30. കേരള സ്റ്റേറ്റ് വെയര്‍ ഹൗസിംഗ് കോര്‍പ്പറേഷന് സഹായം

H/A: 2408-02-101-98 H/A: 2408-02-101-98 Rs.11.00 ലക്ഷം

        സംസ്ഥാനത്ത് കാര്‍ഷികോല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ സംഭരണശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കൂടുതല്‍ കാര്‍ഷിക സംഭരണശാലകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കും. 2024-25 ല്‍ കേരള സ്റ്റേറ്റ് വെയര്‍ ഹൗസിംഗ് കോര്‍പ്പറേഷന് സഹായമായി 11.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ 10.00 ലക്ഷം രൂപ ഗോഡൗണുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍വല്‍ക്കരണത്തിനും 1.00 ലക്ഷം രൂപ ഗോഡൗണുകളുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിനുമാണ്.  ആര്‍.ഐ.ഡി.എഫ് പദ്ധതിയില്‍ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ച് വെയര്‍ ഹൗസുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം നടപ്പിലാക്കും.