വൈഗ- കൃഷി ഉന്നതി മേള ആരംഭിച്ചു

കാർഷികോത്പന്ന സംസ്‌കരണ- മൂല്യവർദ്ധനവ് അടിസ്ഥാനമാക്കി 2018 ഡിസംബർ 27 മുതൽ 30 വരെ തൃശ്ശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പിന്റെ വൈഗ-കൃഷി ഉന്നതി മേള […]