4. വിള വൈവിധ്യവല്‍ക്കരണം, വിളതീവ്രത, അവതരണം

H/A: 2401-00-102-73 Rs. 300 ലക്ഷം

             ബഹുവിള കൃഷി, ഇടവിള കൃഷി, വിള ഭ്രമണം (ക്രോപ്പ് റോട്ടേഷന്‍) എന്നിവയിലൂടെ വിള വൈവിധ്യവല്‍ക്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതുവ ഴി ഉല്‍പാദനക്ഷമത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. തരിശു നിലങ്ങളും, തെങ്ങിന്‍ തോട്ടങ്ങളിലെ ഇടപ്രദേശവും പ്രധാന വിളയെ ബാധിക്കതെ, ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

        ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ 2023 വര്‍ഷം അന്താരാഷ്ട്ര ചെറു ധാന്യങ്ങളുടെ വര്‍ഷമായി ആചരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ 2023-24 ല്‍ ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി വികസനത്തിന് പദ്ധതി ഊന്നല്‍ നല്‍കും. 300.00 ലക്ഷം രൂപ 2023-24 ല്‍ ഇതിനായി വകയിരുത്തുന്നു. പയറുവര്‍ഗ്ഗങ്ങളായ ചെറുപയര്‍, ഉഴുന്ന്, എണ്ണക്കുരുക്കളായ എള്ള്, നിലക്കടല എന്നിവയും, ചെറുധാന്യ കൃഷിയ്ക്ക് യോഗ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.