1. നെല്‍കൃഷി വികസനം

H/A: 2401-00-102-90 Rs. 11614.00 ലക്ഷം

     പ്രകൃത്യാ തന്നെ നെല്‍കൃഷിക്ക്‌ അനുകൂല സാഹചര്യമുള്ളതും ഉല്‍പ്പാദന വര്‍ദ്ധനവിന്‌ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ഏഴു കാര്‍ഷിക ആവാസമേഖലകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച്‌ ഗ്രൂപ്പ്‌ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും കൃഷി വിസ്തൃതി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായുള്ള പദ്ധതികളായ തരിശുനില കൃഷി, കരനെല്‍കൃഷി, രണ്ടാംവിള കൃഷി എന്നിങ്ങനെയുള്ള നെല്‍കൃഷി വികസന പരിപാടികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും പ്രധാന ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നു.

     2021-22 ല്‍ നെല്‍കൃഷി വികസനത്തിനായി 11614.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതിക്കു കീഴില്‍ തരിശുഭൂമിയിലെ നെല്‍കൃഷിക്കായി 300.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്‌ പദ്ധതി, കുടുംബശ്രീ, പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍, എഫ്‌.പി..കള്‍, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ തരിശുനിലം സുസ്ഥിര കൃഷിക്കു വിധേയമാക്കും. സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതിയുടെ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചായിരിക്കും പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം.

     കൂട്ടുകൃഷി സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള നെല്‍കൃഷിയ്ക്കായി 6473.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. സുസ്ഥിര നെല്‍കൃഷി വികസനത്തിന്‌ ഉല്പാദനോപാധികള്‍ക്കുള്ള സഹായം നല്‍കുന്നതിന്‌ 6073.00 ലക്ഷം രൂപ ഹെക്ടറിന്‌ 5500.00 രൂപ (ആകെ 10,418 ഹെക്ടര്‍) എന്ന നിരക്കില്‍ വകയിരുത്തുന്നു. ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തുകള്‍, ജൈവ ഉല്പാദനോപാധികള്‍ (കാര്‍ഷിക ആവാസമേഖല ശുപാര്‍ശ പ്രകാരം) സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍, ജൈവ നിയന്ത്രണകാരികള്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സഹായമായാണ്‌ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്‌.

     പാടശേഖര സമിതികളുടെ കൂട്ടുകൃഷി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ 30000 ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. കൂട്ടുകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സുതാര്യ മാനദണ്ഡപ്രകാരം ഇ-പേയ്‌മെന്റ്‌ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ പാടശേഖര സമിതികള്‍ക്ക്‌ തുക നല്‍കാവുന്നതാണ്‌. ബ്ലോക്ക്തല സംയോജനത്തോടെ പ്രോജക്ട്‌ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പാടശേഖരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യവികസനത്തിനും അരിമില്ലുകള്‍, പാര്‍ബോയിലിംഗ്‌ യൂണിറ്റുകള്‍ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി 70.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. പ്രോജക്ടുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും അനുമതി നല്‍കുന്നതും കൃഷി ഡയറക്ടറായിരിക്കും. അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനം നടപ്പാക്കുന്നതിന്‌ ആര്‍.കെ.വി.വൈ, ആര്‍..ഡി.എഫ്‌, മറ്റ്‌ കേന്ദ്രാവിഷ്ടത പദ്ധതികള്‍, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതികള്‍ എന്നിവയുടെ സംയോജനം ആവശ്യമാണ്‌.

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക...

     പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങളെ പദ്ധതി നിര്‍വഹണത്തില്‍ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതാണ്‌നെല്‍കൃഷി വികസന ഏജന്‍സിക്കുള്ള സഹായം പ്രോജക്ട്‌ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നല്‍കുന്നതാണ്‌. ഇതിനായി 30.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

     നെല്‍കൃഷി വിസ്തൃതി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരുപൂകൃഷിയെ ഇരുപൂകൃഷിയിലേക്ക്‌ മാറ്റുന്നതിനും കരനെല്‍കൃഷി, സവിശേഷ നെല്ലിനങ്ങളുടെ കൃഷി എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി 155.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. കൃഷി ഓഫീസര്‍മാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഉള്ള ഒരു സംഘം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍, എഫ്‌.പി..കള്‍ എന്നിവയുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്ത്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ തലത്തില്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന ഗുണഭോക്‌തൃ ലിസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സഹായം അനുവദിക്കുന്നത്‌.

     കരനെല്‍കൃഷിയുടെ സാധ്യതയും അനുയോജ്യതയും കണക്കിലെടുത്ത്‌ എ..യു റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കരനെല്‍കൃഷി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി 55.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ഇവിടെയും ആവശ്യമായ പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നതിനായി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും, പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെയും തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്‌. തരിശുനിലകൃഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന വാര്‍ഷിക ഡാറ്റാ ബേസ്‌ ഓരോ കൃഷി ഭവനിലും, പഞ്ചായത്തിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്‌. തരിശുനിലകൃഷിയുടെ വിസ്തൃതി, പ്രവര്‍ത്തനരീതികള്‍, ഒരു ഹെക്ടറില്‍ നിന്നുള്ള ഉല്പാദനം എന്നിവ ഡാറ്റാ ബേസില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്‌.

     മൊത്തം നെല്‍കൃഷി വിസ്തൃതി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുപൂകൃഷിയെ ഇരുപൂ കൃഷിയാക്കുന്നതിന്‌ 50.00 ലക്ഷം രൂപയും സവിശേഷ നെല്‍കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ 50.00 ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു. ഇതില്‍ 20.00 ലക്ഷം രൂപ വയനാട്‌ ജില്ലയില്‍ സവിശേഷ നെല്‍കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

     ഓരോ പ്രദേശത്തിനും അനുയോജ്യമായ സര്‍ട്ടിഫൈഡ്‌ വിത്തുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നത്‌ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി രജിസ്ട്രേഡ്‌ സീഡ്‌ ഗ്രോവേഴ്സ്‌ പ്രോഗ്രാം (ആര്‍. എസ്‌. ജി.പി)/ സീഡ്‌ വില്ലേജ്‌ പ്രോഗ്രാം തുടരുന്നതാണ്‌. ഇതിനായി 250.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. സര്‍ട്ടിഫൈഡ്‌ വിത്തുല്‍പ്പാദനത്തിനു ആര്‍.എസ്‌.ജി.പി കര്‍ഷകര്‍ക്കും ഫൌണ്ടേഷന്‍ വിത്തുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന വിത്തു ഫാമുകള്‍ക്കുമുള്ള ധന സഹായവും ഇതിലുള്‍പ്പെടും. കൂടാതെ ടണ്ണിന്‌ 2000 രൂപയെന്ന നിരക്കില്‍ സര്‍ട്ടിഫൈഡ്‌ വിത്തുകള്‍ സംഭരിക്കുന്നതിന്‌ കേരള സംസ്ഥാന വിത്തുവികസന അതോറിറ്റിക്കുള്ള ഗ്രാന്റും ഇതിലുള്‍പ്പെടും. പറിച്ചുനട്ട വിളയ്ക്കു മാത്രമായിരിക്കും ധനസഹായം ലഭിക്കുക. രജിസ്ട്രേഡ്‌ സീഡ്‌ ഗ്രോവേഴ്സിന്റെ പട്ടിക ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒരു ഡാറ്റാബേസ്‌ കൃഷി വകുപ്പ്‌ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്‌. ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തുകളുടെ ലഭ്യത യഥാസമയം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന്‌ വിത്തുകളുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ഓണ്‍ലൈനായി നടത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകള്‍ തേടേണ്ടതാണ്‌.

     പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തില്‍ നെല്‍വയലുകളുടെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത്‌, കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന നെല്‍വയല്‍ ഉടമസ്ഥര്‍ക്ക്‌ നെല്‍വയല്‍ സംരക്ഷണത്തിന്‌ ഹെക്ടറിന്‌ 2000.00 രൂപ നിരക്കില്‍ റോയല്‍റ്റി നല്‍കുന്നതിനായി 4000.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. നെല്‍വയല്‍ ഉടമസ്ഥന് ഒരു തവണ മാത്രമാണ്‌ ഈ സഹായം ലഭ്യമാവുക. ഈ ധനസഹായത്തിനു നെല്‍വയല്‍ ഉടമയ്ക്ക്‌ ഒരു തവണയേ അര്‍ഹതയുള്ളൂ. ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

     കോള്‍നിലങ്ങളില്‍ ഇരുപൂകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി “ ഓപ്പറേഷന്‍ ഡബിള്‍ കോള്‍” എന്ന ഘടകത്തിനായി 200.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ഉല്പാദനോപാധികള്‍ക്കും, അടിസ്ഥാന സൌകര്യവികസനത്തിനുമായി ഉപയോഗി ക്കാവുന്ന തുക സ്പെഷ്യല്‍ ഓഫീസര്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കും. ആര്‍.കെ.വി.വൈ, ആര്‍..ഡി.എഫ്‌, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല പദ്ധതികളുമായി സംയോജനത്തിലായിരിക്കും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക.

     പരമ്പരാഗത നെല്‍കൃഷി മേഖലകളായ പൊക്കാളി, കരി, കൈപ്പാട്‌ കൃഷിക്ക്‌ 136.00 ലക്ഷം രൂപ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേക പദ്ധതി നിര്‍ദ്ദേശം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫീല്‍ഡ്‌ തല അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനം, ഉല്‍പാദന സഹായം, പ്രത്യേക കൊയ്ത്ത് യന്ത്രവികസനം എന്നിവയ്ക്കു സഹായം നല്‍കുന്നതിനായി തുക വിനിയോഗിക്കുന്നതാണ്‌. നെല്‍വയല്‍--തണ്ണീര്‍ത്തട സംരക്ഷണ ആക്ട്‌ 2008 പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന്‌ 50.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

     പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അടിയന്തിര ജോലികള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിനും യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെ കേടുപാടു തീര്‍ക്കുന്നതിനും അത്തരം മറ്റാവശ്യങ്ങള്‍ക്കുമായി 50.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഘടകങ്ങള്‍ വേര്‍തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം :