സംയോജിത പദ്ധതി - കൃഷി ഉന്നതി യോജന ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മറ്റ്‌ കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതികള്‍ – 40% സംസ്ഥാന വിഹിതം- Rs. 10320.00 lakh

                 കൃഷി ഉന്നതിയോജന 60 ശതമാനം കേന്ദ്ര വിഹിതവും 40 ശതമാനം സംസ്ഥാന വിഹിതവുമുള്ള ഒരു സംയോജിത പദ്ധതിയാണ്. 2021 ജൂലൈ 1 മുതല്‍ പി.എഫ്.എം.എസ് നു കീഴിലെ സിംഗിള്‍ നോഡല്‍ ഏജന്‍സി സംവിധാനത്തിലേയ്ക്ക് ഈ പദ്ധതി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മിഷന്‍ (എന്‍.എഫ്.എം.എസ്.എം), ഹോര്‍ട്ടിക്കള്‍ച്ചര്‍ സംയോജിത വികസന മിഷന്‍ (എം.ഐ.ഡി.എച്ച്), സുസ്ഥിര കൃഷിയ്ക്കുള്ള  ദേശീയ മിഷന്‍ (എന്‍.എം.എസ്.എ), കാര്‍ഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനത്തിനും സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കുമുള്ള ദേശീയ പദ്ധതി (എന്‍.എം.എ.ഇ.റ്റി) രാഷ്ട്രീയ കൃ-ഷി വികാസ് യോജന (ആര്‍.കെ.വി.വൈ), പരമ്പരാഗത കൃഷി വികാസ് യോജന (പി.കെ.വി.വൈ), പ്രധാന്‍മന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന (പി.എം.കെ.എസ്.വൈ), ദേശീയ കാര്‍ഷിക വനവത്ക്കരണ പദ്ധതി, സസ്യസംരക്ഷണത്തിനും സസ്യരോഗ കീട കള വ്യാപന നിയന്ത്രണ പരിശോധനയ്ക്കുമുള്ള സബ്മിഷന്‍, വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ, കാര്‍ഷിക വിപണനത്തിനായുള്ള സംയോജിത പദ്ധതി, കേന്ദ്ര സഹായത്തോടെയുള്ള വിള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി എന്നീ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ സംസ്ഥാന വിഹിതം ഇതിലുള്‍പ്പെടുന്നു. 2023-24 വര്‍ഷം ഈ പദ്ധതികളിലെ സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 10320.00 ലക്ഷം  രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ഇതില്‍ 1120.00 ലക്ഷം രൂപ കാര്‍ഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനത്തിനും സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കുമുള്ള പദ്ധതിയുടെ (എന്‍.എം.എ.ഇ.റ്റി) ഉപപദ്ധതിയായ കാര്‍ഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനത്തിനായി (എസ്.എം.എ.ഇ) നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു.