16. കാര്‍ഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനം ശക്തിപ്പെടുത്തല്‍

H/A: 2401-00-109-80 Rs. 1170.00 ലക്ഷം

കാര്‍ഷിക വികസനം ഫലപ്രദമാകുന്നത്‌ കര്‍ഷകര്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും. കര്‍ഷകരുടെ വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്ത്‌ കൃഷിസ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിന്‌ ഊന്നല്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്‍ഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപന സമ്പ്രദായം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്‌. മേല്‍ത്തട്ടിലുള്ള ശരിയായ ഏകോപനവും ഉല്‍പ്പാദന മേഖലയില്‍ കീഴ്ത്തട്ടിലുള്ള വകുപ്പുകളുടെ സംയോജനവും വഴി നടപ്പാക്കിയ ആത്മ (ATMA) മാതൃകയിലുള്ള കൃഷി വിജ്ഞാന വ്യാപനം ആവശ്യമായ ഭേദഗതികളോടെ ആത്മ പ്ലസ്‌ മാതൃകയായി സംയോജിപ്പിച്ച്‌ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.


ഈ പദ്ധതിക്കായി 2021-22-ല്‍ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്‌ 1170.00 ലക്ഷം രൂപയാണ്‌. കാര്‍ഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലേര്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിന്‌ 130.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. പ്രാദേശിക കാര്‍ഷിക സാങ്കേതിക പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുടേയും (ആര്‍..റ്റി.റ്റി.സി) കാര്‍ഷിക പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുടേയും (എഫ്‌.റ്റി.സി) നവീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനും ഇവയെ സമേതിയുടെ സാറ്റലൈറ്റ്‌ സെന്ററാക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇതിനായി 100.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ആത്മയുടെ പ്രോജക്ട്‌ ഡയറക്ടറേറ്റ്‌ ശാക്തീകരിക്കാനും അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനവും വാടകയ്ക്കുള്ള വിഹിതത്തിനുമായി 30.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്കും എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും അവാര്‍ഡ്‌ നല്‍കുന്നതിന്‌ 150.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

ആത്മയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക്‌ 430.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ഇതിലെ ഉപഘടകങ്ങളായ പ്രോജക്ട്‌ ഡയറക്ടറേറ്റിലേയ്ക്കും ആത്മയ്ക്കും എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ വിഭാഗത്തിലേയ്ക്കമുള്ള എച്ച്‌.ആര്‍ സഹായത്തിന്‌ 180.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. പ്രോജക്ട്‌ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ മൃഗസംരക്ഷണം, കൃഷി, മത്സ്യബന്ധനം എന്നീ മേഖലകളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജില്ലാ സാങ്കേതിക മാനേജര്‍മാരുടേയും കോഴിക്കോടും പന്തളത്തുമുള്ള കര്‍ഷക പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കൃഷി ഓഫീസര്‍മാരുടേയും വേതനവും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടും. ആത്മ പരദ്ധതിയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന വിഹിതം കൃഷി ഉന്നതി യോജനയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കാണുക..

2021-22 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ലീഡ്‌സ്‌ പദ്ധതി തുടരും. ഇതിനായി 150.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. പഞ്ചായത്തുകളില്‍ രൂപീകരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി മാര്‍ക്കറ്റ്‌ യൂണിറ്റുകള്‍ മുഖേനയാണ്‌ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നത്‌. ഓരോ ബ്ലോക്കിലും ഒരു അസിസ്റ്റന്റ്‌ ടെക്നോളജി മാനേജറെ (നിലവില്‍ ലീഡ്‌സ്‌ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഫീല്‍ഡ്‌ അസിസ്റ്റന്റ്‌ മാതൃകയില്‍) നല്‍കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിലൂടെ, നിലവില്‍ ലീഡ്‌സ്‌ ഉള്ള ജില്ലകളായ വയനാട്‌, കണ്ണൂര്‍, പാലക്കാട്‌, കൊല്ലം എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ സംസ്ഥാനം മുഴുവനും ലീഡ്‌സ്‌ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വ്യാപിപ്പിക്കുവാനും, പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. ലീഡ്‌സ്‌, ആത്മ പ്ലസ്‌, പ്രതിമാസ സാങ്കേതിക ഉപദേശങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍, പഞ്ചായത്ത്‌ റിസോഴ്സ്‌ ഗ്രൂപ്പ്‌, പഞ്ചായത്ത്‌ ഫാം പ്ലാന്‍, ബ്ലോക്ക്‌ തലത്തില്‍ ഫാം മോഡലുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുക, റിസര്‍ച്ച്‌ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മോഡല്‍ ഫാമുകളിലേയ്ക്ക്‌ വിദഗ്ദ്ധര്‍/ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, കര്‍ഷകര്‍ എന്നിവരുടെ സന്ദര്‍ശനം എന്നീ ഘടകങ്ങളും പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സംയോജിത കൃഷി സമ്പ്രദായ മോഡലുകള്‍ ബ്ലോക്ക്‌ തലത്തില്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിന്‌ 50.00 ലക്ഷം രൂപ നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. ഫലപ്രദമായ വിജ്ഞാന വ്യാപന സേവനത്തിനായി എല്ലാ പ്രോജക്ട്‌ ഡയറക്ടറേറ്റുകള്‍ക്കും പ്രവര്‍ത്തന ചെലവിനും വാഹനം വാടകയ്ക്ക്‌ എടുക്കുന്ന ചെലവിനുമായ 50.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

പൊതുപങ്കാളിത്തം എന്ന ഘടകത്തിന്‌ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള 300.00 ലക്ഷം രൂപയില്‍ 230.00 ലക്ഷം രൂപ കാര്‍ഷിക വികസന സമിതികള്‍, സെമിനാറുകള്‍, കര്‍ഷകദിനം, അവലോകനയോഗങ്ങള്‍ എന്നിവ നടത്തുന്നതിനായി നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. ഫാം മേളകള്‍, കര്‍ഷക സംഗമങ്ങള്‍, കാര്‍ഷിക ഉത്സവങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കും പദ്ധതി വിഹിതം നീക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ഇതില്‍ എഫ്‌.പി.ഒ കളും പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളും ഉള്‍പ്പെടും. കര്‍ഷക സഭകള്‍ക്കും ഞാറ്റുവേല ചന്തകള്‍ക്കും 50.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍, എഫ്‌.പി.ഒ കള്‍ എന്നിവയിലൂടെ പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്നതിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിനും ഡോക്യുമെന്റേഷനും 20.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

...റ്റി.എം.കെ യുമായി ചേര്‍ന്ന്‌ കൃഷി വകുപ്പ്‌ നടത്തുന്ന കിസാന്‍ പ്രോജക്ട്‌ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലും തുടരും. കിസാന്‍ പ്രോജക്ടിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി 60.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ വിഭാഗം, കൃഷി വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ (എഫ്‌..ബി), വി.എഫ്‌.പി.സി.കെ, ...റ്റി.എം.കെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവര്‍ അടങ്ങുന്ന സാങ്കേതിക സമിതിയായിരിക്കും കിസാന്‍ പരിപാടിയുടെ ഉള്ളടക്കം നിശ്ചയിക്കുക.

വൈഗ 2021-22 ന്റെ നടത്തിപ്പിന്‌ 100.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.