26. ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസന നിധി

H/A: 4435-01-101-97 Rs. 750.00 ലക്ഷം

ആർ..ഡി.എഫ്-നു കീഴിൽ അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വിഹിതം. 2021-22 ല്‍ ട്രാന്‍ജെ XX-XXV വരെയുള്ള പുതിയതും തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ പദ്ധതികള്‍ കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി ആർ..ഡി.എഫ് വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കും.

കേരള സ്റ്റേറ്റ് വെയർഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷന് ആർ..ഡി.എഫ്. പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സഹായവും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.