നെടുവത്തൂർ 9383470350 kbndvtrklm.agri@kerala.gov.in
പൂയപ്പള്ളി 9383470358 kbpoyplyklm.agri@kerala.gov.in
വെളിയം 9383470360 kbvelvymklm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കുണ്ടറ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കിഴക്കേ കല്ലട 9383478901 kbekldaklm.agri@kerala.gov.in
കുണ്ടറ 9383478902 kbkundraklm.agri@kerala.gov.in
മൺറോ തുരുത്ത് 9383478903 kbmnrthuklm.agri@kerala.gov.in
പനയം 9383478904 kbpnayamklm.agri@kerala.gov.in
പേരയം 9383478905 kbprayamklm.agri@kerala.gov.in
പെരിനാട് 9383478906 kbpernadklm.agri@kerala.gov.in
തൃക്കടവൂർ 9383478908 kbtrkvrklm.agri@kerala.gov.in
തൃക്കരുവ 9383478964 kbthrkrvklm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ഓച്ചിറ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആലപ്പാട് 9383470211 kbalapadklm.agri@kerala.gov.in
ക്ലാപ്പന 9383470212 kbclpanaklm.agri@kerala.gov.in
കുലശേഖരപുരം 9383470616 kbkspramklm.agri@kerala.gov.in
കരുനാഗപ്പള്ളി 9383470214 kbkngplyklm.agri@kerala.gov.in
ഓച്ചിറ 9383470506 kbochrklm.agri@kerala.gov.in
തഴവ 9383470216 kbtazhvaklm.agri@kerala.gov.in
തൊടിയൂർ 9383470607 kbtdyrklm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പത്തനാപുരം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
പത്തനാപുരം 9383470251 kbptnprmklm.agri@kerala.gov.in
പട്ടാഴി നോർത്ത് 9383470252 kbptzhinklm.agri@kerala.gov.in
പട്ടാഴി സൗത്ത് 9383470253 kbptzhisklm.agri@kerala.gov.in
പിറവന്തൂർ 9383470304 kbprnthrklm.agri@kerala.gov.in
പുനലൂർ 9383470235 kbpnalurklm.agri@kerala.gov.in
തലവൂർ 9383470237 kbthlvorklm.agri@kerala.gov.in
വിളക്കുടി 9383470218 kbvilkdyklm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ശാസ്താംകോട്ട
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കുന്നത്തൂർ 9383470227 kbkunthrklm.agri@kerala.gov.in
മൈനാഗപ്പള്ളി 9383470236 kbmngplyklm.agri@kerala.gov.in
പോരുവഴി 9383470229 kbprvzhyklm.agri@kerala.gov.in
ശാസ്താംകോട്ട 9383470225 kbstmctaklm.agri@kerala.gov.in
നൂറനാട് നോർത്ത് 9383470231 kbsrndntklm.agri@kerala.gov.in
നുറനാട് സൗത്ത് 9383470233 kbsrndstklm.agri@kerala.gov.in
പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട 9383470238 kbwtkldaklm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: വെട്ടിക്കവല
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കുളക്കട 9383470372 kbklkadaklm.agri@kerala.gov.in
മേലില 9383470371 kbmelilaklm.agri@kerala.gov.in
മൈലം 9383470357 kbmylomklm.agri@kerala.gov.in
പവിത്രേശ്വരം 9383470359 kbpvrswmklm.agri@kerala.gov.in
ഉമ്മന്നൂർ 9383470363 kbumanorklm.agri@kerala.gov.in
വെട്ടിക്കവല 9383470351 kbvtkvlaklm.agri@kerala.gov.in
ബ്ലോക്ക്: അടൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അടൂർ 9383470485 kbadoorpta.agri@kerala.gov.in
ഏനാദിമംഗലം 9383470495 kbendmgmpta.agri@kerala.gov.in
ഏറാത്ത് 9383470491 kberathupta.agri@kerala.gov.in
ഏഴംകുളം 9383470483 kbezmklmpta.agri@kerala.gov.in
കടമ്പനാട് 9383470489 kbkdmpdupta.agri@kerala.gov.in
കലഞ്ഞൂർ 9383470493 kbklnjrpta.agri@kerala.gov.in
കൊടുമൺ 9383470481 kbkdmnpta.agri@kerala.gov.in
പള്ളിക്കൽ 9383470487 kbpalcklpta.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കോന്നി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അരുവാപ്പുലം 9383470408 kbarvplmpta.agri@kerala.gov.in
കോന്നി 9383470407 kbkonnypta.agri@kerala.gov.in
മലയാലപ്പുഴ 9383470402 kbmlypzapta.agri@kerala.gov.in
മൈലപ്ര 9383472013 kbmylprapta.agri@kerala.gov.in
പ്രമാടം 9383470391 kbprmdompta.agri@kerala.gov.in
തണ്ണിത്തോട് 9383470403 kbthntdepta.agri@kerala.gov.in
വള്ളിക്കോട് 9383470406 kbvalcdepta.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: മല്ലപ്പള്ളി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആനിക്കാട് 9383470458 kbanicdupta.agri@kerala.gov.in
കല്ലൂപ്പാറ 9383470451 kbkalprapta.agri@kerala.gov.in
കവിയൂര്‍ 9383470449 kbkvyrpta.agri@kerala.gov.in
കൊറ്റനാട് 9383470447 kbkotnadpta.agri@kerala.gov.in
കോട്ടാങ്ങല്‍ 9383470445 kbkotnglpta.agri@kerala.gov.in
കുന്നന്താനം 9383470453 kbkuntnmpta.agri@kerala.gov.in
മല്ലപ്പള്ളി 9383470455 kbmlpalypta.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പന്തളം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആറന്മുള 9383470386 kbarnmlapta.agri@kerala.gov.in
കുളനട 9383470394 kbkulndapta.agri@kerala.gov.in
മെഴുവേലി 9383470397 kbmzhvlipta.agri@kerala.gov.in
തെക്കേക്കര 9383470390 kbthkkrapta.agri@kerala.gov.in
തോന്നല്ലൂർ 9383470393 kbthnlorpta.agri@kerala.gov.in
തുമ്പമൺ 9383470388 kbthmpmnpta.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പത്തനംതിട്ട
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചെന്നീര്‍ക്കര 9383470428 kbcnrkrpta.agri@kerala.gov.in
ചെറുകോല്‍ 9383470413 kbchrklepta.agri@kerala.gov.in
ഇലന്തൂര്‍ 9383470424 kbelnthrpta.agri@kerala.gov.in
കോഴഞ്ചേരി 9383470417 kbkzncrypta.agri@kerala.gov.in
മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി 9383470422 kbmlpsrypta.agri@kerala.gov.in
നാരങ്ങാനം 9383470420 kbnrgnampta.agri@kerala.gov.in
ഓമല്ലൂര്‍ 9383470418 kbomlrpta.agri@kerala.gov.in
പത്തനംതിട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383470427 kbptamncpta.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പുല്ലാട്
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അയിരൂര്‍ 9383470430 kbayroorpta.agri@kerala.gov.in
ഇരവിപേരൂർ 9383470431 kbevprorpta.agri@kerala.gov.in
എഴുമറ്റൂര്‍ 9383470433 kbezhmtrpta.agri@kerala.gov.in
കോയിപ്രം kbkoiprmpta.agri@kerala.gov.in
പുറമറ്റം 9383470436 kbprmtmpta.agri@kerala.gov.in
തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി 9383470405 kbtpzsripta.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: റാന്നി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചിറ്റാര്‍ 9383470463 kbchitarpta.agri@kerala.gov.in
നാറാണംമൂഴി 9383470465 kbnrmozhpta.agri@kerala.gov.in
റാന്നി-അങ്ങാടി 9383470460 kbangadipta.agri@kerala.gov.in
റാന്നി-പഴവങ്ങാടി 9383470461 kbpzvgdpta.agri@kerala.gov.in
റാന്നി-പെരുനാട് 9383470467 kbpernadpta.agri@kerala.gov.in
റാന്നി-തോട്ടമൺ 9383470462 kbthotmnpta.agri@kerala.gov.in
സീതത്തോട് 9383470466 kbsethdepta.agri@kerala.gov.in
വടശ്ശേരിക്കര 9383470464 kbvdrkrapta.agri@kerala.gov.in
വെച്ചൂച്ചിറ 9383470468 kbvchorapta.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: തിരുവല്ല
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കടപ്ര 9383470380 kbkdprapta.agri@kerala.gov.in
കുറ്റൂര്‍ 9383470382 kbkuttorpta.agri@kerala.gov.in
നെടുമ്പ്രം 9383470374 kbndprmpta.agri@kerala.gov.in
നിരണം 9383470376 kbnirnampta.agri@kerala.gov.in
പെരിങ്ങര 9383470378 kbprngapta.agri@kerala.gov.in
തിരുവല്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383470384 kbtvlamcpta.agri@kerala.gov.in
ബ്ലോക്ക്: ആലപ്പുഴ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383470603 kbalpmncalp.agri@kerala.gov.in
ആര്യാട് 9383470604 kbaryadualp.agri@kerala.gov.in
മണ്ണഞ്ചേരി 9383470605 kbmnmcryalp.agri@kerala.gov.in
മാരാരിക്കുളം തെക്ക് 9383470608 kbmrklmsalp.agri@kerala.gov.in
പുന്നപ്ര തെക്ക് 9383470609 kbpprastalp.agri@kerala.gov.in
പുന്നപ്ര വടക്ക് 9383470610 kbpprantalp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്:  അമ്പലപ്പുഴ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് 9383470612 kbambsthalp.agri@kerala.gov.in
അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് 9383470613 kbambnthalp.agri@kerala.gov.in
കരുവാറ്റ 9383470614 kbkruvtaalp.agri@kerala.gov.in
പുറക്കാട് 9383470615 kbprakadalp.agri@kerala.gov.in
തകഴി 9383470617 kbthkzhyalp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ചമ്പക്കുളം 
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചമ്പക്കുളം 9383470619 kbcmpklmalp.agri@kerala.gov.in
എടത്വ 9383470620 kbedatvaalp.agri@kerala.gov.in
കൈനകരി 9383470621 kbknkaryalp.agri@kerala.gov.in
നെടുമുടി 9383470622 kbnedmdyalp.agri@kerala.gov.in
തലവടി 9383470623 kbthlvdyalp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ചാരുമ്മൂട്
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ഭരണിക്കാവ് 9383470651 kbbhrnkvalp.agri@kerala.gov.in
ചുനക്കര 9383470652 kbchnkraalp.agri@kerala.gov.in
നൂറനാട് 9383470653 kbnornadalp.agri@kerala.gov.in
പാലമേൽ 9383470654 kbpalmelalp.agri@kerala.gov.in
താമരക്കുളം 9383470655 kbtmrklmalp.agri@kerala.gov.in
വളളികുന്നം 9383470656 kbvlknamalp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ചെങ്ങന്നൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആല 9383470679 kbalaalp.agri@kerala.gov.in
ബുധനൂര്‍ 9383470680 kbbdhnralp.agri@kerala.gov.in
ചെങ്ങന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383470681 kbchngnralp.agri@kerala.gov.in
ചെറിയനാട് 9383470682 kbchrndualp.agri@kerala.gov.in
മാന്നാർ 9383470683 kbmannaralp.agri@kerala.gov.in
മുളക്കുഴ 9383470684 kbmlkzhaalp.agri@kerala.gov.in
പാണ്ടനാട് 9383470685 kbpndndualp.agri@kerala.gov.in
പുലിയൂര്‍ 9383470686 kbpulyoralp.agri@kerala.gov.in
തിരുവന്‍വണ്ടൂർ 9383470687 kbtvnvdralp.agri@kerala.gov.in
വെണ്മണി 9383470688 kbvnmonyalp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ചേർത്ത‌ല
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചേര്‍ത്തല മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383470594 kbchrmncalp.agri@kerala.gov.in
ചേര്‍ത്തല തെക്ക് 9383470595 kbchrsthalp.agri@kerala.gov.in
കഞ്ഞിക്കുഴി 9383470596 kbknjkzyalp.agri@kerala.gov.in
മാരാരിക്കുളം വടക്ക് 9383470597 kbmrklmnalp.agri@kerala.gov.in
മുഹമ്മ 9383470598 kbmhammaalp.agri@kerala.gov.in
തണ്ണീര്‍മുക്കം 9383470599 kbtnrmkmalp.agri@kerala.gov.in
കടക്കരപ്പളളി 9383470601 kbkdkplyalp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ഹരിപ്പാട്
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചെറുതന 9383470632 kbchrtnalp.agri@kerala.gov.in
ചിങ്ങോലി 9383470633 kbchngolalp.agri@kerala.gov.in
ഹരിപ്പാട് 9383470634 kbharpadalp.agri@kerala.gov.in
കാർത്തികപ്പള്ളി 9383470635 kbkrkplyalp.agri@kerala.gov.in
കുമാരപുരം 9383470636 kbkmrprmalp.agri@kerala.gov.in
പളളിപ്പാട് 9383470637 kbplpadualp.agri@kerala.gov.in
തൃക്കുന്നപ്പുഴ 9383470638 kbtrkpzaalp.agri@kerala.gov.in
വീയപുരം 9383470639 kbvypramalp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കായംകുളം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആറാട്ടുപുഴ 9383470641 kbartpzaalp.agri@kerala.gov.in
ചേപ്പാട് 9383470642 kbchepadalp.agri@kerala.gov.in
ദേവികുളങ്ങര 9383470643 kbdvklgaalp.agri@kerala.gov.in
കണ്ടല്ലൂര്‍ 9383470644 kbkndlrealp.agri@kerala.gov.in
കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383470645 kbkymklmalp.agri@kerala.gov.in
കൃഷ്ണപുരം 9383470646 kbkshprmalp.agri@kerala.gov.in
മുതുകുളം 9383470647 kbmthklmalp.agri@kerala.gov.in
പത്തിയൂര്‍ 9383470648 kbpatyoralp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കുത്തിയതോട്
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അരൂര്‍ 9383470586 kbarooralp.agri@kerala.gov.in
എഴുപുന്ന 9383470587 kbezhpnaalp.agri@kerala.gov.in
കോടംതുരുത്ത് 9383470588 kbkdmthualp.agri@kerala.gov.in
കുത്തിയതോട് 9383470589 kbktyodealp.agri@kerala.gov.in
പട്ടണക്കാട് 9383470590 kbptnkdualp.agri@kerala.gov.in
തുറവൂര്‍ 9383470591 kbthrvoralp.agri@kerala.gov.in
വയലാര്‍ 9383470592 kbvaylaralp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: മാവേലിക്കര
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചെന്നിത്തല 9383470658 kbchntlaalp.agri@kerala.gov.in
ചെട്ടികുളങ്ങര 9383470659 kbctklgaalp.agri@kerala.gov.in
മാവേലിക്കര 9383470661 kbmvkkraalp.agri@kerala.gov.in
തഴക്കര 9383470662 kbtzhkraalp.agri@kerala.gov.in
തെക്കേക്കര 9383470663 kbthkkraalp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പാണവള്ളി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അരൂക്കുറ്റി 9383470580 kbaroktyalp.agri@kerala.gov.in
ചേന്നംപളളിപ്പുറം 9383470581 kbchmppmalp.agri@kerala.gov.in
പാണാവളളി 9383470582 kbpanvlyalp.agri@kerala.gov.in
പെരുമ്പളം 9383470583 kbprmblmalp.agri@kerala.gov.in
തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി 9383470584 kbtyctsyalp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: രാമൻകരി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കാവാലം 9383470625 kbkvalamalp.agri@kerala.gov.in
മുട്ടാര്‍ 9383470626 kbmuttaralp.agri@kerala.gov.in
നീലംപേരൂര്‍ 9383470627 kbnlmpralp.agri@kerala.gov.in
പുളിങ്കുന്ന് 9383470628 kbplnknualp.agri@kerala.gov.in
രാമങ്കരി 9383470629 kbrmnkryalp.agri@kerala.gov.in
വെളിയനാട് 9383470630 kbvlyndualp.agri@kerala.gov.in
ബ്ലോക്ക്: ഈരാറ്റുപേട്ട
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ഈരാറ്റുപേട്ട 9383470758 kbertptaktm.agri@kerala.gov.in
മേലുകാവ് 9383470759 kbmlkavuktm.agri@kerala.gov.in
മൂന്നിലവ് 9383470760 kbmonlvuktm.agri@kerala.gov.in
പൂഞ്ഞാര്‍ 9383470761 kbponjarktm.agri@kerala.gov.in
പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര 9383470762 kbpnjsthktm.agri@kerala.gov.in
തീക്കോയി 9383470763 kbteekoyktm.agri@kerala.gov.in
തലപ്പലം 9383470765 kbtalplmktm.agri@kerala.gov.in
തലനാട് 9383470764 kbtalnadktm.agri@kerala.gov.in
തിടനാട് 9383470766 kbthdnadktm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ഏറ്റുമാന്നൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആര്‍പ്പൂക്കര 9383470798 kbarpkraktm.agri@kerala.gov.in
അതിരമ്പുഴ 9383470799 kbathpzaktm.agri@kerala.gov.in
അയ്മനം 9383470796 kbaymanmktm.agri@kerala.gov.in
ഏറ്റുമാന്നൂർ 9383470804 kbetmnorktm.agri@kerala.gov.in
നീണ്ടൂർ 9383470803 kbnendorktm.agri@kerala.gov.in
തിരുവാര്‍പ്പ് 9383470805 kbtrvarpktm.agri@kerala.gov.in
കുമരകം 9383470802 kbkmrkomktm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കടുത്തുരുത്തി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കടുത്തുരുത്തി 9383470788 kbkdtrhyktm.agri@kerala.gov.in
കല്ലറ 9383470793 kbkalaraktm.agri@kerala.gov.in
മുളക്കുളം 9383470792 kbmlkklmktm.agri@kerala.gov.in
ഞീഴൂര്‍ 9383470791 kbnjezhrktm.agri@kerala.gov.in
തലയോലപ്പറമ്പ് 9383470790 kbtlypmbktm.agri@kerala.gov.in
വെള്ളൂര്‍ 9383470794 kbvellorktm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
എരുമേലി 9383470768 kberumlyktm.agri@kerala.gov.in
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 9383470769 kbknjplyktm.agri@kerala.gov.in
കൂട്ടിക്കല്‍ 9383470771 kbkotkalktm.agri@kerala.gov.in
കോരുത്തോട് 9383470772 kbkrthduktm.agri@kerala.gov.in
മണിമല 9383470773 kbmnimlaktm.agri@kerala.gov.in
മുണ്ടക്കയം 9383470774 kbmndkymktm.agri@kerala.gov.in
പാറത്തോട് 9383470775 kbparthdktm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: മാടപ്പള്ളി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
മാടപ്പള്ളി 9383470668 kbmadplyktm.agri@kerala.gov.in
പായിപ്പാട് 9383470664 kbpaopduktm.agri@kerala.gov.in
തൃക്കൊടിത്താനം 9383470673 kbtrktnmktm.agri@kerala.gov.in
വാകത്താനം 9383470676 kbvktnamktm.agri@kerala.gov.in
വാഴപ്പള്ളി 9383470669 kbvzhplyktm.agri@kerala.gov.in
ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383470671 kbchryktm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പാല
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ഭരണങ്ങാനം 9383470749 kbbrngnmktm.agri@kerala.gov.in
കടനാട് 9383470751 kbkadnadktm.agri@kerala.gov.in
കരൂർ 9383470753 kbkaroorktm.agri@kerala.gov.in
കൊഴുവനാല്‍ 9383470755 kbkzhvnlktm.agri@kerala.gov.in
മീനച്ചില്‍ 9383470752 kbmenchlktm.agri@kerala.gov.in
മുത്തോലി 9383470754 kbmuthlyktm.agri@kerala.gov.in
പാല മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383470756 kbpalaktm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കോട്ടയം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
നാട്ടകം 9383470725 kbnatkomktm.agri@kerala.gov.in
കുറിച്ചി 9383470727 kbkurchyktm.agri@kerala.gov.in
അയര്‍ക്കുന്നം 9383470726 kbayrknmktm.agri@kerala.gov.in
കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383470730 kbktymktm.agri@kerala.gov.in
കുമാരനല്ലൂർ 9383470801 kbkmrnlrktm.agri@kerala.gov.in
പനച്ചിക്കാട് 9383470729 kbpnchkdktm.agri@kerala.gov.in
പുതുപ്പള്ളി 9383470728 kbptpalyktm.agri@kerala.gov.in
വിജയപുരം 9383470731 kbvjpramktm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പാമ്പാടി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അകലക്കുന്നം 9383470736 kbaklknmktm.agri@kerala.gov.in
പള്ളിക്കത്തോട് 9383470737 kbplckdektm.agri@kerala.gov.in
മീനടം 9383470734 kbmendamktm.agri@kerala.gov.in
കൂരോപ്പട 9383470735 kbkorpdaktm.agri@kerala.gov.in
പാമ്പാടി 9383470733 kbpampdyktm.agri@kerala.gov.in
എലിക്കുളം 9383470740 kbeliklmktm.agri@kerala.gov.in
കിടങ്ങൂര്‍ 9383470738 kbkdngorktm.agri@kerala.gov.in
മണര്‍കാട് 9383470739 kbmnrcduktm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ഉഴവൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കാണക്കാരി 9383470778 kbknrkryktm.agri@kerala.gov.in
മാഞ്ഞൂര്‍ 9383470779 kbmanjorktm.agri@kerala.gov.in
കടപ്ലാമറ്റം 9383470780 kbkdpmtmktm.agri@kerala.gov.in
കുറവിലങ്ങാട് 9383470785 kbkrvngdktm.agri@kerala.gov.in
മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി 9383470784 kbmrgplyktm.agri@kerala.gov.in
രാമപുരം 9383470783 kbrmpurmktm.agri@kerala.gov.in
ഉഴവൂർ 9383470782 kbuzhvorktm.agri@kerala.gov.in
വെളിയന്നൂര്‍ 9383470781 kbvlynorktm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: വൈക്കം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചെമ്പ് 9383470814 kbchempuktm.agri@kerala.gov.in
മറവന്‍തുരുത്ത് 9383470810 kbmrvtrhktm.agri@kerala.gov.in
ടി വി പുരം 9383470807 kbtvpurmktm.agri@kerala.gov.in
തലയാഴം 9383470813 kbtalyzmktm.agri@kerala.gov.in
ഉദയനാപുരം 9383470811 kbudyprmktm.agri@kerala.gov.in
വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി് 9383470815 kbvkmmncktm.agri@kerala.gov.in
വെച്ചൂര്‍ 9383470812 kbvechorktm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: വാഴൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചിറക്കടവ് 9383470746 kbchkdvuktm.agri@kerala.gov.in
കങ്ങഴ 9383470743 kbkangzaktm.agri@kerala.gov.in
നെടുംകുന്നം 9383470742 kbndmknmktm.agri@kerala.gov.in
വെള്ളാവൂര്‍ 9383470744 kbvelvorktm.agri@kerala.gov.in
വാഴൂർ 9383470745 kbvazhorktm.agri@kerala.gov.in
കറുകച്ചാല്‍ 9383470747 kbkrkchlktm.agri@kerala.gov.in
ബ്ലോക്ക്: അടിമാലി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അടിമാലി 9383471065 kbadmalyidk.agri@kerala.gov.in
ബൈസണ്‍ വാലി 9383471071 kbbsnvlyidk.agri@kerala.gov.in
കൊന്നത്തടി 9383471067 kbkontdyidk.agri@kerala.gov.in
പള്ളിവാസൽ 9383471073 kbpalvslidk.agri@kerala.gov.in
വെള്ളത്തൂവല്‍ 9383471069 kbvltvalidk.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ദേവികുളം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചിന്നക്കനാല്‍ 9383471049 kbchnknlidk.agri@kerala.gov.in
ദേവികുളം 9383471051 kbdevklmidk.agri@kerala.gov.in
കാന്തല്ലൂര്‍ 9383471053 kbkntloridk.agri@kerala.gov.in
മാങ്കുളം 9383471055 kbmanklmidk.agri@kerala.gov.in
മറയൂര്‍ 9383471057 kbmaryoridk.agri@kerala.gov.in
മൂന്നാര്‍ 9383471059 kbmunnaridk.agri@kerala.gov.in
ശാന്തൻപ്പാറ 9387471061 kbsntpraidk.agri@kerala.gov.in
വട്ടവട 9383471063 kbvtvadaidk.agri@kerala.gov.in
എടമലക്കുടി 9383470337 aokbekdyidk.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ഇളംദേശം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആലക്കോട് 9383470974 kbalakodidk.agri@kerala.gov.in
കരിമണ്ണൂര്‍ 9383470982 kbmrmnoridk.agri@kerala.gov.in
കോടിക്കുളം 9383470978 kbkodklmidk.agri@kerala.gov.in
കുടയത്തൂര്‍ 9383470976 kbkdythridk.agri@kerala.gov.in
ഉടുമ്പന്നൂര്‍ 9383470984 kbudmbnridk.agri@kerala.gov.in
വണ്ണപ്പുറം 9383470986 kbvanprmidk.agri@kerala.gov.in
വെള്ളിയാമറ്റം 9383470980 kbvlymtmidk.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ഇടുക്കി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അറക്കുളം 9383471003 kbarklamidk.agri@kerala.gov.in
കാമാക്ഷി 9383470997 kbkmkshyidk.agri@kerala.gov.in
കഞ്ഞിക്കുഴി 9383470992 kbknjkhyidk.agri@kerala.gov.in
മരിയാപുരം 9383470994 kbmryprmidk.agri@kerala.gov.in
വാത്തിക്കുടി 9383470998 kbvatkdyidk.agri@kerala.gov.in
വാഴത്തോപ്പ് 9383470989 kbvzatopidk.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കട്ടപ്പന
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അയ്യപ്പന്‍കോവില്‍ 9383471014 kbaypnclidk.agri@kerala.gov.in
ചക്കുപള്ളം 9383471021 kbchkplmidk.agri@kerala.gov.in
ഇരട്ടയാര്‍‌ 9383471004 kberatyridk.agri@kerala.gov.in
കാഞ്ചിയാര്‍ 9383471009 kbkanchridk.agri@kerala.gov.in
കട്ടപ്പന 9383471007 kbkatpnaidk.agri@kerala.gov.in
ഉപ്പുതറ 9383471016 kbupthraidk.agri@kerala.gov.in
വണ്ടന്‍മേട് 9383471018 kbvndmduidk.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: നെടുംകണ്ടം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കരുണാപുരം 9383471035 kbkrnprmidk.agri@kerala.gov.in
നെടുംകണ്ടം 9383471023 kbndkndmidk.agri@kerala.gov.in
പാമ്പാടുംപാറ 9383471025 kbpmpraidk.agri@kerala.gov.in
രാജാക്കാട് 9383471033 kbrajkadidk.agri@kerala.gov.in
രാജകുമാരി 9383471031 kbrajkmridk.agri@kerala.gov.in
സേനാപതി 9383471029 kbsnaptyidk.agri@kerala.gov.in
ഉടുമ്പന്‍ചോല 9383471027 kbudmchlidk.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പീരുമേട്
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ഏലപ്പാറ 9383471041 kbelapraidk.agri@kerala.gov.in
കൊക്കയാര്‍ 9383471043 kbkokyaridk.agri@kerala.gov.in
കുമളി 9383471047 kbkumilyidk.agri@kerala.gov.in
പീരുമേട് 9383471037 kbpermduidk.agri@kerala.gov.in
പെരുവന്താനം 9383471039 kbprvtnmidk.agri@kerala.gov.in
വണ്ടിപ്പെരിയാര്‍ 9383471045 kbvdpridk.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: തൊടുപുഴ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ഇടവെട്ടി 9383470948 kbedvetyidk.agri@kerala.gov.in
കരിങ്കുന്നം 9383470950 kbkrmknmidk.agri@kerala.gov.in
കുമാരമംഗലം 9383470964 kbkmrmgmidk.agri@kerala.gov.in
മണര്‍കാട് 9383470966 kbmancadidk.agri@kerala.gov.in
മുട്ടം 9383470968 kbmuttomidk.agri@kerala.gov.in
പുറപ്പുഴ 9383470970 kbprapzaidk.agri@kerala.gov.in
തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383470972 kbtdpzaidk.agri@kerala.gov.in
ബ്ലോക്ക്: ആലുവ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആലങ്ങാട് 9383471089 kbalngadekm.agri@kerala.gov.in
ആലുവ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383471091 kbalvmncekm.agri@kerala.gov.in
ഏലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383471093 kbelrmncekm.agri@kerala.gov.in
കടുങ്ങല്ലൂര്‍ 9383471097 kbkdnglrekm.agri@kerala.gov.in
കരുമാലൂര്‍ 9383471095 kbkrmlorekm.agri@kerala.gov.in
വാരാപ്പുഴ 9383471099 kbvarpzaekm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: അങ്കമാലി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അങ്കമാലി മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383471102 kbagmmncekm.agri@kerala.gov.in
അയ്യമ്പുഴ 9383471104 kbaympzaekm.agri@kerala.gov.in
കാലടി 9383471106 kbkaladyekm.agri@kerala.gov.in
കാഞ്ഞൂര്‍ 9383471109 kbkanjorekm.agri@kerala.gov.in
കറുകുറ്റി 9383471124 kbkarktyekm.agri@kerala.gov.in
മലയാറ്റൂര്‍-നീലേശ്വരം 9383471126 kbmlytorekm.agri@kerala.gov.in
മഞ്ഞപ്ര 9383471128 kbmnjpraekm.agri@kerala.gov.in
മൂക്കന്നൂര്‍ 9383471130 kbmoknorekm.agri@kerala.gov.in
തുറവൂര്‍ 9383471132 kbthrvrekm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കളമശ്ശേരി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
എളംകുന്നപ്പുഴ 9383470883 kbeknpzaekm.agri@kerala.gov.in
ചേരാനല്ലൂര്‍ 9383470881 kbchrnlrekm.agri@kerala.gov.in
കടമക്കുടി 9383470885 kbkdmkdyekm.agri@kerala.gov.in
കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383470887 kbklmmncekm.agri@kerala.gov.in
തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383470892 kbtrkmncekm.agri@kerala.gov.in
മുളവുകാട് 9383470890 kbmlvkadekm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കീഴ്‌മാട്
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
എടത്തല 9383470902 kbedthlaekm.agri@kerala.gov.in
കീഴ്‌മാട് 9383470896 kbkezmadekm.agri@kerala.gov.in
കിഴക്കമ്പലം 9383470904 kbkzmblmekm.agri@kerala.gov.in
വാഴക്കുളം 9383470899 kbvzklamekm.agri@kerala.gov.in
വെങ്ങോല 9383472395 kbvngolaekm.agri@kerala.gov.in
ചൂര്‍ണ്ണിക്കര 9383470894 kbcrnkraekm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കോതമംഗലം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കവളങ്ങാട് 9383470945 kbkvlngdekm.agri@kerala.gov.in
കീരമ്പാറ 9383470946 kbkrmpraekm.agri@kerala.gov.in
കോതമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383470947 kbkgmmncekm.agri@kerala.gov.in
കോട്ടപ്പടി 9383470952 kbktpadyekm.agri@kerala.gov.in
കുട്ടമ്പുഴ 9383470953 kbktmpzaekm.agri@kerala.gov.in
നെല്ലിക്കുഴി 9383470954 kbnelkzyekm.agri@kerala.gov.in
പൈങ്ങോട്ടൂര്‍ 9383470955 kbpngtorekm.agri@kerala.gov.in
പല്ലാരിമംഗലം 9383470956 kbplrmgmekm.agri@kerala.gov.in
പിണ്ടിമന 9383470957 kbpndmnaekm.agri@kerala.gov.in
പോത്താനിക്കാട് 9383470958 kbptncadekm.agri@kerala.gov.in
വാരപ്പെട്ടി 9383470959 kbvarptyekm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: മൂവാറ്റുപുഴ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആരക്കുഴ 9383470836 kbarkzhaekm.agri@kerala.gov.in
ആവോലി 9383470836 kbavolyekm.agri@kerala.gov.in
ആയവന 9383470838 kbayavnaekm.agri@kerala.gov.in
കല്ലൂര്‍ക്കാട് 9383470839 kbkllrkdekm.agri@kerala.gov.in
മഞ്ഞള്ളൂര്‍ 9383470840 kbmanjlrekm.agri@kerala.gov.in
മാറാടി 9383470843 kbmaradyekm.agri@kerala.gov.in
മൂവാറ്റുപുഴ 9383470841 kbmvtpzaekm.agri@kerala.gov.in
പായിപ്ര 9383470842 kbpaipraekm.agri@kerala.gov.in
വാളകം 9383470844 kbvlakomekm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: മുളന്തുരുത്തി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആമ്പല്ലൂര്‍ 9383470907 kbamblrekm.agri@kerala.gov.in
ചോറ്റാനിക്കര 9383470911 kbchtkraekm.agri@kerala.gov.in
എടക്കാട്ടുവയല്‍ 9383470906 kbedkvylekm.agri@kerala.gov.in
മുളന്തുരുത്തി 9383470908 kbmlnrtyekm.agri@kerala.gov.in
ഉദയംപേരൂര്‍ 9383470912 kbudymprekm.agri@kerala.gov.in
മനീട് 9383470913 kbmaneedekm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: നെടുമ്പാശ്ശേരി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചെങ്ങമനാട് 9383470921 kbchngmdekm.agri@kerala.gov.in
കുന്നുകര 9383470922 kbkunkraekm.agri@kerala.gov.in
നെടുമ്പാശ്ശേരി 9383470923 kbndmbsyekm.agri@kerala.gov.in
പാറക്കടവ് 9383470924 kbprakdvekm.agri@kerala.gov.in
പുത്തന്‍വേലിക്കര 9383470925 kbpnvlkrekm.agri@kerala.gov.in
ശ്രീമൂലനഗരം 9383470926 kbsrmgrmekm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ഞാറക്കൽ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
എടവനക്കാട് 9383470941 kbedvnkdekm.agri@kerala.gov.in
കുഴുപ്പിള്ളി 9383470940 kbkzhplyekm.agri@kerala.gov.in
നായരമ്പലം 9383470942 kbnyrblmekm.agri@kerala.gov.in
ഞാറക്കല്‍ 9383470943 kbnjrkalekm.agri@kerala.gov.in
പള്ളിപ്പുറം 9383470939 kbpalprmekm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പരവൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചേന്ദമംഗലം 9383471137 kbcndglmekm.agri@kerala.gov.in
ചിറ്റാറ്റുകര 9383471139 kbchikraekm.agri@kerala.gov.in
ഏഴിക്കര 9383471141 kbezhkraekm.agri@kerala.gov.in
കോട്ടുവള്ളി 9383471143 kbkotvlyekm.agri@kerala.gov.in
പരവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383471135 kbpvrmncekm.agri@kerala.gov.in
 വടക്കേക്കര 9383471146 kbvdkkraekm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പെരുമ്പാവൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അശമന്നൂര്‍ 9383470858 kbasmanrekm.agri@kerala.gov.in
കൂവപ്പടി 9383470866 kbkovpdyekm.agri@kerala.gov.in
മുടക്കുഴ 9383470862 kbmdkzhaekm.agri@kerala.gov.in
ഒക്കല്‍ 9383470856 kbokkalekm.agri@kerala.gov.in
പെരുമ്പാവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383470860 kbpmbmncekm.agri@kerala.gov.in
രായമംഗലം 9383470854 kbraymgmekm.agri@kerala.gov.in
വേങ്ങുര്‍ 9383470864 kbvengorekm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പിറവം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ഇലഞ്ഞി 9383471083 kbelanjiekm.agri@kerala.gov.in
കൂത്താട്ടുകുളം 9383471081 kbkotklmekm.agri@kerala.gov.in
പാലക്കുഴ 9383471085 kbplakzaekm.agri@kerala.gov.in
പാമ്പാകുട 9383471087 kbpamkdaekm.agri@kerala.gov.in
പിറവം 9383471075 kbpravomekm.agri@kerala.gov.in
രാമമംഗലം 9383471077 kbramglmekm.agri@kerala.gov.in
തിരുമാറാടി 9383471079 kbthrmdyekm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പൂത്രിക
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ഐക്കരനാട് 9383470877 kbakrnadekm.agri@kerala.gov.in
കുന്നത്തുനാട് 9383472386 kbkuntndekm.agri@kerala.gov.in
 മഴുവന്നൂര്‍ 9383470876 kbmzhvnrekm.agri@kerala.gov.in
പൂതൃക്ക 9383470870 kbpotrkaekm.agri@kerala.gov.in
തിരുവാണിയൂര്‍ 9383470874 kbtrvyorekm.agri@kerala.gov.in
വടവുകോട്-പുത്തന്‍കുരിശ് 9383470872 kbvdvptzekm.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പള്ളുരുത്തി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചെല്ലാനം 9383471157 kbchlnamekm.agri@kerala.gov.in
കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ 9383471169 kbkochiekm.agri@kerala.gov.in
കുമ്പളം പനങ്ങാട് 9383471159 kbkumblmekm.agri@kerala.gov.in
 കുമ്പളങ്ങി 9383471161 kbkmblngekm.agri@kerala.gov.in
മരട് മുൻസിപ്പാലിറ്റി 9383471163 kbmrdmncekm.agri@kerala.gov.in
തിരവാങ്കുളം 9383471165 kbtrvklmekm.agri@kerala.gov.in
തൃപ്പൂണിത്തുറ മുൻസിപ്പാലിറ്റി 9383471168 kbtrptraekm.agri@kerala.gov.in
ബ്ലോക്ക്: അന്തിക്കാട്
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അന്തിക്കാട് 9383471390 kbantkdtsr.agri@kerala.gov.in
അരി‍മ്പൂര്‍ 9383471389 kbarmpurtsr.agri@kerala.gov.in
ചാഴൂര്‍ 9383471393 kbchzhrtsr.agri@kerala.gov.in
മണലൂര്‍ 9383471395 kbmanlortsr.agri@kerala.gov.in
താന്ന്യം 9383471386 kbthnyamtsr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ചാലക്കുടി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചാലക്കുടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383471385 kbckdytsr.agri@kerala.gov.in
കടുകുറ്റി 9383471383 kbkadktytsr.agri@kerala.gov.in
കോടശ്ശേരി 9383471381 kbkodsrytsr.agri@kerala.gov.in
കൊരട്ടി 9383471379 kbkorttytsr.agri@kerala.gov.in
മേലൂര്‍ 9383471376 kbmeloortsr.agri@kerala.gov.in
പരിയാരം 9383471375 kbparyamtsr.agri@kerala.gov.in
വെറ്റിലപ്പാറ 9383471373 kbvtlpratsr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ചാവക്കാട്
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചാവക്കാട് 9383471366 kbcvkadtsr.agri@kerala.gov.in
ഗുരുവായൂർ 9383471362 kbgrvyortsr.agri@kerala.gov.in
കടപ്പുറം 9383471354 kbkadprmtsr.agri@kerala.gov.in
ഒരുമനയൂര്‍ 9383471370 kbormyrtsr.agri@kerala.gov.in
പൂക്കോട് 9383471359 kbpokdtsr.agri@kerala.gov.in
പുന്നയൂര്‍ 9383471355 kbpunyurtsr.agri@kerala.gov.in
പൂന്നയൂര്‍ക്കുളം 9383471364 kbpyrklmtsr.agri@kerala.gov.in
തൈക്കാട് 9383471367 kbtaikadtsr.agri@kerala.gov.in
വടക്കേക്കാട് 9383471357 kbvadkadtsr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ചേര്‍പ്പ്
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അവിണിശ്ശേരി 9383471338 kbavnsrytsr.agri@kerala.gov.in
ചേര്‍പ്പ് 9383471335 kbcherputsr.agri@kerala.gov.in
കൂർക്കഞ്ചേരി 9383471334 kbkrkcrytsr.agri@kerala.gov.in
ഒല്ലൂർ 9383471327 kbollurtsr.agri@kerala.gov.in
പാറളം 9383471329 kbparlamtsr.agri@kerala.gov.in
വല്ലച്ചിറ 9383471326 kbvlchratsr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ചൊവ്വന്നൂര്‍
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആർത്താറ്റ് 9383471307 kbarthattsr.agri@kerala.gov.in
ചൂണ്ടല്‍ 9383471305 kbchndaltsr.agri@kerala.gov.in
ചൊവ്വന്നൂര്‍ 9383471303 kbcwnrtsr.agri@kerala.gov.in
കടങ്ങോട് 9383472396 kbkdngdetsr.agri@kerala.gov.in
കടവല്ലൂര്‍ 9383471298 kbkdvalrtsr.agri@kerala.gov.in
കണ്ടാണശ്ശേരി 9383471297 kbkndsrytsr.agri@kerala.gov.in
കാട്ടകാമ്പാല്‍ 9383471295 kbktkmpltsr.agri@kerala.gov.in
കുന്നംകുളം 9383471293 kbknmklmtsr.agri@kerala.gov.in
പോര്‍ക്കുളം 9383471290 kbporklmtsr.agri@kerala.gov.in
വേലൂര്‍ 9383471287 kbvelurtsr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ഇരിഞ്ഞാലക്കുട
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383471284 kbinjlkdtsr.agri@kerala.gov.in
കാറളം 9383471276 kbkarlmtsr.agri@kerala.gov.in
കാട്ടൂര്‍ 9383471279 kbkatturtsr.agri@kerala.gov.in
മുരിയാട് 9383471286 kbmuryadtsr.agri@kerala.gov.in
പറപ്പൂക്കര 9383471280 kbprpkratsr.agri@kerala.gov.in
പൊറത്തിശ്ശേരി 9383471277 kbprtsrytsr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കൊടകര
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അളഗപ്പനഗര്‍ 9383471197 kbalgpnrtsr.agri@kerala.gov.in
കൊടകര 9383471198 kbkodkratsr.agri@kerala.gov.in
മറ്റത്തൂര്‍ 9383471201 kbmtathrtsr.agri@kerala.gov.in
നെന്മണിക്കര 9383471202 kbnmkkratsr.agri@kerala.gov.in
പുതുക്കാട് 9383471203 kbpudkadtsr.agri@kerala.gov.in
ത്യക്കൂര്‍ 9383471204 kbtrkkurtsr.agri@kerala.gov.in
വരന്തരപ്പിള്ളി 9383471205 kbvndplytsr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: മാള
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആളൂര്‍ 9383471242 kbaloortsr.agri@kerala.gov.in
അന്നമനട 9383471239 kbanmdatsr.agri@kerala.gov.in
കൊടുങ്ങല്ലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383471238 kbkdnglrtsr.agri@kerala.gov.in
കുഴൂര്‍ 9383471228 kbkuzhurtsr.agri@kerala.gov.in
മാള 9383471232 kbmalatsr.agri@kerala.gov.in
മേത്തല 9383471230 kbmethlatsr.agri@kerala.gov.in
പൊയ്യ 9383471236 kbpoyyatsr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: മതിലകം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
എടത്തിരുത്തി 9383471322 kbedtrytsr.agri@kerala.gov.in
എടവിലങ്ങ് 9383471311 kbedvlngtsr.agri@kerala.gov.in
എറിയാട് 9383471308 kberiyadtsr.agri@kerala.gov.in
കയ്പമംഗലം 9383471320 kbkpmglmtsr.agri@kerala.gov.in
മതിലകം 9383471317 kbmthklmtsr.agri@kerala.gov.in
പെരിഞ്ഞനം 9383471318 kbprnjnmtsr.agri@kerala.gov.in
ശ്രീനാരായണപുരം 9383471312 kbsnpramtsr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: മുല്ലശ്ശേരി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
എളവള്ളി 9383471267 kbelavlytsr.agri@kerala.gov.in
മുല്ലശ്ശേരി 9383471273 kbmlsrytsr.agri@kerala.gov.in
പാവറട്ടി 9383471272 kbpvartytsr.agri@kerala.gov.in
വെങ്കിടങ്ങ് 9383471271 kbvnktntsr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ഒല്ലൂക്കര
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
മാടക്കത്തറ 9383471343 kbmdktratsr.agri@kerala.gov.in
നടത്തറ 9383471348 kbndthratsr.agri@kerala.gov.in
ഒല്ലൂക്കര 9383471346 kbolukratsr.agri@kerala.gov.in
പാണഞ്ചേരി 9383471353 kbpancrytsr.agri@kerala.gov.in
പൂത്തൂര്‍ 9383471352 kbputhurtsr.agri@kerala.gov.in
തൃശ്ശൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383471350 kbtsrmnctsr.agri@kerala.gov.in
വിളവട്ടം 9383471339 kbvilvtmtsr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പഴയന്നൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചേലക്കര 9383471211 kbchlkrtsr.agri@kerala.gov.in
കൊണ്ടാഴി 9383471210 kbkndzhtsr.agri@kerala.gov.in
പാഞ്ഞാല്‍ 9383471209 kbpanjaltsr.agri@kerala.gov.in
പഴയന്നൂര്‍ 9383471208 kbpzynrtsr.agri@kerala.gov.in
തിരുവില്ല്വാമല 9383471206 kbtrvmlatsr.agri@kerala.gov.in
വള്ളത്തോള്‍നഗര്‍ 9383471207 kbvltlnrtsr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പുഴക്കൽ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അടാട്ട് 9383471256 kbadattsr.agri@kerala.gov.in
അവണൂര്‍ 9383471244 kbavanurtsr.agri@kerala.gov.in
അയ്യന്തോൾ 9383471254 kbayntletsr.agri@kerala.gov.in
കയ്പറമ്പ് 9383471252 kbkiprmbtsr.agri@kerala.gov.in
മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് 9383471246 kbmlkkavtsr.agri@kerala.gov.in
കോലാഴി 9383471250 kbkolzhitsr.agri@kerala.gov.in
തോളൂര്‍ 9383471248 kbtholurtsr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: തളിക്കുളം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ഏങ്ങണ്ടിയൂര്‍ 9383471264 kbengyurtsr.agri@kerala.gov.in
നാട്ടിക 9383471257 kbnattiktsr.agri@kerala.gov.in
തളിക്കുളം 9383471259 kbtlklmtsr.agri@kerala.gov.in
വലപ്പാട് 9383471265 kbvalpdtsr.agri@kerala.gov.in
വാടാനപ്പിള്ളി 9383471262 kbvtpllytsr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
പടിയൂര്‍ 9383471223 kbpadyurtsr.agri@kerala.gov.in
പൂമംഗലം 9383471224 kbpomglmtsr.agri@kerala.gov.in
പുത്തന്‍ചിറ 9383471225 kbptnchrtsr.agri@kerala.gov.in
വെള്ളാങ്കല്ലൂര്‍ 9383471227 kbvlnglrtsr.agri@kerala.gov.in
വേളൂക്കര 9383471226 kbvlokratsr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: വടക്കാഞ്ചേരി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ദേശമംഗലം 9383471218 kbdsmglmtsr.agri@kerala.gov.in
എരുമപ്പെട്ടി 9383471216 kbermptytsr.agri@kerala.gov.in
മുള്ളൂര്‍ക്കര 9383471215 kbmlokratsr.agri@kerala.gov.in
മുണ്ടത്തിക്കോട് 9383471214 kbmndtcdtsr.agri@kerala.gov.in
തെക്കുംകര 9383471220 kbtkmkratsr.agri@kerala.gov.in
വരവൂര്‍ 9383471217 kbvarvortsr.agri@kerala.gov.in
വടക്കാഞ്ചേരി 9383471219 kbwdkcrytsr.agri@kerala.gov.in
ബ്ലോക്ക്: അഗളി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അഗളി 9383471537 kbagalipkd.agri@kerala.gov.in
പുതൂര്‍ 9383471538 kbpudurpkd.agri@kerala.gov.in
ഷോളയൂര്‍ 9383471539 kbshlyurpkd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ആലത്തൂര്‍
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആലത്തൂര്‍ 9383471563 kbalthrpkd.agri@kerala.gov.in
എരിമയൂര്‍ 9383471564 kbermyurpkd.agri@kerala.gov.in
കണ്ണമ്പ്ര 9383471565 kbkanmbrpkd.agri@kerala.gov.in
കാവശ്ശേരി 9383471566 kbkvasrypkd.agri@kerala.gov.in
കിഴക്കഞ്ചേരി 9383471568 kbkzkcrypkd.agri@kerala.gov.in
പുതുക്കോട് 9383471569 kbpudkdepkd.agri@kerala.gov.in
തരൂര്‍ 9383471570 kbtarurpkd.agri@kerala.gov.in
വടക്കഞ്ചേരി 9383471571 kbvkncrypkd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ചിറ്റൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലം 9383471541 kbchturpkd.agri@kerala.gov.in
എരുത്തിയാമ്പതി 9383471542 kbermptypkd.agri@kerala.gov.in
കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ 9383471544 kbkzmprapkd.agri@kerala.gov.in
നല്ലേപ്പിള്ളി 9383471545 kbnlpllypkd.agri@kerala.gov.in
പെരുമാട്ടി 9383471546 kbprumtypkd.agri@kerala.gov.in
വടകരപ്പതി 9383471550 kbvdkptypkd.agri@kerala.gov.in
എലപ്പുള്ളി 9383471543 kbelaplypkd.agri@kerala.gov.in
പൊല്‍പുള്ളി 9383471549 kbpolplypkd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കൊല്ലങ്ങോട്
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കൊടുവായൂര്‍ 9383471598 kbkodvyrpkd.agri@kerala.gov.in
കൊല്ലങ്കോട് 9383471599 kbklngdpkd.agri@kerala.gov.in
മുതലമട 9383471601 kbmtlmdapkd.agri@kerala.gov.in
പട്ടഞ്ചേരി 9383471602 kbptncrypkd.agri@kerala.gov.in
പെരുവെമ്പ് 9383471603 kbprvmbpkd.agri@kerala.gov.in
പുതുനഗരം 9383471396 kbpdngrmpkd.agri@kerala.gov.in
വടവന്നൂര്‍ 9383471397 kbvdvnrpkd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കുഴല്‍മന്നം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കണ്ണാടി 9383471399 kbkndipkd.agri@kerala.gov.in
കോട്ടായി 9383471401 kbkotayipkd.agri@kerala.gov.in
കുത്തനൂര്‍ 9383471402 kbkutnurpkd.agri@kerala.gov.in
കുഴല്‍മന്നം 9383471403 kbkzlmnmpkd.agri@kerala.gov.in
മാത്തൂര്‍ 9383471404 kbmatrpkd.agri@kerala.gov.in
പെരുങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി 9383471405 kbprgkrspkd.agri@kerala.gov.in
തേങ്കുറിശ്ശി 9383471406 kbtnkrspkd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: മലമ്പുഴ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കൊടുമ്പ് 9383471531 kbkodmbupkd.agri@kerala.gov.in
മലമ്പുഴ 9383471532 kbmlmpzapkd.agri@kerala.gov.in
മരുതറോഡ് 9383471533 kbmrtrodpkd.agri@kerala.gov.in
അകത്തേത്തറ 9383471530 kbaktrpkd.agri@kerala.gov.in
പുതുപ്പരിയാരം 9383471534 kbpdprympkd.agri@kerala.gov.in
പുതുശ്ശേരി 9383471535 kbpdusrypkd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: മണ്ണാർക്കാട്
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അലനല്ലൂര്‍ 9383471496 kbalnlrpkd.agri@kerala.gov.in
കരിമ്പ 9383471497 kbkarmbapkd.agri@kerala.gov.in
കോട്ടോപ്പാടം 9383471498 kbkotpdmpkd.agri@kerala.gov.in
കുമരംപുത്തൂര്‍ 9383471499 kbkrmptrpkd.agri@kerala.gov.in
മണ്ണാർക്കാട് 9383471501 kbmnrkadpkd.agri@kerala.gov.in
പൊട്ടശ്ശേരി 9383471502 kbpotsrypkd.agri@kerala.gov.in
തച്ചമ്പാറ 9383471503 kbtcmprapkd.agri@kerala.gov.in
തച്ചനാട്ടുകര 9383471504 kbtcnkrapkd.agri@kerala.gov.in
തെങ്കര 9383471505 kbthnkrapkd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: നെന്മാറ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അയിലൂര്‍ 9383471574 kbayilurpkd.agri@kerala.gov.in
എലവഞ്ചേരി 9383471575 kbelvcypkd.agri@kerala.gov.in
മേലാര്‍കോട് 9383471576 kbmlrcdpkd.agri@kerala.gov.in
നെന്മാറ 9383471578 kbnenmrapkd.agri@kerala.gov.in
പല്ലശ്ശന 9383471579 kbpalsnapkd.agri@kerala.gov.in
വണ്ടാഴി 9383471580 kbvandzipkd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പാലക്കാട്
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കേരളശ്ശേരി 9383471553 kbkrssrypkd.agri@kerala.gov.in
കോങ്ങാട് 9383471554 kbkngdpkd.agri@kerala.gov.in
മങ്കര 9383471556 kbmnkrpkd.agri@kerala.gov.in
മണ്ണൂര്‍ 9383471557 kbmannurpkd.agri@kerala.gov.in
മുണ്ടൂര്‍ 9383471558 kbmundurpkd.agri@kerala.gov.in
പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383471559 kbpkdmncpkd.agri@kerala.gov.in
പറളി 9383471560 kbparalipkd.agri@kerala.gov.in
പിരായിരി 9383471561 kbpiryripkd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പട്ടാമ്പി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കൊപ്പം 9383471520 kbkoppampkd.agri@kerala.gov.in
കുലുക്കല്ലൂര്‍ 9383471521 kbkulklrpkd.agri@kerala.gov.in
മുതുതല 9383471522 kbmuttlapkd.agri@kerala.gov.in
ഓങ്ങല്ലൂര്‍ 9383471523 kbonglurpkd.agri@kerala.gov.in
പരുതൂര്‍ 9383471524 kbparadrpkd.agri@kerala.gov.in
പട്ടാമ്പി 9383471526 kbpatambpkd.agri@kerala.gov.in
തിരുവേഗപ്പുര 9383471527 kbtrvprapkd.agri@kerala.gov.in
വിളയൂര്‍ 9383471528 kbvlyrpkd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ഷൊർണൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അമ്പലപ്പാറ 9383471507 kbambprapkd.agri@kerala.gov.in
അനങ്ങനടി 9383471508 kbangndipkd.agri@kerala.gov.in
ചളവറ 9383471509 kbchlvrapkd.agri@kerala.gov.in
ലെക്കിടി പേരൂര്‍ 9383471510 kblakidipkd.agri@kerala.gov.in
നെല്ലായ 9383471511 kbnelayapkd.agri@kerala.gov.in
ഒറ്റപ്പാലം 9383471512 kbotplampkd.agri@kerala.gov.in
ഷൊർണ്ണൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി 9383471513 kbshrmncpkd.agri@kerala.gov.in
തൃക്കടേരി 9383471514 kbtrkdripkd.agri@kerala.gov.in
വല്ലപ്പുഴ 9383471517 kbvalpzapkd.agri@kerala.gov.in
വാണിയംകുളം 9383471518 kbvanklmpkd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ശ്രീകൃഷ്ണപുരം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചെർപ്പുളശ്ശേരി 9383471590 kbcrpsrypkd.agri@kerala.gov.in
കടമ്പഴിപ്പുറം 9383471591 kbkdmprmpkd.agri@kerala.gov.in
കാരാകുറിശ്ശി 9383471592 kbkrksripkd.agri@kerala.gov.in
കരിമ്പുഴ 9383471593 kbkrmpzapkd.agri@kerala.gov.in
പൂക്കോട്ടുകാവ് 9383471594 kbpktkvupkd.agri@kerala.gov.in
ശ്രീകൃഷ്ണപുരം 9383471595 kbsrkprmpkd.agri@kerala.gov.in
വെള്ളിനേഴി 9383471596 kbvlnzhpkd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: തൃത്താല
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആനക്കര 9383471582 kbanakrapkd.agri@kerala.gov.in
ചാലിശ്ശേരി 9383471583 kbchlsrypkd.agri@kerala.gov.in
കപ്പൂര്‍ 9383471584 kbkappurpkd.agri@kerala.gov.in
നാഗലശ്ശേരി 9383471585 kbnglsrypkd.agri@kerala.gov.in
പട്ടിത്തറ 9383471586 kbpthrpkd.agri@kerala.gov.in
തിരുമിറ്റക്കോട് 9383471587 kbtrmkdepkd.agri@kerala.gov.in
തൃത്താല 9383471588 kbthritlpkd.agri@kerala.gov.in
ബ്ലോക്ക്: അങ്ങാടിപുരം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കൂട്ടിലങ്ങാടി 9383471713 kbktlngmlp.agri@kerala.gov.in
കുറുവ 9383471714 kbkuruvamlp.agri@kerala.gov.in
മക്കരപറമ്പ് 9383471715 kbmkpmbmlp.agri@kerala.gov.in
മങ്കട 9383471716 kbmankdamlp.agri@kerala.gov.in
മൂർക്കനാട് 9383471719 kbmrkndumlp.agri@kerala.gov.in
പുഴക്കാട്ടിരി 9383471720 kbpzhktrmlp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കാളികാവ്
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അമരമ്പലം 9383471768 kbamrblmmlp.agri@kerala.gov.in
ചോക്കാട് 9383471769 kbchokadmlp.agri@kerala.gov.in
എടപ്പറ്റ 9383471770 kbedptmlp.agri@kerala.gov.in
കാളികാവ് 9383471772 kbkalkvumlp.agri@kerala.gov.in
കരുളായി 9383471773 kbkarulimlp.agri@kerala.gov.in
കരുവാരകുണ്ട് 9383471774 kbkrvkndmlp.agri@kerala.gov.in
തുവ്വൂർ 9383471775 kbthuvurmlp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കൊണ്ടോട്ടി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചേലമ്പ്ര 9383471750 kbchlmbrmlp.agri@kerala.gov.in
ചെറുകാവ് 9383471751 kbchrkvumlp.agri@kerala.gov.in
കൊണ്ടോട്ടി 9383471752 kbkndotymlp.agri@kerala.gov.in
മുതുവല്ലൂർ 9383471753 kbmtuvlrmlp.agri@kerala.gov.in
നെടിയിരുപ്പ് 9383471754 kbndripumlp.agri@kerala.gov.in
പള്ളിക്കൽ 9383471755 kbpalkalmlp.agri@kerala.gov.in
പുളിക്കൽ 9383471756 kbpulkalmlp.agri@kerala.gov.in
വാഴക്കാട് 9383471757 kbvazkadmlp.agri@kerala.gov.in
വാഴയൂർ 9383471758 kbvazyurmlp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: മലപ്പുറം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആനക്കയം 9383471704 kbanakymmlp.agri@kerala.gov.in
കോഡൂർ 9383471705 kbkodurmlp.agri@kerala.gov.in
കോട്ടക്കൽ 9383471706 kbkotkalmlp.agri@kerala.gov.in
മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383471707 kbmpmmlp.agri@kerala.gov.in
മൊറയൂർ 9383471708 kbmryrmlp.agri@kerala.gov.in
ഒതുക്കുങ്ങൽ 9383471709 kbotkgalmlp.agri@kerala.gov.in
പൊൻമല 9383471710 kbponmlamlp.agri@kerala.gov.in
പൂക്കോട്ടൂർ 9383471711 kbpokturmlp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: മഞ്ചേരി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അരീക്കോട് 9383471733 kbarecodmlp.agri@kerala.gov.in
ചീക്കോട് 9383471734 kbchekodmlp.agri@kerala.gov.in
എടവണ്ണ 9383471735 kbedavnamlp.agri@kerala.gov.in
കാവനൂർ 9383471736 kbkavnurmlp.agri@kerala.gov.in
കിഴുപറമ്പ് 9383471737 kbkzupbamlp.agri@kerala.gov.in
കുഴിമണ്ണ 9383471738 kbkzimnamlp.agri@kerala.gov.in
മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383471739 kbmnjrmlp.agri@kerala.gov.in
ഊറങ്ങാട്ടിരി 9383471740 kborngtrmlp.agri@kerala.gov.in
പുൽപ്പറ്റ 9383471741 kbpulptamlp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: നിലമ്പൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചാലിയാർ 9383471760 kbchlyarmlp.agri@kerala.gov.in
ചുങ്കത്തറ 9383471761 kbchngtrmlp.agri@kerala.gov.in
എടക്കര 9383471762 kbedakramlp.agri@kerala.gov.in
മൂത്തേടം 9383471763 kbmothdmmlp.agri@kerala.gov.in
നിലമ്പൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി 9383471764 kbnmrmncmlp.agri@kerala.gov.in
പോത്തുകല്ല് 9383471765 kbpotkalmlp.agri@kerala.gov.in
വഴിക്കടവ് 9383471766 kbvazkdvmlp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പരപ്പനങ്ങാടി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
മൂന്നിയൂർ 9383471687 kbmonyormlp.agri@kerala.gov.in
നന്നമ്പ്ര 9383471688 kbnanmbrmlp.agri@kerala.gov.in
പരപ്പനങ്ങാടി 9383471689 kbprpngdmlp.agri@kerala.gov.in
പെരുവള്ളൂർ 9383471690 kbpruvlrmlp.agri@kerala.gov.in
തേഞ്ഞിപ്പാലം 9383471691 kbthnplmmlp.agri@kerala.gov.in
തിരൂരങ്ങാടി 9383471692 kbtrngadmlp.agri@kerala.gov.in
വള്ളിക്കുന്ന് 9383471693 kbvlknmlp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പെരിന്തൽമണ്ണ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആലിപ്പറമ്പ് 9383471722 kbalprmbmlp.agri@kerala.gov.in
അങ്ങാടിപ്പുറം 9383471723 kbangprmmlp.agri@kerala.gov.in
ഏലംകുളം 9383471724 kbelmklmmlp.agri@kerala.gov.in
കീഴാറ്റൂർ 9383471725 kbkzhtrmlp.agri@kerala.gov.in
മേലാറ്റൂർ 9383471726 kbmelturmlp.agri@kerala.gov.in
പെരിന്തൽമണ്ണ 9383471728 kbprnlmnmlp.agri@kerala.gov.in
പുലമന്തോൾ 9383471729 kbplmntlmlp.agri@kerala.gov.in
താഴേക്കോട് 9383471730 kbtazkdemlp.agri@kerala.gov.in
വെട്ടത്തൂർ 9383471731 kbvethurmlp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പെരുമ്പടപ്പ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആലംകോട് 9383471646 kbalmcdmlp.agri@kerala.gov.in
മാറഞ്ചേരി 9383471647 kbmrncrymlp.agri@kerala.gov.in
നന്നംമുക്ക് 9383471648 kbnnmkkumlp.agri@kerala.gov.in
പെരുമ്പടപ്പ 9383471649 kbprmpdamlp.agri@kerala.gov.in
വെളിയങ്കോട് 9383471650 kbvlymcdmlp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പൊൻമുണ്ടം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചെറിയമുണ്ടം 9383471677 kbchrmdmmlp.agri@kerala.gov.in
നിറമരുതൂർ 9383471679 kbnrmturmlp.agri@kerala.gov.in
ഒഴൂര്‍ 9383471680 kbozhurmlp.agri@kerala.gov.in
പെരുമണ്ണ-ക്ലാരി 9383471681 kbpmncrmlp.agri@kerala.gov.in
പൊന്മുണ്ടം 9383471682 kbpnmdammlp.agri@kerala.gov.in
താനാളൂർ 9383471683 kbtnlrmlp.agri@kerala.gov.in
താനൂർ 9383471684 kbthanurmlp.agri@kerala.gov.in
വളവന്നൂർ 9383471685 kbvlvnurmlp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: തവന്നൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
എടപ്പാൾ 9383471652 kbedapalmlp.agri@kerala.gov.in
എഴുവത്തിരുത്തി 9383471653 kbezvthymlp.agri@kerala.gov.in
കാലടി 9383471654 kbkaladymlp.agri@kerala.gov.in
പൊന്നാനി മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383471655 kbponmncmlp.agri@kerala.gov.in
തവനൂർ 9383471656 kbthvnurmlp.agri@kerala.gov.in
വട്ടംകുളം 9383471657 kbvtmklmmlp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: തിരൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
മംഗളം 9383471659 kbmnglammlp.agri@kerala.gov.in
പുറത്തൂർ 9383471660 kbprathrmlp.agri@kerala.gov.in
തലക്കാട് 9383471662 kbtalkadmlp.agri@kerala.gov.in
തിരുനാവായ 9383471663 kbtrnvyamlp.agri@kerala.gov.in
തിരൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി 9383471664 kbtirurmlp.agri@kerala.gov.in
തൃപ്രങ്ങോട് 9383471665 kbtrpngdmlp.agri@kerala.gov.in
വെട്ടം 9383471667 kbvettommlp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: വാളാഞ്ചേരി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആതവനാട് 9383471669 kbathvndmlp.agri@kerala.gov.in
എടയൂർ 9383471670 kbedayurmlp.agri@kerala.gov.in
ഇരിമ്പിലിയം 9383471671 kbirmblmmlp.agri@kerala.gov.in
കൽപകഞ്ചേരി 9383471672 kbklpcrymlp.agri@kerala.gov.in
കുറ്റിപ്പുറം 9383471673 kbkutprmmlp.agri@kerala.gov.in
മാറാക്കര 9383471674 kbmrakramlp.agri@kerala.gov.in
വാളാഞ്ചേരി 9383471675 kbvlncrymlp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: വേങ്ങറ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
എ ആർ നഗർ 9383471695 kbarnagrmlp.agri@kerala.gov.in
എടരിക്കോട് 9383471696 kbedrkdemlp.agri@kerala.gov.in
കുന്നമംഗലം 9383471697 kbknmglmmlp.agri@kerala.gov.in
ഊരകം 9383471698 kborakammlp.agri@kerala.gov.in
പറപ്പൂർ 9383471699 kbparpurmlp.agri@kerala.gov.in
തെന്നല 9383471701 kbthnmlamlp.agri@kerala.gov.in
വേങ്ങര 9383471702 kbvengramlp.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: വാണ്ടൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
മമ്പാട് 9383471743 kbmampadmlp.agri@kerala.gov.in
പാണ്ടിക്കാട് 9383471744 kbpndkadmlp.agri@kerala.gov.in
പോരൂർ 9383471745 kbporurmlp.agri@kerala.gov.in
തിരുവാലി 9383471746 kbthrvlimlp.agri@kerala.gov.in
തൃക്കലങ്ങോട് 9383471747 kbtrklgdmlp.agri@kerala.gov.in
വണ്ടൂർ 9383471748 kbwandormlp.agri@kerala.gov.in
ബ്ലോക്ക്: കാക്കൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചേളന്നൂർ 9383471812 kbchlnurkzd.agri@kerala.gov.in
കക്കോടി 9383471813 kbkakodikzd.agri@kerala.gov.in
കാക്കൂർ 9383471814 kbkakkurkzd.agri@kerala.gov.in
നൻമണ്ട 9383471815 kbnammdakzd.agri@kerala.gov.in
നരിക്കുനി 9383471816 kbnarkunkzd.agri@kerala.gov.in
തലക്കുളത്തൂർ 9383471817 kbtalktrkzd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കൊടുവള്ളി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കട്ടിപ്പാറ 9383471821 kbkatprakzd.agri@kerala.gov.in
കിഴക്കോത്ത് 9383471822 kbkzhkthkzd.agri@kerala.gov.in
കോടഞ്ചേരി 9383471823 kbkdncrykzd.agri@kerala.gov.in
കൊടുവള്ളി 9383471824 kbkodvlykzd.agri@kerala.gov.in
കൂടരഞ്ഞി 9383471825 kbkodrhikzd.agri@kerala.gov.in
മടവൂർ 9383471826 kbmadvorkzd.agri@kerala.gov.in
ഓമശ്ശേരി 9383471827 kbomasrykzd.agri@kerala.gov.in
പുതുപ്പാടി 9383471829 kbpdupdykzd.agri@kerala.gov.in
താമരശ്ശേരി 9383471830 kbtmrsrykzd.agri@kerala.gov.in
തിരുവമ്പാടി 9383471831 kbtrvmbdkzd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കൊയിലാണ്ടി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അരിക്കുളം 9383471833 kbarklmkzd.agri@kerala.gov.in
ചെങ്ങോട്ടുകാവ് 9383471834 kbchtkavkzd.agri@kerala.gov.in
ചേമഞ്ചേരി 9383471835 kbchmcrykzd.agri@kerala.gov.in
കൊയിലാണ്ടി 9383471836 kbkoyldykzd.agri@kerala.gov.in
മൂടാടി 9383471837 kbmodadikzd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കോഴിക്കോട്
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ബേപ്പൂർ 9383471839 kbbeyprekzd.agri@kerala.gov.in
കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ 9383471840 kbcalcutkzd.agri@kerala.gov.in
ചെറുവന്നൂർ നല്ലാളം 9383471841 kbchrvnrkzd.agri@kerala.gov.in
എലത്തൂർ 9383471842 kbelaturkzd.agri@kerala.gov.in
ഫറൂക്ക് 9383471843 kbferokekzd.agri@kerala.gov.in
കടലുണ്ടി 9383471844 kbkdalndkzd.agri@kerala.gov.in
ഒളവണ്ണ 9383471845 kbolvnkzd.agri@kerala.gov.in
രാമനാട്ടുകര 9383471846 kbrmnkrakzd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കുന്നുമ്മൽ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കാവിലുംപാറ 9383471848 kbkvlmprkzd.agri@kerala.gov.in
കായക്കൊടി 9383471849 kbkaykdikzd.agri@kerala.gov.in
കുന്നുമ്മൽ 9383471850 kbkunnmlkzd.agri@kerala.gov.in
കുറ്റ്യാടി 9383471851 kbkutiadkzd.agri@kerala.gov.in
മരുന്തോങ്കര 9383471852 kbmrtkrakzd.agri@kerala.gov.in
നരിപ്പറ്റ 9383471853 kbnriptakzd.agri@kerala.gov.in
വേളം 9383471854 kbvelomkzd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കുന്നമംഗലം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചാത്തമംഗലം 9383471856 kbchmglmkzd.agri@kerala.gov.in
കാരശ്ശേരി 9383471857 kbkarsrykzd.agri@kerala.gov.in
കൊടിയത്തൂർ 9383471858 kbkodytrkzd.agri@kerala.gov.in
കുന്നമംഗലം 9383471859 kbknmglmkzd.agri@kerala.gov.in
കരുവാട്ടൂർ 9383471860 kbkrvtrkzd.agri@kerala.gov.in
മാവൂർ 9383471861 kbmavoorkzd.agri@kerala.gov.in
മുക്കം 9383471862 kbmukkomkzd.agri@kerala.gov.in
പെരുമണ്ണ 9383471863 kbprumnakzd.agri@kerala.gov.in
പെരുവയൽ 9383471864 kbpruvylkzd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പേരാമ്പ്ര
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചക്കിട്ടപ്പാറ 9383471866 kbcktprakzd.agri@kerala.gov.in
ചങ്ങരോത്ത് 9383471867 kbcngrkzd.agri@kerala.gov.in
ചെറുവണ്ണൂർ 9383471868 kbchenurkzd.agri@kerala.gov.in
കായണ്ണ 9383471869 kbkayanakzd.agri@kerala.gov.in
കൂത്താളി 9383471870 kbkotalikzd.agri@kerala.gov.in
നൊച്ചാട് 9383471871 kbnochadkzd.agri@kerala.gov.in
പേരാമ്പ്ര 9383471872 kbprmbrakzd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: തിക്കൊടി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കീഴരിയൂർ 9383471874 kbkezhyrkzd.agri@kerala.gov.in
മേപ്പയൂർ 9383471875 kbmpzyurkzd.agri@kerala.gov.in
പയ്യോളി 9383471876 kbpayolikzd.agri@kerala.gov.in
തിക്കൊടി 9383471877 kbthikdykzd.agri@kerala.gov.in
തുറയൂർ 9383471878 kbthryurkzd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: തോടന്നൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആയഞ്ചേരി 9383471880 kbayncrykzd.agri@kerala.gov.in
മാണിയൂർ 9383471882 kbmanyurkzd.agri@kerala.gov.in
തിരുവള്ളൂർ 9383471883 kbtruvlrkzd.agri@kerala.gov.in
വില്ല്യാപ്പള്ളി 9383471884 kbvlapplkzd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: തൂണേരി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചെക്യാട് 9383471886 kbchekadkzd.agri@kerala.gov.in
എടച്ചേരി 9383471887 kbedacrykzd.agri@kerala.gov.in
നാദാപുരം 9383471889 kbnadprmkzd.agri@kerala.gov.in
പുറമേരി 9383471890 kbpramrikzd.agri@kerala.gov.in
തുണേരി 9383471891 kbtunerikzd.agri@kerala.gov.in
വളയം 9383471892 kbvalyamkzd.agri@kerala.gov.in
വാണിമേൽ 9383471893 kbvanmalkzd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ബാലുശ്ശേരി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അത്തോളി 9383471895 kbatholikzd.agri@kerala.gov.in
ബാലുശ്ശേരി 9383471896 kbbalsrykzd.agri@kerala.gov.in
കൂരാച്ചുണ്ട് 9383471897 kbkorcndkzd.agri@kerala.gov.in
കോട്ടൂർ 9383471898 kbkottorkzd.agri@kerala.gov.in
നടുവണ്ണൂർ 9383471899 kbnadvnrkzd.agri@kerala.gov.in
പനങ്ങാട് 9383471901 kbpangadkzd.agri@kerala.gov.in
ഉള്ളിയേരി 9383471902 kbuliyrikzd.agri@kerala.gov.in
ഉണ്ണികുളം 9383471903 kbunnklmkzd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: വടകര
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അഴിയൂർ 9383471905 kbazhyurkzd.agri@kerala.gov.in
ചോറോട് 9383471906 kbchrodekzd.agri@kerala.gov.in
ഏറാമല 9383471907 kberamlakzd.agri@kerala.gov.in
ഒഞ്ചിയം 9383471908 kbonchymkzd.agri@kerala.gov.in
വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383471909 kbvdkrkzd.agri@kerala.gov.in
ബ്ലോക്ക്: കൽപ്പറ്റ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കൽപ്പറ്റ 9383471928 kbklptwyd.agri@kerala.gov.in
കോട്ടത്തറ 9383471930 kbkotrawyd.agri@kerala.gov.in
മേപ്പാടി 9383471931 kbmepadiwyd.agri@kerala.gov.in
മുപ്പൈനാട് 9383471932 kbmopndwyd.agri@kerala.gov.in
മുട്ടിൽ 9383471933 kbmuttilwyd.agri@kerala.gov.in
പടിഞ്ഞാറെത്തറ 9383471934 kbpdnthrwyd.agri@kerala.gov.in
പൊഴുതന 9383471935 kbpoztnzwyd.agri@kerala.gov.in
തരിയോട് 9383471936 kbtarodewyd.agri@kerala.gov.in
വെങ്ങപ്പള്ളി 9383471937 kbvngplywyd.agri@kerala.gov.in
വൈത്തിരി 9383471938 kbvythriwyd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: മാനന്തവാടി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
എടവക 9383471940 kbedvkwyd.agri@kerala.gov.in
മാനന്തവാടി 9383471941 kbmntvdywyd.agri@kerala.gov.in
തവിഞ്ഞാൽ 9383471942 kbthvhalwyd.agri@kerala.gov.in
തിരുനെല്ലി 9383471943 kbthrnlywyd.agri@kerala.gov.in
തൊണ്ടർനാട് 9383471944 kbthndrdwyd.agri@kerala.gov.in
വെള്ളമുണ്ട 9383471945 kbvlmndawyd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പനമരം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കണിയാമ്പറ്റ 9383471948 kbknybtawyd.agri@kerala.gov.in
മുള്ളൻകൊല്ലി 9383471949 kbmlnklywyd.agri@kerala.gov.in
പനമരം 9383471950 kbpnmramwyd.agri@kerala.gov.in
പൂതാടി 9383471951 kbpothdiwyd.agri@kerala.gov.in
പുൽപ്പള്ളി 9383471952 kbpulplywyd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: സുൽത്താൻബത്തേരി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അമ്പലവയൽ 9383471954 kbambvylwyd.agri@kerala.gov.in
മീനങ്ങാടി 9383471955 kbmngdwyd.agri@kerala.gov.in
നെന്മേനി 9383471956 kbnenmnwyd.agri@kerala.gov.in
നൂൽപ്പുഴ 9383471957 kbnolpzawyd.agri@kerala.gov.in
സുൽത്താൻ ബത്തേരി 9383471958 kbslnbrywyd.agri@kerala.gov.in
ബ്ലോക്ക്: ഇടക്കാട്
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചെമ്പിലോട് 9383472126 kbchmbldknr.agri@kerala.gov.in
ചേലോറ 9383472125 kbchloraknr.agri@kerala.gov.in
എടക്കാട് 9383472129 kbedakadknr.agri@kerala.gov.in
എളയാവൂർ 9383472130 kbelyvorknr.agri@kerala.gov.in
കടമ്പൂർ 9383472134 kbkdmburknr.agri@kerala.gov.in
കൊളച്ചേരി 9383472135 kbklacryknr.agri@kerala.gov.in
മുണ്ടേരി 9383472137 kbmundriknr.agri@kerala.gov.in
പെരളശ്ശേരി 9383472140 kbprlsriknr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ഇരിക്കൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
എരുവേശ്ശി 9383472182 kbervssyknr.agri@kerala.gov.in
ഇരിക്കൂർ 9383472196 kbirikurknr.agri@kerala.gov.in
കുറ്റിയാട്ടൂർ 9383472190 kbkutatrknr.agri@kerala.gov.in
മലപ്പട്ടം 9383472189 kbmalptmknr.agri@kerala.gov.in
മയ്യിൽ 9383472192 kbmayyilknr.agri@kerala.gov.in
പടിയൂർ 9383472186 kbpadyurknr.agri@kerala.gov.in
പയ്യാവൂർ 9383472195 kbpyavorknr.agri@kerala.gov.in

ശ്രീകണ്ഠപുരം

9383472184 kbsrkprmknr.agri@kerala.gov.in
ഉളീക്കൽ 9383472180 kbulikalknr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: ഇരിട്ടി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആറളം 9383472212 kbaralamknr.agri@kerala.gov.in
അയ്യൻകുന്ന് 9383472213 kbaynknuknr.agri@kerala.gov.in
കീഴല്ലൂർ 9383472208 kbkezlurknr.agri@kerala.gov.in
കീഴൂർ ചാവശ്ശേരി 9383472217 kbkzrcsrknr.agri@kerala.gov.in
കൂടാളി 9383472215 kbkodaliknr.agri@kerala.gov.in
മട്ടന്നൂർ 9383472230 kbmatnurknr.agri@kerala.gov.in
പായം 9383472204 kbpayamknr.agri@kerala.gov.in
തില്ലങ്കേരി 9383472207 kbtlnkriknr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കല്ലിയാശ്ശേരി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചെറുകുന്ന് 9383472201 kbchrknuknr.agri@kerala.gov.in
ചെറുതാഴം 9383472165 kbchrzamknr.agri@kerala.gov.in
ഏഴോം 9383472161 kbezhomeknr.agri@kerala.gov.in
കല്ല്യാശ്ശേരി 9383472163 kbkalsriknr.agri@kerala.gov.in
കണ്ണപുരം 9383472157 kbkanprmknr.agri@kerala.gov.in
മാടായി 9383472155 kbmadayiknr.agri@kerala.gov.in
മാട്ടൂൽ 9383472160 kbmatoolknr.agri@kerala.gov.in
നാറാത്ത് 9383472156 kbnarathknr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കണ്ണൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അഴീക്കോട് 9383472142 kbazhkdeknr.agri@kerala.gov.in
ചിറക്കൽ 9383472144 kbchrkalknr.agri@kerala.gov.in
കണ്ണൂർ 9383472145 kbkannurknr.agri@kerala.gov.in
പള്ളിക്കുന്ന് 9383472150 kbpalknuknr.agri@kerala.gov.in
പാപ്പിനിശ്ശേരി 9383472151 kbpapsriknr.agri@kerala.gov.in
പുഴാതി 9383472148 kbpuzhatknr.agri@kerala.gov.in
വളപട്ടണം 9383472153 kbvlptnmknr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കൂത്തുപറമ്പ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് 9383472236 kbchrpmbknr.agri@kerala.gov.in
കോട്ടയം മലബാർ 9383472245 kbktmmbrknr.agri@kerala.gov.in
കുന്നോത്തുപറമ്പ് 9383472242 kbkunpmbknr.agri@kerala.gov.in
കൂത്തുപറമ്പ് 9383472231 kbkutpmbknr.agri@kerala.gov.in
മാങ്ങാട്ടിടം 9383472238 kbmngtdmknr.agri@kerala.gov.in
പാട്യം 9383472240 kbpatiamknr.agri@kerala.gov.in
തൃപ്രങ്ങോട്ടൂര്‍ 9383472247 kbtrpgtrknr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പാനൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചൊക്ലി 9383472094 kbchokliknr.agri@kerala.gov.in
കതിരൂർ 9383472099 kbkadrurknr.agri@kerala.gov.in
കരിയാട് 9383472097 kbkaryadknr.agri@kerala.gov.in
മൊകേരി 9383472086 kbmokeriknr.agri@kerala.gov.in
പന്ന്യന്നൂർ 9383472091 kbpanynrknr.agri@kerala.gov.in
പാനൂർ 9383472088 kbpanoorknr.agri@kerala.gov.in
പെരിങ്ങളം 9383472092 kbprnglmknr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പയ്യന്നൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചെറുപുഴ 9383472265 kbchrpzaknr.agri@kerala.gov.in
എരമം-കുറ്റൂർ 9383472250 kbermktrknr.agri@kerala.gov.in
 കാങ്കോൽ 9383472260 kbknkoleknr.agri@kerala.gov.in
കരിവെള്ളൂർ 9383472257 kbkarvlrknr.agri@kerala.gov.in
കുഞ്ഞിമംഗലം 9383472259 kbkunglmknr.agri@kerala.gov.in
പയ്യന്നൂർ 9383472251 kbpyanurknr.agri@kerala.gov.in
പെരിങ്ങോം 9383472252 kbprngmeknr.agri@kerala.gov.in
രാമന്തളി 9383472262 kbramtliknr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പേരാവൂർ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
കണിച്ചാർ 9383472166 kbkanchrknr.agri@kerala.gov.in
കേളകം 9383472177 kbklakamknr.agri@kerala.gov.in
കോളയാട് 9383472174 kbkolyadknr.agri@kerala.gov.in
കൊട്ടിയൂർ 9383472176 kbkotyurknr.agri@kerala.gov.in
മാലൂർ 9383472167 kbmalurknr.agri@kerala.gov.in
മുഴക്കുന്ന് 9383472170 kbmzhknuknr.agri@kerala.gov.in
പേരാവൂർ 9383472172 kbpravorknr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: തലശ്ശേരി
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അഞ്ചരക്കണ്ടി 9383472114 kbanjkdyknr.agri@kerala.gov.in
ധർമ്മടം 9383472102 kbdhrmdmknr.agri@kerala.gov.in
എരഞ്ഞോളി 9383472104 kbernholknr.agri@kerala.gov.in
കോടിയേരി 9383472107 kbkodyriknr.agri@kerala.gov.in
മുഴപ്പിലങ്ങാട് 9383472103 kbmzplgdknr.agri@kerala.gov.in
ന്യൂ മാഹി 9383472110 kbnewmheknr.agri@kerala.gov.in
പിണറായി 9383472119 kbpnrayiknr.agri@kerala.gov.in
തലശ്ശേരി 9383472117 kbthlsryknr.agri@kerala.gov.in
വേങ്ങാട് 9383472376 kbvengadknr.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: തളിപ്പറമ്പ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ആലക്കോട് 9383472082 kbalakdeknr.agri@kerala.gov.in
ആന്തൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383472065 kbandhurknr.agri@kerala.gov.in
ചപ്പാരപ്പടവ് 9383472072 kbcppdavknr.agri@kerala.gov.in
ചെങ്ങളായി 9383472076 kbchnglyknr.agri@kerala.gov.in
കടന്നപ്പള്ളി 9383472080 kbkdnpalknr.agri@kerala.gov.in
കുറുമാത്തൂർ 9383472078 kbkrmthrknr.agri@kerala.gov.in
നടുവിൽ 9383472074 kbnadvilknr.agri@kerala.gov.in
പരിയാരം 9383472071 kbpryramknr.agri@kerala.gov.in
പട്ടുവം 9383472068 kbpatvamknr.agri@kerala.gov.in
തളിപ്പറമ്പ 9383472066 kbtlprmbknr.agri@kerala.gov.in
ഉദയഗിരി 9383472085 kbudygriknr.agri@kerala.gov.in
ബ്ലോക്ക്: കാഞ്ഞങ്ങാട്
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
അജാനൂർ 9383472305 kbajanurksd.agri@kerala.gov.in
കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383472297 kbkhngadksd.agri@kerala.gov.in
മടിക്കൈ 9383472302 kbmadkaiksd.agri@kerala.gov.in
പള്ളിക്കര 9383472377 kbplkkraksd.agri@kerala.gov.in
പുല്ലൂർ-പെരിയ 9383472307 kbplrpyaksd.agri@kerala.gov.in
ഉദുമ 9383472308 kbudumaksd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കാറഡുക്ക
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ബേഡഡുക്ക 9383472268 kbbedakaksd.agri@kerala.gov.in
ബെള്ളൂർ 9383472270 kbbellurksd.agri@kerala.gov.in
ദേലംപാടി 9383472271 kbdlmpdyksd.agri@kerala.gov.in
കാറഡുക്ക 9383472273 kbkardkaksd.agri@kerala.gov.in
കുമ്പഡജെ 9383472275 kbkmbdjeksd.agri@kerala.gov.in
കുറ്റിക്കോൽ 9383472278 kbkutkolksd.agri@kerala.gov.in
മുളിയാർ 9383472280 kbmulyarksd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: കാസർകോഡ്
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ബദിയഡുക്ക 9383472319 kbbedikaksd.agri@kerala.gov.in
ചെമ്മനാട് 9383472312 kbchmnadksd.agri@kerala.gov.in
ചെങ്കള 9383472321 kbcnglksd.agri@kerala.gov.in
കാസർകോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി 9383472310 kbksdmncksd.agri@kerala.gov.in
കുമ്പള 9383472315 kbkumblaksd.agri@kerala.gov.in
മധൂർ 9383472325 kbmadhurksd.agri@kerala.gov.in
മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ 9383472316 kbmglptrksd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: മഞ്ചേശ്വരം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
എന്മകജെ 9383472295 kbenmkjeksd.agri@kerala.gov.in
മംഗൽപ്പാടി 9383472292 kbmngpdyksd.agri@kerala.gov.in
മഞ്ചേശ്വരം 9383472283 kbmnjswrksd.agri@kerala.gov.in
മീഞ്ച 9383472286 kbmeenjaksd.agri@kerala.gov.in
പൈവളിഗെ 9383472290 kbpvalkeksd.agri@kerala.gov.in
പുത്തിഗെ 9383472294 kbputhgeksd.agri@kerala.gov.in
വോർക്കാടി 9383472285 kbvorkdyksd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: നിലേശ്വരം
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ചെറുവത്തൂർ 9383472326 kbchrvhrksd.agri@kerala.gov.in
കയ്യൂർ-ചീമേനി 9383472331 kbkyrcmnksd.agri@kerala.gov.in
നീലേശ്വരം 9383472334 kbnlswarksd.agri@kerala.gov.in
പടന്ന 9383472338 kbpadaneksd.agri@kerala.gov.in
പിലിക്കോട് 9383472336 kbplicdeksd.agri@kerala.gov.in
തൃക്കരിപ്പൂർ 9383472328 kbtrkrprksd.agri@kerala.gov.in
വലിയപറമ്പ 9383472341 kbvlypbaksd.agri@kerala.gov.in

 

ബ്ലോക്ക്: പരപ്പ
കൃഷിഭവൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി
ബളാൽ 9383472351 kbbalalksd.agri@kerala.gov.in
ഈസ്റ്റ് എളേരി 9383472352 kbestelrksd.agri@kerala.gov.in
കള്ളാർ 9383472355 kbkallarksd.agri@kerala.gov.in
കിനാനൂർ-കരിന്തളം 9383472357 kbkkndlmksd.agri@kerala.gov.in
കോടോം-ബേളൂർ 9383472356 kbkdmblrksd.agri@kerala.gov.in
പനത്തടി 9383472354 kbpantdyksd.agri@kerala.gov.in
വെസ്റ്റ് എളേരി 9383472353 kbwstelrksd.agri@kerala.gov.in