നെല്‍കൃഷി വികസനം

1 നെല്‍കൃഷി വികസനം ശീർഷകം : 2401-00-102-90 8765.00 ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാനത്ത് 7 പ്രത്യേക കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍പ്പെടുന്ന പ്രകൃത്യാ തന്നെ നെല്‍കൃഷിക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യമുള്ളതും ഉല്‍പ്പാദന […]