യൂസര്‍മാനുവലുകള്‍

Video Tutorials

സ്റ്റേറ്റ് ഹെല്പ് ഡെസ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുക 0471-2968122, 0471-2303990,0471-2309122

AIMS പോര്‍ട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങള്‍ക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാം.

SEND US A MESSAGE

CONTACT INFORMATION

State Help Desk for AIMS

IT Division

Directorate of Agriculture

Department of Agriculture

Development and Farmers Welfare

Govt of Kerala

aimsagrikerala@gmail.com