14. ലബോറട്ടറികളുടെ ആധുനീകരണം

H/A: 2401-00-105-86Rs. 400.00 ലക്ഷം

             മണ്ണിന്റെ ഫലഫൂയിഷ്ഠത വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള മണ്ണ് പരിശോധന, വളങ്ങളുടെ പരിശോധന (ജൈവ-അജൈവ ജീവാണുവളങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ), കീടനാശിനിപരിശോധന, വിത്തുപരിശോധന എന്നിങ്ങനെ ഉല്പാദനോപാദികളുടെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള ലബോറട്ടറികളില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു. ലബോറട്ടറികള്‍ ആധുനികവല്‍ക്കരിക്കുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങള്‍ക്കായി 2023-245 ല്‍ 400.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരിത്തിയിരിക്കുന്നു.

            ലബോറട്ടറികളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനായി വകയിരുത്തിയിരുന്ന 320.00 ലക്ഷം രൂപയില്‍ 90.00 ലക്ഷം രൂപ മൊബൈല്‍ മണ്ണു പരിശോധനാ ലാബോറട്ടറി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള (വാഹനം വാങ്ങുന്നത് ഒഴികെ) മണ്ണ് പരിശോധനാ ലബോറട്ടറികള്‍ക്കും, 20.00 ലക്ഷം രൂപ വീതം സംസ്ഥാന ജീവാണുവള ലാബോറട്ടറി എന്നിവയ്ക്കും, 40.00 ലക്ഷം രൂപ ബയോടെക്നോളജി- മോഡല്‍ ഫ്ലോറികള്‍ച്ചര്‍ സെന്ററിനും, 30.00 ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന വളഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ ലാബോറട്ടറിയ്ക്കായും. 20.00 ലക്ഷം രൂപ ജൈവവളഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ ലാബോറട്ടറിയ്ക്കും, 20.00 ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന ബയോകണ്‍ട്രോള്‍ ലാബോറട്ടറിയ്ക്കും, 35.00 ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന കീടനാശിനി പരിശോധനാ ലാബോറട്ടറിയ്ക്കായും നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുണനിലവാര നിയനത്രണ ലബോറട്ടറികള്‍ക്ക് എന്‍.എ.ബി.എല്‍ അക്രെഡിറ്റേഷന്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് 25.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കാണുക..

മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തി, കര്‍ഷകര്‍ക്ക്‌ സോയില്‍ ഹെല്‍ത്ത്‌ കാര്‍ഡുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യും. കൃഷിവകുപ്പില്‍ നിലവിലുള്ള “സോയില്‍ ഫെര്‍ട്ടിലിറ്റി പോര്‍ട്ടല്‍” പരിഷ്കരിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ പോര്‍ട്ടലിന്റെ പ്രയോജനം കര്‍ഷകരിലെത്തിയ്ക്കം. മണ്ണ്‌ പര്യവേഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ്‌, വി.എഫ്‌.പി.സി.കെ, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മണ്ണ് പരിശോധനാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ സംയോജനം ഉറപ്പാക്കും.

കൃഷിയിടത്തില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച മണ്ണ് സാമ്പിളുകളുടെ വിശകലന ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും കര്‍ഷകര്‍ക്ക്‌ ഉല്പാദനോപാധികള്‍ വിതരണം ചെയ്യുക.

ലബോറട്ടറികള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ നിര്‍വ്വഹണ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനും എസ്‌.ബി.സി.എല്‍ മണ്ണൂത്തിയില്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജൈവനിയന്ത്രണകാരികളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ലബോറട്ടറികളുടെ അക്രഡിറ്റേഷനുമായി 420.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

ലബോറട്ടറികളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനു 270.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. മണ്ണ്‌ പരിശോധന, രാസവസ്തുക്കള്‍, സ്ഫടിക സാധനങ്ങള്‍, ഉപകരണങ്ങള്‍ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനും ലബോറട്ടറിയുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനത്തിനുമായി നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ള 100.00 ലക്ഷം രൂപയും ഇതിലുള്‍പ്പെടും. ബയോടെക്നോളജി മോഡല്‍ ഫ്ലോറികള്‍ച്ചര്‍ സെന്ററിന്റെ (ബി.എം.എഫ്‌.സി) ശാക്തീകരണത്തിന്‌ 75.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. പതിനഞ്ച്‌ ലക്ഷം ടിഷ്യൂക്കള്‍ച്ചര്‍ ചെടികളുടെ ഉല്പാദനത്തിന്‌ സജ്ജമാക്കുന്ന തരത്തില്‍ ബി.എം.എഫ്‌.സി യെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും കൂടുതല്‍ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും. റിവോള്‍വിംഗ്‌ ഫണ്ട്‌ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കും. തൃശ്ശൂര്‍ മണ്ണുത്തിയിലെ സംസ്ഥാന ബയോകണ്‍ട്രോള്‍ ലബോറട്ടറി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്‌ 75.00 ലക്ഷം രൂപ നീക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ഇതില്‍ 10.00 ലക്ഷം രൂപ പട്ടാമ്പിയിലെ ജൈവകീടനാശിനി, ജൈവവള ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ ലാബിനായി വകയിരുത്തുന്നു. പ്രവര്‍ത്തന ചെലവിനും അവശ്യ സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ വാടകയ്ക്ക്‌ എടുക്കുന്നതിനും 20.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു എന്നാല്‍ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന്‌ പദ്ധതി തുക വിനിയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ല.

കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ നിര്‍വ്വഹണ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന ചെലവിന്‌ 75.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

കൃഷി വകുപ്പിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി കണ്‍ട്രോള്‍ ലബോറട്ടറി കള്‍ക്ക്‌ എന്‍..ബി.എല്‍ അക്രഡിറ്റേഷന്‍ ലഭിക്കുന്നതിന്‌ 25.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

എസ്‌.ബി.സി.എല്‍, മണ്ണൂത്തിയില്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജൈവനിയന്ത്രണ കാരികളുടെ സി..ബി, ആര്‍.സി രജിസ്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകള്‍ക്കായി 50.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.