15. സമുദ്രനിരപ്പിന് താഴെയുള്ള കൃഷിയ്ക്കുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേഷണ പരിശീലന കേന്ദം, കുട്ടനാട്

Rs. 25.00 ലക്ഷം

            നൂതന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ജനകീയമാക്കുന്നതിനും കുട്ടനാട് മേഖലിയിലെ പ്രവര്‍ത്തനതലത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനും പ്രവര്‍ത്തന ചെലവുകള്‍ക്കുമായി 2023-24 ല്‍ 25.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.