കാര്‍ഷിക പരിസ്ഥിതി അധിഷ്ഠിത വിള സമ്പ്രദായ പദ്ധതി

പദ്ധതിയെപ്പറ്റി

ഹരിത വിപ്ലവം ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി പ്രശസ്തിക്കാർക്ക് കാർഷിക ഉൽ‌പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, മഴയെ ആശ്രയിക്കുന്നതും വിഭവ ദരിദ്രവുമായ പ്രദേശങ്ങളിലെ ചെറുകിട ഫാം ഉടമകളിൽ പലരും ഹരിത വിപ്ലവ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രയോജനം നേടിയില്ല. രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുകിട-ഫാം ഉടമകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും രാസ ഇൻപുട്ടിന്റെ ഉയർന്ന വില, വായ്പയുടെ അഭാവം, മോശം അക്സെസ്റ്റോ മാർക്കറ്റുകൾ, നിക്ഷേപിക്കാനാവാത്ത മിച്ചത്തിന്റെ അഭാവം എന്നിവ കാരണം പലരും കടക്കെണിയിൽ അകപ്പെടുന്നു. കുറഞ്ഞ ലാഭക്ഷമതയുള്ള കൃഷി, ചെറുകിട ഉടമകളെ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.