30. കേരള സ്റ്റേറ്റ് വെയര്‍ ഹൗസിംഗ് കോര്‍പ്പറേഷന് സഹായം

H/A: 4408-02-101-98 H/A: 2408-02-190-98 Rs.110.00 ലക്ഷം

     2023-24 ല്‍ കേരള സ്റ്റേറ്റ് വെയര്‍ ഹൗസിംഗ് കോര്‍പ്പറേഷന് ഗോഡൗണ്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്‍ഷിക കെട്ടിട സമുച്ചയം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായി 100.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വല്‍ക്കരണത്തിനായി 10.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.