കാര്‍ഷിക വിളകള്‍ക്കുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭദുരിതാശ്വാസ ധനസഹായ നിരക്കുകള്‍

ക്രമ നം വിള റവന്യു വകുപ്പില്‍നിന്നും അനുവദിക്കുന്ന
SDRF ഫണ്ട് (രൂപ)
കൃഷി വകുപ്പില്‍ നിന്നും അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ട്
(രൂപ)
ആകെ ധനസഹായം
(രൂപ)
1 നെല്ല്/ഹെക്ടര്‍ 13500 - 13500
2 തെങ്ങ്- കായ്ക്കുന്നത് 102.8 597.2 700
3 തെങ്ങ് കായ്ക്കാത്തത് 102.8 247.2 350
4 തെങ്ങ് - ഒരു വര്‍ഷം വരെയുള്ളത് 100 - 100
3 വാഴ-കുലച്ചത് 5.4 94.6 100
4 വാഴ കുലക്കാത്തത് 5.4 69.6 75
5 റബ്ബര്‍- ടാപ്പിംഗ് 36 264 300
6 റബ്ബര്‍- ടാപ്പു ചെയ്യാത്തത്                    (3 വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ളത് ) 36 164 200
7 കശുമാവ് കായ്ക്കുന്നത് 102.8 47.2 150
8 കശുമാവ് കായ്ക്കാത്തത്                      (3 വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ളത് )
100 - 100
9 കവുങ്ങ്-കായ്ക്കുന്നത് 26.6 273.4 300
10 കവുങ്ങ് കായ്ക്കാത്തത്                         (3 വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ളത് ) 26.6 173.4 200
11 കൊക്കോ 72 128 200
12 കുരുമുളക് 18 57 150
13 ഇഞ്ചി/ 10 സെന്‍റ് 272 - 272
14 മഞ്ഞള്‍/ 10 സെന്‍റ് 272 - 272
15 കപ്പ/25 സെന്‍റ് 680 - 680
16 പച്ചക്കറി/10സെന്‍റ് 540 - 540
17 ജാതിക്ക കായ്ക്കുന്നത് 240 560 800
18 ജാതിക്ക കായ്ക്കാത്തത്                       (3 വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ളത് )
240 60 300
19 ഗ്രാമ്പു കായ്ക്കുന്നത് 180 220 400
20 ഗ്രാമ്പുകായ്ക്കാത്തത്                               (3 വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ളത് )
180 20 200
21 വെറ്റില / സെന്‍റ് 72 228 300
22 പയറുവര്‍ഗങ്ങള്‍/25 സെന്‍റ് 680 - 680
23 കിഴങ്ങുവര്‍ഗങ്ങള്‍ /10 സെന്‍റ് 272 - 272
24 പൈനാപ്പിള്‍/10 സെന്‍റ് 720 30 750
25 കോഫി 200 200
26
നിലക്കടല/ഹെക്ടര്‍ 6800 6800
27 എള്ള്/ഹെക്ടര്‍ 6800 6800
28 ഏലം/ഹെക്ടര്‍ 18000 18000
29 പയര്‍ വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍/ഹെക്ടര്‍ 6800 6800
30 ചെറു കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ / 10 സെന്റ് 272 272
31 കരിമ്പ് /ഹെക്ടര്‍ 13500 13500
32 തീറ്റപ്പുല്‍ വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍/ 10 സെന്റ് 540 540
33 മള്‍ബറി/ 50 സെന്റ് 3600 3600
34 പുകയില/ 10 സെന്റ് 1500 1500
35 പരുത്തി / 10 സെന്റ് 720 720