10. കര്‍ഷക ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ്

H/A : 2401-00-109-76 Rs.200.00 ലക്ഷം

         കാര്‍ഷിക വികസന കര്‍ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് മുഖേന നിലവില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതികളും പരിപാടികളും കര്‍ഷക ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കും. ബോര്‍ഡിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന ചെലവുകല്‍ക്കായി 2024-25 ല്‍ ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴില്‍ 200.00 ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.