8. സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി

H/A: 2401-00-800-91 Rs. 750.00 ലക്ഷം

സംസ്ഥാനത്ത്‌ 25 പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു്‌ 1995 മുതല്‍ നിലവിലുള്ള വിള ഇന്‍ഷ്ടറന്‍സ്‌ പദ്ധതി 2016-17 ല്‍ വിള നഷ്ടപരിഹാര തുകയില്‍ കാര്യമായ വര്‍ദ്ധനവ്‌ വരുത്തിക്കൊണ്ട്‌ പുനസംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ഇതില്‍ അംഗങ്ങളായ കര്‍ഷകരില്‍ നിന്നും പ്രീമിയം, രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫീസ്‌, സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നുള്ള സംഭാവന എന്നിവ സ്വരൂപിച്ചാണ്‌ വിള ഇന്‍ഷ്ടറന്‍സ്‌ ഫണ്ട്‌ രൂപീകരിക്കുന്നത്‌. നിലവിലുള്ള വിളകള്‍ കൂടാതെ തേനീച്ച വളര്‍ത്തലും ചെറു പഴങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്‌ പരിരക്ഷ നല്‍കുന്നതായിരിക്കും. 2021-22 ല്‍ ഈ പദ്ധതിക്കായി 2000.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.