സംസ്ഥാന ഹെല്പ് ഡെസ്കുമായി ബന്ധപ്പെടാം

ഇമെയില്‍ : aims.agri@kerala.gov.in അല്ലെങ്കില്‍ ഫോണ്‍ : 0471-2303990, 0471-2309122, 0471-2968122