കാര്‍ഷികവികസന കര്‍ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്

വികാസ് ഭവന്‍,
തിരുവനന്തപുരം,
കേരളം.
പിന്‍- 695033
ഫോണ്‍ - 0471 - 2304481, 2304739