ജനറല്‍ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ 2020

Appeals - Final Order Issued and Annexures

Transfer of  Agriculture Assistant / Assistant Agricultural Officer who has entered in the General Transfer list by giving wrong Details in SPARK 

Agriculture Assistant / Assistant Agricultural Officer- Regular Posting

General Transfer - Rectification Order- Various Categories

Circular - Guidelines to rectify Technical errors in General Transfer

Annexure A & B

Agricultural Officer - Proceedings

Agricultural Officer - Final Transfer List

Agricultural Field Officer - Proceedings

Agricultural Field Officer - Final Transfer List

Agricultural Assistant - Proceedings

Agricultural Assistant - Final Transfer List

JS/Sr.Clerk/Clerk/FCS/UDT/CA - Proceedings

Junior Superintendent - Final Transfer List

Sr. Clerk - Final Transfer List

Clerk - Final Transfer List

Fair Copy Superintendent - Final Transfer List

U.D.Typist - Final Transfer List

Confidential Assistant - Final Transfer List

Assistant Engineer - Proceedings

Assistant Engineer - Final Transfer List

Scientific Assistant - Proceedings

Scientific Assistant - Final Transfer List

Lab Attender - Proceedings

Lab Attender - Final Transfer List

Lab Assistant - Proceedings

Lab Assistant - Final Transfer List

Driver - Proceedings

Driver - Final Transfer List

Mechanic - Proceedings

Mechanic - Final Transfer List

Senior Mechanic - Final Transfer List

Store - in - Charge - Proceedings

Store - in - Charge - Final Transfer List

Tractor Driver - Proceedings

Tractor Driver - Final Transfer List

Draftsman / Overseer Grade - I - Proceedings

Draftsman / Overseer Grade - I - Final Transfer List

Draftsman / Overseer Grade - II - Proceedings

Draftsman / Overseer Grade - II - Final Transfer List

Compassionate Ground Order

Cadre wise Rank List

Proceedings  -SA(2)45900/2019

Modified Draft List 

Agricultural Officer - Proceedings

Agricultural Officer - Draft List

Agricultural Field Officer - Proceedings

Agricultural Field Officer - Draft List

Agricultural Assistant - Proceedings

Agricultural Assistant - Draft List

JS/Sr.Clerk/Clerk/FCS/UDT/CA - Proceedings

Junior Superintendent - Draft List

Sr. Clerk - Draft List

Clerk - Draft List

Fair Copy Superintendent - Draft List

U.D.Typist - Draft List

Confidential Assistant - Draft List

Assistant Engineer - Proceedings

Assistant Engineer - Draft List

Assistant Executive Engineer - Proceedings

Assistant Executive Engineer - Draft List

Assistant Director of Agriculture - Proceedings

Assistant Director of Agriculture - Draft List

Administrative Assistant - Proceedings

Administrative Assistant - Draft List

Scientific Assistant - Proceedings

Scientific Assistant - Draft List

Lab Attender - Proceedings

Lab Attender - Draft List

Lab Assistant - Proceedings

Lab Assistant - Draft List

Driver - Proceedings

Driver - Draft List

Mechanic - Proceedings

Mechanic - Draft List

Senior Mechanic - Draft List

Store - in - Charge - Proceedings

Store - in - Charge - Draft List

Tractor Driver - Proceedings

Tractor Driver - Draft List

Draughtsman / Overseer Grade - I - Proceedings

Draughtsman / Overseer Grade - I - Draft List

Draughtsman / Overseer Grade - II - Proceedings

Draughtsman / Overseer Grade - II - Draft List

 

Circular -Extension of Date for forwarding Applications

Likely Vacancy List as on 25/06/2020

Notification - General Transfer 2020

Government Order - General Transfer 2020

Government Order - Compassionate Ground

Government Order - 3/2017/P&ARD

Modified Station Mapping List

List of Offices in Difficult Areas

Circular on Station Mapping 

Station Mapping List

അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആന്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം (AIMS)

General Workflow Summary of Modules Developed under AIMS

General - User Manual

Royalty to Owners of Cultivable Land - User Manual

State Crop Insurance Scheme - User Manual

Natural Calamity Relief Assistance - User Manual

Video Tutorial for Farmers (Click in the name for Link)

General

State Crop Insurance Scheme

Royalty to Owners of Cultivable Paddy Land

Kerala Farm Fresh Fruits and Vegetables Base price Scheme

List of IT Master Trainers of the Department

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓര്‍ഡറുകള്‍
  • Order No.ADFW/303/2020-TP2,Dated:10-11-2020 - RKI Cell - ടെക്‌നിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്റര്‍വ്യൂ ബോര്‍ഡിന്റെ ഭരണഘടന
  • Order No. ADFW/303/2020-TP2, Dated:05-11-2020 - RKI Cell - സ്‌റ്റേറ്റ് കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍  & അസിസ്റ്റന്റ് സ്‌റ്റേറ്റ് കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ - നിയമനം
  • Order No. TP(1)14689/2019 Dated 08/08/2019 - കൃഷി ഉന്നതി യോജന & CSS  - പദ്ധതികള്‍ ഒരു കുടക്കീഴില്‍ - പുതുക്കിയ നടപടികള്‍
  • Order No. TP(1)14689/2019 Dated 01/07/2019 - കൃഷി ഉന്നതി യോജന & CSS  - പദ്ധതികള്‍ ഒരു കുടക്കീഴില്‍ - ക്യൂ ബില്‍ 2018-19
ഗവണ്‍മെന്റ് ഓര്‍ഡറുകളും / സര്‍ക്കുലറുകളും

Kerala State Right to Service Act 2012

സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ്

കൃഷി ഓഫീസര്‍

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

കൃഷി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍

കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍

സീനിയര്‍ സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ്

എല്‍ ഡി ക്ലാര്‍ക്ക്

ബി എസ് സി അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ബിരുദമുള്ള കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍

കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ്

കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ്  / അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസര്‍

കൃഷി ഫീല്‍ഡ് ഓഫീസര്‍

കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്

ടൈപ്പിസ്റ്റ്

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

അഡിമിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്  / അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസര്‍

ഓവര്‍സിയര്‍ ഗ്രേഡ് II

ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എംപ്ലോയീസ്‌

സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

ഡ്രൈവര്‍

കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

സ്ഥലംമാറ്റം / ഉദ്യോഗകയറ്റം ഉത്തരവുകള്‍

Senior  Superintendent

Deputy Director of Agriculture

Fair Copy Superintendent

LAB Assistant

UD Clerk/Senior Clerk

Clerk

Confidential Assistant 

Transfer - Agricultural Assistants / Assistant Agriculture Office

Ratio Promotion-Agricultural Assistant Grade II to Agricultural Assistant Grade I

Ratio Promotion-Agricultural Assistant Grade I to Assistant Agricultural Officer

Scientific Assistant 

Scientific Assistant Grade-II to Grade I

Scientific Assistant Grade I to Senior Grade Scientific Assistant

Attender/Lab Attender

Promotion to the post of Senior Grade Scientific Assistant

Promotion to the cadre of Senior Clerk / UDC - 26/01/2005 TO 03/10/2013 - Final Order

Promotion to the cadre of Clerk from Last Grade Service (10%)

I Grade Overseer

II Grade Overseer

Agricultural Officers - Transfer and Posting

Agricultural Officers by transfer from Agricultural Assistants under 2% quota 

Agricultural Officers from qualified Agricultural  Assistants under 13% quota

Agricultural Field Officer (Promotion Order)

Assistant Director of Agriculture

Junior Superintendent/Head Clerk

Junior Superintendent Higher Grade Ratio Promotion

Class IV Ratio Promotion

Typist Ratio Promotion

Driver Grade/Ratio Promotion

പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം 2019
ട്രയിനിംഗുകളും കോഴ്‌സുകളും