വൈഗ- കൃഷി ഉന്നതി മേള ആരംഭിച്ചു

കാർഷികോത്പന്ന സംസ്‌കരണ- മൂല്യവർദ്ധനവ് അടിസ്ഥാനമാക്കി 2018 ഡിസംബർ 27 മുതൽ 30 വരെ തൃശ്ശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പിന്റെ വൈഗ-കൃഷി ഉന്നതി മേള […]

ഹൈടെക് അഗ്രിക്കൾച്ചർ

5 ഹൈടെക് അഗ്രിക്കൾച്ചർ ശീർഷകം : 2401-00-113-82 Rs.100.00 ലക്ഷം രൂപ വർഷം മുഴുവൻ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുന്നതിനായി ചെലവുകുറഞ്ഞ പോളീ ഹൗസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ സംസ്ഥാനത്ത് […]

സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനം വികസനം

4 സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനം വികസനം ശീർഷകം : 2401-00-108-59 Rs.1100.00 ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാർഷിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ സുഗന്ധ വ്യജ്ഞന വിളകൾക്ക് മുൻനിര സ്ഥാനമാണുള്ളത്. വിദേശ […]

നാളികേര വികസനം

3 നാളികേര വികസനം ശീർഷകം : 2401-00-103-87 5000.00 ലക്ഷം രൂപ തെങ്ങിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട കാർഷിക പരിപാലനം, ഇടവിളക്കൃഷി, സമ്മിശ്ര കൃഷി എന്നിവ നടത്തി യൂണിറ്റ് […]

പച്ചക്കറി വികസനം

2 പച്ചക്കറി വികസനം ശീർഷകം : 2401-00-119-85 ശീർഷകം :2401-00-119-81 8000.00 ലക്ഷം രൂപ 700.00 ലക്ഷം രൂപ പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ഉന്നമിട്ട് സംയോജിത […]