21. കൃഷി പാഠശാല

H/A: 2401-00-109-60Rs. 50.00 ലക്ഷം

കാര്‍ഷിക ആവാസ യൂണിറ്റടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൃഷി എന്ന ആശയത്തെ സംബന്ധിച്ച്‌ കര്‍ഷകര്‍ക്ക്‌ അവബോധം നല്‍കുന്നത്‌ കൂടാതെ ലാഭകരമായി കൃഷി ചെയ്യന്നതിനാവശ്യമായ ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ വശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സമകാലിക വിവരങ്ങള്‍ പ്രദാനം ചെയ്യുവാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇതിലേയ്ക്കായി 50.00 ലക്ഷം14 14രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കു കീഴില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പരിശീലന, ബോധവല്‍ക്കരണ പരിപാടികള്‍ സമേതി ഏകോപിപ്പിക്കുകയും നടത്തുകയും ചെയ്യും.

2021-22 വര്‍ഷത്തെ സമഗ്ര പരിശീലന മോഡ്യൂളും പരിശീലന കലണ്ടറും തയ്യാറാക്കുകയും അതനുസരിച്ച്‌ കൃഷി ഡയറക്ടറുടെ അംഗീകാരത്തോടെ പരിപാടികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതുമാണ്‌. ബ്ലോക്ക്‌ തലത്തില്‍ കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ ശാസ്തജ്ഞര്‍ നോഡല്‍ ഓഫീസറായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക്തല കാര്‍ഷിക വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, ഫീല്‍ഡ്തല ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും കര്‍ഷകര്‍ക്കും കൃഷിഭവന്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന പരിപാടികള്‍ക്ക്‌ സാങ്കേതിക മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കും. വേതനം/ ഓണറേറിയം എന്നിവ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നില്ല.