ഇന്റർനാഷണൽ റിസർച്ച് ആന്റ് ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ ഫോർ ബിലോ സീ ലെവൽ ഫാമിംഗ്

H/A : 2415-01-004-88 Rs.20.00 ലക്ഷം

നൂതന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ജനപ്രിയമാക്കുന്നതിനും, കുട്ടനാട് മേഖലയിലെ ഫീല്‍ഡ് പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനും പ്രവര്‍ത്തന ചിലവുകള്‍ക്കുമായി തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.