5. നാളികേര വികസനം

H/A: 2401-00-103-87Rs. 7547.00 ലക്ഷം

   തെങ്ങിന്‍ തോട്ടങ്ങളില്‍ മെച്ചപ്പെട്ട കാര്‍ഷിക പരിപാലനം, ഇടവിളകൃഷി, സമ്മിശ്ര കൃഷി എന്നിവ നടത്തി യൂണിറ്റ്‌ വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തില്‍ നിന്നും പരമാവധി ആദായം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്‌ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്‌. നാളികേരത്തിന്റെ ഉല്പാദനവും ഉല്പാദനക്ഷമതയും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉയര്‍ന്ന ഉല്പാദനക്ഷമതയുള്ള ഇനങ്ങള്‍ നട്ടുപിടിപ്പിക്കേണ്ടതും മെച്ചപ്പെട്ട പരിപാലന രീതികള്‍ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്‌. കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കൈവരിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്ത്‌ നാളികേര വികസന കൌണ്‍സില്‍ രൂപീകരിച്ചിട

         നാളികേര വികസന പരിപാടിയുടെ കീഴില്‍ തേങ്ങയുടെ ഉല്‍പ്പാദനവും ഉല്‍പ്പാദനക്ഷമതയും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി രോഗം ബാധിച്ചതും പ്രായം ചെന്നതുമായ തെങ്ങുകള്‍ വെട്ടി മാറ്റി പുതിയ തൈകള്‍ നടുക, സംയോജിത കീടരോഗ നിയന്ത്രണം, സംയോജിത വള പ്രയോഗം, ഇടവിള കൃഷി പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കല്‍, ജലസേചന സൌകര്യങ്ങള്‍, മൂല്യ വര്‍ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങളുടെ പ്രോല്‍സാഹനം, ഗുണമേന്മയുള്ള തൈകള്‍ ലഭ്യമാക്കുക, തൊഴിലവസരം ഉറപ്പാക്കുക മുതലായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ട്‌ കുറഞ്ഞത്‌ തുടര്‍ച്ചയായ 250 ഹെക്ടര്‍ പ്രദേശത്ത്‌ കേരഗ്രാമം എന്ന പേരില്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്‌ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. കുമ്മായം, സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങള്‍, ദ്വിതീയ മൂലകങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ പ്രയോഗം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്‌. 2021-22-ല്‍ ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി 4856.00 ലക്ഷം രൂപവകയിരുത്തുന്നു. സംയോജിത വളപ്രയോഗം, സംയോജിത കീടരോഗ നിയന്ത്രണം, ജൈവ വള പ്രയോഗം, തെങ്ങ്കയറ്റ യന്ത്രങ്ങളുടെ വിതരണം, നഴ്‌സറികള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍, ജലസേചന യൂണിറ്റുകള്‍ മുതലായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ്‌ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്‌. പുതിയ കേരഗ്രാമങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്‌. ആരംഭത്തില്‍ നല്‍കിയ സഹായം മൂന്ന്‌ വര്‍ഷം തുടരുന്നതാണ്‌. രണ്ടും മൂന്നും വര്‍ഷങ്ങളിലെ സഹായം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഘടകങ്ങള്‍ക്ക്‌ മാത്രമായിരിക്കും. തെരഞ്ഞെടുത്ത പഞ്ചായത്തുകളിലായിരിക്കും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. കൂടാതെ നാളികേര വികസന ബോര്‍ഡ്‌, തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, കൃഷിവകുപ്പ്‌ എന്നിവ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ പഞ്ചായത്ത്‌ തലത്തില്‍ സംയോജിപ്പിച്ച്‌ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥാപന വികസനത്തിനുള്ള സഹായം അധികമായി നല്‍കുന്നതാണ്‌. മാതൃക ഫാം പ്ലാനുകള്‍ തയ്യാറാക്കി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതത്തില്‍ നിന്നും അധിക സഹായം ഉറപ്പാക്കാവുന്നതാണ്‌.

        ഉല്‍പ്പാദനക്ഷമതയില്ലാത്തതും, പ്രായം ചെന്നതും രോഗം ബാധിച്ചതുമായ തെങ്ങുകള്‍ വെട്ടിമാറ്റി കരിക്കിനും കൊപ്രയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ കുറിയ ഇനവും പൊക്കംകറഞ്ഞ (സെമി ഡ്വാര്‍ഫ്‌ )ഇനം തൈകളും അടുത്തടുത്ത പ്രദേശത്ത്‌ ശാസ്ത്രീയമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനം നല്‍കുന്നതാണ്‌. ഉയര്‍ന്ന ഉല്പാദനക്ഷമതയുള്ള/കുറിയ ഇനങ്ങളുടെ മാതൃകാ ഫാമുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്‌ വിഹിതം വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്‌. മാതൃക ഫാമിന്‌ കുറഞ്ഞത്‌ 0.20 ഹെക്ടര്‍ വിസ്തൃതി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനായി 50.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

      നാളികേര വികസനത്തിനായി സംയോജിത കീടരോഗ നിയന്ത്രണ പരിപാടികള്‍ പ്രോജക്ട്‌ രീതിയില്‍ ഏറ്റെടുത്ത്‌ പ്രധാനപ്പെട്ട കീടങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്‌ ക്യാമ്പയിന്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരിപാടികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്‌. ഇതിനായി 50.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

കൂടുതൽ വായിക്കുക….

         നാളികേര മിഷന്റെ ഭാഗമായി, സംസ്ഥാനത്തെ നാളികേര കൃഷി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനായി 2591.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. പുതിയ തൈകള്‍ നട്ടും, നിലവിലുള്ളവ പരിപാലിച്ചും നാളികേര സമ്പത്ത്‌ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക, നാളികേരത്തിന്റെ ഉല്പാദനക്ഷമത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക, കാര്‍ഷിക വ്യവസായവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ്‌ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍. 1.44 ലക്ഷം ഹെക്ടര്‍ പ്രദേശത്ത്‌ പുതുതായി തെങ്ങിന്‍തൈകള്‍ നടുന്നതിനും 3.00 ലക്ഷം ഹെക്ടറില്‍ മാറ്റി നടുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കെ..യു, സി.ഡി.ബി, സി.പി.സി.ആര്‍., എഫ്‌.പി.ഒ കള്‍, തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍, എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ കേരളത്തിലെ ഓരോ വാര്‍ഡിലും ഓരോ വര്‍ഷവും 75 തെങ്ങിന്‍ തൈകള്‍ നട്ടുപിടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ടു്‌.

പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങള്‍ താഴെ പറയുന്നവയാണ്‌.

  • പ്രായം ചെന്നതും, ഉല്പാദനക്ഷമതയില്ലാത്തതും, അസുഖം വന്നതുമായ തെങ്ങുകള്‍ മുറിച്ചു മാറ്റുക ഉയര്‍ന്ന ഉല്പാദനക്ഷമതയുള്ളതും, പൊക്കം കുറഞ്ഞതും/കുറിയ ഇനം തൈകളും വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുക

  • സംയോജിത പരിപാലന രീതികളിലൂടെ നിലവിലുള്ള തെങ്ങിന്‍തോപ്പുകള്‍ പൂനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക

  • തെങ്ങിന്‍തൈകള്‍ മാറ്റി നടുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം

  • നിലവിലുള്ള തോട്ടങ്ങളില്‍ മുന്തിയ ഇനം തെങ്ങിന്‍ തൈകള്‍ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുക വിത്ത്‌ തേങ്ങകള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനായി തെങ്ങിന്‍ തോപ്പുകള്‍ വികസിപ്പിക്കുക വിത്ത്‌ സംഭരണം, നഴ്‌സറി ചാര്‍ജ്ജുകള്‍, തെങ്ങിന്‍ തൈകളുടെ ഉല്‍പ്പാദനം തുടങ്ങിയ നാളികേര മിഷന്‍ വിഭാവനം ചെയ്തു പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്‌.

      ഗുണനിലവാരമുള്ള തെങ്ങിന്‍തൈകളുടെ ഉല്‍പ്പാദനത്തിനും വിതരണത്തിനുമുള്ള കേരസമുദ്ധി പദ്ധതി നാളികേര മിഷനു കീഴിലുള്ള തെങ്ങിന്‍തൈ ഉല്‍പ്പാദനവുമായി സംയോജിപ്പിക്കും. അനുഭവസമ്പത്തുള്ള പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍, എഫ്‌.പി.ഒ കള്‍, കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാല, സി.പി.സി.ആര്‍., സി.ഡി.ബി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഇതു നടപ്പിലാക്കുംആറളം ഫാമിലെ തെങ്ങുകളുടെ പുനരുജ്ജീവനവും ഫാമിനെ നാളികേര വിത്തു ഫാമാക്കി മാറ്റാനുമുള്ള പരിപാടിയുടെ രണ്ടാം വര്‍ഷത്തെ ധനസഹായവും നാളികേര മിഷനില്‍ ഉള്‍പ്പടുത്തിയിരുന്നു..