5. നാളികേര വികസനം

H/A: 2401-00-103-87 Rs. 7390.00 ലക്ഷം

          ഉയര്‍ന്ന ഉല്പാദനക്ഷമതയുള്ള ഇനങ്ങള്‍ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും മെച്ചപ്പെട്ട പരിപാലന രീതികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെയും നാളികേരത്തിന്റെ ഉല്പാദനവും ഉല്പാദനക്ഷമതയും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നാളികേര വികസന പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. താഴെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങള്‍ക്കായി 7390.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

      നിലവിലുള്ളതും പുതിയതുമായ തെങ്ങുകള്‍ക്ക് ശാസ്ത്രീയ പരിപാലന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുക ഉള്‍പ്പെടെ മണ്ണ് പരിശോധനാ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വളപ്രയോഗം, ജലസേചനം, രോഗകീടപരിപാലനം, തെങ്ങിന്‍തോട്ടങ്ങള്‍ ബഹുവിള കൃഷി സമ്പ്രദായം തുടങ്ങിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. തെ ാഴിലാളികളുടെ ക്ഷാമം മറികടക്കുന്നതിനായി യന്ത്രവത്ക്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കാര്‍ഷികകര്‍മ്മ സേനയുടെ കാര്യക്ഷമമായ വിനിയോഗത്തിനും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
2022-23 ല്‍ നാളികേര മിഷന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ തെങ്ങുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും പുനസ്ഥാപനത്തിനുമായി സമഗ്രമായ നടീല്‍ പരിപാടികളും പുനരുജ്ജീവന പരിപാടികളും നടപ്പിലാക്കും.ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി 3120.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വായിക്കുക….

       പുതിയതും നിലവിലുള്ളതുമായ തെങ്ങിന്‍ തോട്ടങ്ങളില്‍ പ്രധാന നടീല്‍ സമയമായ ജൂണ്‍, ജൂലൈ മാസത്തില്‍ 2022 ല്‍ കേരരക്ഷാവാരമായി ആചരിക്കും. ഈ പരിപാടിയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യമുള്ളതും ഉല്പാദനക്ഷമതയുള്ളതുമായ മുഴുവന്‍ തെങ്ങുകളിലും തടം തുറക്കല്‍, കുമ്മായ പ്രയോഗം, തെങ്ങിന്റെ കടഭാഗം വൃത്തിയാക്കല്‍, മണ്ണ് പരിശോധന അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംയോജിത പോഷകപരിപാലനം, സംയോജിത കീടരോഗ പരിപാലനം തുടങ്ങിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കും. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ നട്ട തെങ്ങിന്‍തൈകളും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തും. സൂക്ഷ്മ ദ്വിതീയ മൂലകപ്രയോഗവും മണ്ണ്പരിശോധന അടിസ്ഥാനമാക്കി പിന്തുണയ്ക്കും. ഇതിനായി നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന തുകയുടെ ഫലപ്രദമായ വിനിയോഗം ഉറപ്പു വരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സാധ്യമാകുന്നിടത്തെ ല്ലാം സാധനങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും സഹായം നല്‍കുക. എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പു് എം.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ് എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെ നടത്തും. അഗ്രോ സര്‍വ്വീസ് സെ ന്ററുകള്‍, കാര്‍ഷിക കര്‍മ്മ സേന, കസ്റ്റം ഹയറിംഗ് സെ ന്റര്‍ എന്നിവയിലൂടെയുള്ള അഗ്രോ മെഷീനറി, ഉല്പാദനോപാധികള്‍, തെ ാഴിലാളികള്‍ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. കേരഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഈ പരിപാടിയില്‍ സംയോജിപ്പിക്കും. രണ്ടും മൂന്നും വര്‍ഷങ്ങളിലെ സഹായം തെ രഞ്ഞെ ടുക്കപ്പെട്ട ഘടകങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും.
നാളികേര മിഷന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ തൈകള്‍ നട്ടും നിലവിലുള്ളവ പരിപാലിച്ചും നാളികേര സമ്പത്ത് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക, കൂടാതെ നാളികേരത്തിന്റെ ഉല്പാദനക്ഷമത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക, വ്യവസായവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കെ.എ.യു, സി.ഡി.ബി, സി.പി.സി.ആര്‍.ഐ, എഫ്.പി.ഒ കള്‍, തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ ഓരോ വാര്‍ഡിലും ഓരോ വര്‍ഷവും 75 തെങ്ങിന്‍ തൈകള്‍ നട്ടുപിടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ടു്. കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാലയിലുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന 25 ശതമാനം തെങ്ങിന്‍ തൈകള്‍ സര്‍വ്വകലാശാലയിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യും. പ്രായം ചെന്നതും ഉല്പാദനക്ഷമതയില്ലാത്തതും അസുഖം ബാധിച്ചതുമായ തെങ്ങുകള്‍ മുറിച്ചുമാറ്റുക, ഉയര്‍ന്ന ഉല്പാദനക്ഷമതയുള്ളതും പൊക്കം കുറഞ്ഞതുമായ തൈകള്‍ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുക, സംയോജിത പരിപാലന രീതികളിലൂടെ നിലവിലുള്ള തെങ്ങിന്‍തോപ്പുകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, വിത്തുതേങ്ങ വിതരണം ഉറപ്പാക്കുക എന്നീ പരിപാടികള്‍ നാളികേര മിഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. ആറളം ഫാമിലെ തെങ്ങുകളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനും ഫാമിനെ നാളികേര വിത്ത് ഫാം ആക്കി മാറ്റാനുമുള്ളപരിപാടിയുടെ മൂന്നാം വര്‍ഷ ധനസഹായവും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് ഫാമുകളിലൂടെ വിത്തുതേങ്ങാ സംഭരണത്തിനും തെങ്ങിന്‍തൈ ഉല്പാദനത്തിനുമായി 2500.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.