വായനാസഹായി

വീഡിയോ സഹായികള്‍

സംസ്ഥാന ഹെല്പ് ടെസ്കുമായി ബന്ധപ്പെടാം

AIMS പോര്‍ട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം

സന്ദേശം അയക്കാം

ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം

സംസ്ഥാന ഹെല്പ് ഡസ്ക്

ഐ ടി  ഡിവിഷന്‍

കൃഷി  ഡയരക്ടറേറ്റ്

കാര്‍ഷിക വികസന 

കര്‍ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ്

 സര്‍ക്കാര്‍

aimsagrikerala@gmail.com