8. സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി

H/A: 2401-00-110-82 Rs. 3314.00 ലക്ഷം

               പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലം  ഉണ്ടാകുന്ന വിളനാശത്തിനു നല്‍കി വരുന്ന സംസ്ഥാന വിള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി കര്‍ഷകരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2024-25 ലും തുടരും. ഇതില്‍ അംഗങ്ങളായ കര്‍ഷകരില്‍ നിന്നും പ്രീമിയം, രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫീസ്  എന്നിവ സ്വരൂപിച്ചും സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നുമുള്ള സംഭാവനയും ചേര്‍ത്താണ് വിള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് 2024-25 ല്‍ ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി 3314.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.