6. സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന വികസനം

H/A: 2401-00-108-59 Rs. 460.00 ലക്ഷം

    കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞള്‍, ജാതിക്ക, ഗ്രാമ്പു മുതലായ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ വികസനം ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കാര്‍ഷിക ആവാസ വ്യവസ്ഥാ യൂണിറ്റടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി വ്യാപന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികള്‍ നടപ്പിലാക്കുക. ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകള്‍ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കും. 2024-25 വര്‍ഷത്തില്‍ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വികസനത്തിനായി 460.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഘടകങ്ങള്‍ തിരിച്ചുള്ള വിഹിതം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

കൃഷിയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് പത്ത് സെന്റ് (കെട്ടിടങ്ങള്‍ നില്‍ക്കുന്ന സ്ഥലം ഉള്‍പ്പെടാതെ) സ്ഥലമുള്ളവര്‍ക്കായിരിക്കും പിന്തുണ ലഭിക്കുക.

        കുരുമുളക് വികസനത്തിനായുള്ള സഹായം മുന്തിയ ഇനങ്ങളുടെ പ്രചരണം, നഴ്സറി, ദ്വിതീയ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങള്‍ക്കുള്ള സഹായം, സോയില്‍ അമീലിയോറന്‍സ്, സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അഗ്രോ സര്‍വ്വീസ് സെന്‍റര്‍ മുഖേന രോഗനിവാരണ സ്പ്രേയിംഗ്, വി.എ.എം പ്രോത്സാഹനം എന്നീ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കാണ്. ഇതിനായി 250.00 ലക്ഷം രൂപ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ജാതി, ഗ്രാമ്പു എന്നീ വിളകളും (ഇടവിളകൃഷി ഉള്‍പ്പെടെ) ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടും.

        വാര്‍ഷിക വിളകളായ ഇഞ്ചി, മഞ്ഞള്‍ എന്നീ വിളകളുടെ വിസ്തൃതി വികസനത്തിനായി 150.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

        തിരഞ്ഞെടുത്ത തോട്ടങ്ങള്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട പരിപാലന രീതികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സഹായം നല്‍കും. ഇതിനായി 51.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. തോട്ടങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗീകരിച്ച പ്രകടന മാനദണ്ഡത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും. സഹായത്തിന്റെ നിരക്ക് കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട പരിപാലന മുറകള്‍ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിശ്ചയിക്കുക.